15
Fɛlɛkaayã
(Maa 7.1-13)
Falisieↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeeↄ bↄ̀ Yelusalɛũ aa mↄ̀ Yesu kĩ́i, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi ń ìwaↄ líↄ wá deziↄ fɛlɛkaayã kũao ni? Aali ↄpi lá fɛlɛkaayã dìlɛwa aa gbàsa pↄblèo. Ɔ̃ Yesu a zãsìmá à mɛ̀: Bↄ́yãi i pãkpa yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄzi iↄ fɛlɛkaayã kũai? Asa Lua mɛ̀, àli á de ń á dao kpɛlaɛ.* À mɛ̀ lↄ, gbɛ̃́ pↄ́ a de ge a da kpɛbↄ̀, wà ade dɛ. Ápiↄ sↄ̃ i mɛ tó gbɛ̃́ ò a de ge a daɛ, pↄ́ pↄ́ á vĩ à dↄońlɛ gↄ̃̀ Lua pↄ́ ũɛ, ade bↄ̀ ń kpɛlaa yã́un we. Beewa i Lua yã́ bãdɛ á fɛlɛkaayã kũa yã́i. Mↄafilideↄ! Ãnabi Isaia dↄ̀aa á yã'ò wásawasa à mɛ̀:
Bui bee ì Lua kpɛla ń lɛ́oɛ,
an sↄ̃ kuwà lↄo.
Aaìↄ aà sisi pãɛ,
gbɛ̃nazĩna ikoyãↄ ↄ̃ aaì danɛ́.
Yã́ pↄ́ ì to wà gbãlɛ
(Maa 7.14-23)
10 Ɔ̃ Yesu bíla laai sìsi à mɛ̀: À swã́kpa yãma. 11 I kɛ pↄ́ pↄ́ ì gɛ̃ lɛ́u mɛ́ lí tó gbɛ̃́ gbãlɛ̀o. Yã́ pↄ́ ì bↄ lɛ́u mɛ́ ì to gbɛ̃́ gbãlɛ. 12 Ɔ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi aa mɛ̀: Ń dↄ̃ kɛ́ Falisiↄ yã́pi mà, à zↄ̃̀ ń pↄwao lé? 13 Yesu wèmá à mɛ̀: Pↄ́ pↄ́ ma Mae pↄ́ kú musu i tↄ̃o, a wolɛɛ. 14 À ń tó we. Vĩ̀a dↄaanaↄnɛ! Tó vĩ̀a dↄ̀aa vĩ̀aɛ, an pla ḿpii aa zu ɛuɛ. 15 Piɛɛ òɛ̀: Yã́pi bↄↄlɛkɛwɛ̃ɛ. 16 Ɔ̃ Yesu mɛ̀: E tia i ↄ̃nↄkũoa? 17 Á dↄ̃ kɛ́ pↄ́ pↄ́ gɛ̃̀ lɛ́u ì ta gbɛɛu, ↄ̃ wì a bĩ́ikpɛkɛo lò? 18 Yã́ pↄ́ bↄ̀ lɛ́u sↄ̃ à bↄ̀ sↄ̃ guuɛ. Ɔ̃mɛ ì to gbɛ̃́ gbãlɛ. 19 Asa za sↄ̃ guu ↄ̃ làasoo vãi ì bↄu: Gbɛ̃dɛa, wúlɛa ń gbɛ̃pãle nↄo, gbãsĩkɛa, kpã́i'oa, yãdↄama ń gbɛ̃́sↄ̃sↄ̃ao. 20 Yã́ beeↄ mɛ́ ì to gbɛ̃́ gbãlɛ. Pↄblea ↄpisai lí tó gbɛ̃́ gbãlɛ̀o.
Buipãle nↄɛ wabikɛa
(Maa 7.24-30)
21 Ɔ̃ Yesu bↄ̀ we à gɛ̀ Tii ń Sidↄ̃o bùsuu. 22 Kanaa nↄɛe ku bùsupiu, à mↄ̀ wiilɛ̀wà à mɛ̀: Dii, Davidi Bui, ma wɛ̃nagwa. Tã́a lɛ́ ĩada ma nɛnↄɛnawa maamaaɛ. 23 Ɔ̃ Yesu i wewào. Aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi, aa wabikɛ̀wà aa mɛ̀: Nↄɛpi yá, asa aↄ tɛ́wázi ń wiioɛ. 24 Yesu wèmá à mɛ̀: Isailiↄ vũaaa lán sãↄwaɛ. An kĩ́i ↄ̃ Lua ma zĩu ado.§ 25 Ɔ̃ nↄɛpi mↄ̀ kùlɛɛ̀ à mɛ̀: Dii, ma ĩa. 26 Yesu òɛ̀: A maa kɛ́ wà nɛ́ↄ blɛ sɛ zu gbɛ̃ↄnɛo. 27 Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Sĩanaɛ Dii! Baa ń beeo gbɛ̃ↄ ì blɛ kasona pↄ́ lɛ̀lɛ ń dii táabũnu zíɛↄ pɛɛlɛ. 28 Ɔ̃ Yesu wèwà à mɛ̀: Nↄɛ, ń ma náai vĩ zↄ̃ↄ. A kɛnɛ lá ń yeiwa. Ɔ̃ aà nɛnↄɛna gbã̀gbã zaapiwa gↄ̃̀ↄ.
29 Yesu bↄ̀ we à sù, àlɛ dↄ Galile ísidai, ↄ̃ à bùa à zↄ̃̀lɛ sĩ̀sĩa. 30 Wà mↄ̀ɛ̀ ń ɛɛↄ ń vĩ̀aↄ ń kↄ̃̀ↄↄ ń swãdoↄ ń gyãe pãleↄ dasidasi. Wà ń kálɛ aà gbázĩ, ↄ̃ à ń gbãgbã. 31 Kɛ́ gbɛ̃́ↄ è swãdoↄ lɛ́ yã'o, gbɛ̃kaaũaↄ lɛ́ gↄ̃ wásawasa, ɛɛↄ lɛ́ táa'o, mɛ́ vĩ̀aↄ lɛ́ gu'e, yã́pi bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aa ń Isailiↄ Lua sáaukpà.
Yesu blɛkpaa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ↄwa
(Maa 8.1-10)
32 Yesu a ìwaↄ kã̀aa a ònɛ́: Gbɛ̃́ɛↄ kɛ̀mɛɛ wɛ̃naũ, asa aa kumanↄ a gↄↄ àaↄ̃n la, mɛ́ aa pↄe vĩ wà bleo. Má ye mà ń gbaɛ ń nↄanaoo, kɛ́ an yɛ̃̀ɛɛ su láa zɛ́uo yã́i. 33 Ɔ̃ aà ìwaↄ aà là aa mɛ̀: Mákĩi wá blɛ eu sɛ̃gbãu la à gbɛ̃́ sà dasiɛↄ kãi? 34 Yesu ń lá à mɛ̀: Á pɛ̃ɛ vĩ mɛ̀n ũma ni? Aa mɛ̀: Mɛ̀n sopla ń kpↄ̀ kelenaeↄ. 35 Yesu ò bílaɛ aa zↄ̃lɛzↄ̃lɛ tↄↄlɛ. 36 Ɔ̃ à pɛ̃ɛ mɛ̀n soplapiↄ sɛ̀ ń kpↄↄ, à sáaukpà, ↄ̃ a ɛ̀'ɛ kpà a ìwaↄwa, aa kpà bílawa. 37 Gbɛ̃́pii pↄblè kã̀. Wà a miↄna pↄ́ fɛ̃̀ↄ sɛ̀lɛ sↄ̀ sopla pai. 38 Gↄ̃ɛ pↄ́ aa blèↄ kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ (4.000) nↄɛↄ ń nɛ́ↄ bàasi. 39 Kɛ́ Yesu bíla gbàɛ, ↄ̃ à gɛ̃̀ gó'ilɛna guu, à gɛ̀ Madala bùsuu.
* 15:4 Bↄa 20.12 15:4 Lev 20.9 15:9 Isa 29.13 § 15:24 Mat 10.5-6