16
Falisiↄ seelagbɛaa
(Maa 8.11-21, Luk 12.54-56)
Falisiↄ ń Saduseↄ mↄ̀ Yesu kĩ́i. Aalɛ aà kpakpa, ↄ̃ aa gbɛ̀awà aà seelakɛnɛ́ ń Lua gbãao wà e.* Ɔ̃ Yesu a zãsìmá à mɛ̀: Tó ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u i mɛ: Gu a weeɛ, asa luabɛ tɛ̃akũ̀ɛ. Tó kↄↄɛ i mɛ: Lou a ma gbã, asa luabɛ dɛ tɛ̃́nduuduuɛ. Á luabɛ wɛ́ dↄ̃kↄ̃ɛ, ãma i fↄ̃ gↄↄɛ bee seela dↄ̃̀o. Gbãgbɛ̃ↄ vãi, luanaaikɛnsaiↄnɛ! Aaì seela gbɛaa, ãma má seelae kɛnɛ́o, sema Yonasi pↄ́. Ɔ̃ à ń tó we à tà.
Kɛ́ aà ìwaↄ bùa baa we, pɛ̃ɛ kũ̀sũa yã́ sã̀ńgu. Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Àↄ ázĩa kũa dↄ̃! À laaika Falisiↄ ń Saduseↄ pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛi. Ɔ̃ aalɛ okↄ̃ɛ: Pɛ̃ɛ pↄ́ wi sɛo yã́i a òi màa. Yesu dↄ̃̀má, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Luanaaifɛ̃nɛndeↄ, bↄ́yãi álɛ okↄ̃ɛ kɛ́ á pɛ̃ɛ vĩo yã́iɛi? E tia i dↄ̃oa? Pɛ̃ɛ mɛ̀n sↄo pↄ́ má kpà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄoↄwa (5.000) yã́ dↄáguo lé? Á sɛ̀lɛ gbí ũma ni? 10 Pɛ̃ɛ mɛ̀n sopla pↄ́ má kpà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ↄwa (4.000) sↄ̃, á sɛ̀lɛ sↄ ũma ni?§ 11 Bↄ́yãi i dↄ̃ kɛ́ pɛ̃ɛ yã́ má òɛ́oo ni? À laaika Falisiↄ ń Saduseↄ pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛi! 12 Ɔ̃ aa dↄ̃̀ sa i kɛ pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ àlɛ onɛ́ wà laaikaio, Falisiↄ n Saduseↄ yãdanɛɛ.
Piɛɛ Yesu Mɛsiikɛ oa
(Maa 8.27-33, Luk 9.18-22)
13 Kɛ́ Yesu kà Sezale Filipi bùsuu, ↄ̃ à a ìwaↄ là à mɛ̀: Dé wàlɛ o Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ dɛ a ũi? 14 Aa mɛ̀: Gbɛ̃eↄ ì mɛ Zãa Da'ilɛnaɛ.* Gbɛ̃eↄ ì mɛ Ɛlia. Gbɛ̃eↄ ì mɛ Zelemii ge ãnabi yãaen n ũ. 15 Yesu mɛ̀: Ápiↄ sↄ̃, dé i mɛ má dɛ a ũi? 16 Simↄↄ Piɛɛ wèwà à mɛ̀: Mɛsiin n ũ, Lua bɛ̃́ɛ Nɛ́. 17 Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Báaaden n ũ, Yonasi nɛ́ Simↄↄ! Asa i kɛ gbɛ̃nazĩna mɛ́ yã́ bee dànɛo, ma Mae pↄ́ kú musuɛ. 18 Málɛ onɛ: Piɛɛn n ũ, mɛ́ gbɛsipi ↄ̃ má a gãli zɛdↄwà. Baa bɛda gbãadeↄ a zĩblewào. 19 Má kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kilinɛↄ kpama. Pↄ́ pↄ́ ń yè dṹniau aↄ yea musuɛ, mɛ́ pↄ́ pↄ́ ń pòlo dṹniau aↄ poloa musuɛ. 20 Ɔ̃ Yesu a ìwaↄ lɛpàpa aasu o gbɛ̃eɛ Mɛsiin a ũo.
Yesu a gaa ń a vuao yã'oa
(Maa 8.31-38, Luk 9.22-26)
21 Za gↄↄ bee ↄ̃ Yesu lɛ́ a Yelusalɛũ gɛa piliwà a ìwaↄnɛ à mɛ̀, sema à taasikɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ↄzĩ, aai a dɛ, í vu a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. 22 Ɔ̃ Piɛɛ aà sìsi gusaɛ, àlɛ giɛ̀ à mɛ̀: Suɛ Dii! Bee a n leo! 23 Ɔ̃ Yesu lìli ò Piɛɛɛ: Gomɛɛ we Setãu! Ń ye zɛzↄ̃mɛɛɛ, asa n làasooá Lua pↄ́ no, gbɛ̃nazĩna pↄ́ɛ.
Yesu lia
(Maa 8.34-9.13, Luk 9.23-36)
24 Ɔ̃ Yesu ò a ìwaↄnɛ: Tó gbɛ̃́ ye kɛ ma ìwa ũ, aà gi azĩa wɛ̃nizi, i a lipãakↄ̃a sɛ́, i tɛmazi. 25 Gbɛ̃́ pↄ́ ye àↄ a wɛ̃ni kũa, wɛ̃nipi a vũaawà. Gbɛ̃́ pↄ́ gì a wɛ̃nii ma yã́i sↄ̃, ade mɛ́ aↄ wɛ̃ni vĩ. 26 Tó gbɛ̃́ dṹnia bṹu è mɛ́ à kùa ziawa, bↄ́ ài bee vĩi? Bↄ́ gbɛ̃́ a fĩaboò à zia'ei? 27 Asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a ɛa mↄ a Mae gawi guu ń a malaikaↄ, i fĩabo baadeɛ a yãkɛawa.§
28 Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ aa ku laeↄ gao, aa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ e, àlɛ mↄ́ kía ũ.
* 16:1 Mat 12.38 16:4 Mat 12.39 16:9 Mat 14.17-21 § 16:10 Mat 15.34-38 * 16:14 Mat 14.1-2 16:18 Bee mɛ̀ gbɛ. 16:25 Mat 10.38-39 § 16:27 Soũ 62.13