14
Samalideↄ tàae a wi ń musuɛ,
asa aa bↄ̀ ń Lua kpɛɛ.
Wa ń kwɛ́ ń fɛ̃ndaoɛ,
wi ń nɛ́ↄ wíwi,
wi ń nↄsindeeↄ puipui.
Isailiↄ nↄ̀sɛlilɛa
Á Isailiↄ, à su Dii á Luawa,
á yãvãiↄ mɛ́ tò a kpagua.
À su Diiwa, í yãsiuɛ̀ à oɛ̀:
Wá yãvãiↄ kɛ̃́wá,
gbãakpawázi, wí n sáaukpa.
Asiliↄ fↄ̃ wá bↄo,
wá di ń sↄ̃́ↄ kpɛ lↄo.
Tã́a pↄ́ wa ń píↄ
wá ń sísi wá diiↄ ũ lↄo,
asa ḿmɛ ni tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ wɛgwa.
Ma Dii ma mɛ̀:
Má ń gbã́gbã ń ń pↄ̀ↄbↄzãkɛgyão,
ma yeańzi a kɛ zài,
asa ma pↄ wèemá.
Máↄ dɛ Isailiↄnɛ mↄ̀sɛ ũ,
aaiↄ vukɛ,
aai zĩ́napɛlɛ lán Libã bùsu líwa.
Aa bↄlↄbↄ,
aaiↄ gawi vĩ lán kuliwa,
an gĩ iↄ na lán sɛdɛ líwa.
Aa bɛkpa ma uei,
aai bↄlɛ lán pↄ́wɛnawa.
Aa vukɛ lán vɛ̃ɛliwa,
aai tↄbↄ lán Libã bùsu vɛ̃ɛwa.
Bↄ́ Ɛflaiũ buiↄ kɛ ń tã́aↄ lↄi?
Mámɛ má ń wabikɛa sí,
míↄ wɛ́tɛńzi.
Má dɛ lán pɛ̃li pↄ́ a lá sisiawaɛ,
an kã́fĩa a bↄ ma kĩ́iɛ.
10 Démɛ ↄ̃nↄ vĩi?
Aà làasookɛ yã́piwa.
Démɛ làasoo vĩi?
Aàↄ yã́pi gbadↄ̃.
Asa Dii yãkɛaↄ maa,
gbɛ̃maaↄ ìↄ tɛi.
Aà yãmansaiↄ sↄ̃ aaì pãalɛɛ̀.