14
Zãa Da'ilɛna gaa
(Maa 6.14-29, Luk 9.7-9)
Gↄↄ bee bùsupi kí Elodi Yesu bao mà. Ɔ̃ a ò a ìwaↄnɛ: Gbɛ̃́piá Zãa Da'ilɛnaɛ. Gàbↄɛ. Bee yã́ mɛ́ tò à gbãa'è, àlɛ dabudabuↄ kɛ. Asa Elodi Zãa kũ̀ yãa, à mↄkàwà à aà dàkpɛu a dãuna Filipi na Elodia yã́iɛ. Kɛ́ Zãa ìↄ oɛ̀: N Elodia vĩa nↄ ũ zɛ́ vĩo.* Elodi ye à aà dɛ, ãma àlɛ vĩakɛ bílaɛ, asa aa aà ãnabikɛ sìɛ.
Elodi ia dikpɛ zĩ́, Elodia nɛnↄn gbãa ↄ̃wã̀ gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ weↄnɛ, ↄ̃ à kɛ̀ Elodiɛ na maamaa. Ɔ̃ à lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀: Má sì ń Luao, má n gba pↄ́ pↄ́ n a wabikɛ̀a píi. Ɔ̃ aà da yãdàɛ̀, ↄ̃ nɛ́pi mɛ̀: Ma gba Zãa Da'ilɛna mi pɛlɛntiu la tia. Ɔ̃ kíapi pↄ yà, ãma lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ blɛblenaↄ wáa yã́i ↄ̃ à mɛ̀ wà kpawà. 10 Ɔ̃ à gbɛ̃́ zĩ̀ Zãa Da'ilɛna mi zↄ̃i kpɛ́u. 11 Kɛ́ wà mↄ̀ ń aà mio pɛlɛntiu, wa kpà nɛ́piwa, ↄ̃ à gɛ̀ò a daɛ. 12 Ɔ̃ Zãa ìwaↄ mↄ̀, aa aà gɛ sɛ vĩ̀, ↄ̃ aa gɛ̀ wa ò Yesuɛ.
Yesu blɛkpaa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄoↄwa
(Maa 6.30-44, Luk 9.10-17, Zãa 6.1-15)
13 Kɛ́ Yesu yã́pi mà, ↄ̃ à gɛ̃̀ gó'ilɛna guu, àlɛ gɛ́ gusaɛna kɛ́ àↄ ku ado. Kɛ́ gbɛ̃́ↄ mà, aa bↄ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo dasidasi, aa pɛ̀lɛaàzi kɛ̀sɛ. 14 Kɛ́ Yesu bↄ̀ gó guu, à bíla è, ↄ̃ aa kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ, ↄ̃ à ń gyãeↄ gbã̀gbãnɛ́. 15 Kɛ́ oosi kɛ̀, aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi aa mɛ̀: Guɛá sɛ̃gbãɛ, mɛ́ ĩatɛ̃ i gↄ̃ bíla lↄo. Gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa ta wɛ̃́lɛↄ guu, aa pↄblea wɛɛlɛ lú. 16 Ɔ̃ Yesu ònɛ́: I kɛ aa ta teasio. À pↄ́ kpámá aa ble. 17 Ɔ̃ aa òɛ̀: Pɛ̃ɛ mɛ̀n sↄona ń kpↄ̀ mɛ̀n plao ↄ̃ wá vĩ la. 18 Yesu ònɛ́: À mↄomɛɛ la. 19 A ò gbɛ̃́piↄnɛ aa zↄ̃lɛ sɛ̃wa, ↄ̃ à pɛ̃ɛ mɛ̀n sↄo ń kpↄ̀ mɛ̀n plaopi sɛ̀, à wɛsɛ̀ musu à báaadàu. Ɔ̃ à pɛ̃ɛpi ɛ̀'ɛ kpà a ìwaↄwa, aa kpaalɛ̀ bílaɛ. 20 Ampii aa pↄblè wà kã̀. Ɔ̃ wà a miↄna pↄ́ fɛ̃̀ↄ sɛ̀lɛ gbí kuɛpla pai. 21 Gↄ̃ɛ pↄ́ aa pↄblèↄ kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000) taawa, nↄɛↄ ń nɛ́ↄ bàasi.
Yesu táa'oa ísidaa
(Maa 6.45-56, Zãa 6.16-25)
22 Ɔ̃ Yesu nàɛ a ìwaↄwa gↄ̃̀ↄ aa gɛ̃ gó guu, aa dↄaaɛ ísida baale e àↄ bíla gbaɛ. 23 An gbaɛa gbɛa à dɛ̀dɛ sĩ̀sĩ musu wabikɛi Luawa ado. Gu lɛ́ si, a ku we ado. 24 Gópi zã̀kũ ń gↄ̃sↄ̃lɛo, ↄ̃ zàa'ĩana kàka lɛ́ daɛ, í lɛ́ a za'ↄ̃wã. 25 Gufɛ̃nɛ Yesu bɛ ía, àlɛ gɛ́ a ìwaↄ kĩ́i. 26 Kɛ́ aa aà è bɛ ía, ↄ̃ sↄ̃ kɛ̃̀ńgu aa mɛ̀: Gyaadeɛ! Aa wiilɛ̀ ń vĩao, 27 ↄ̃ Yesu ònɛ́ gↄ̃̀ↄ à mɛ̀: À sↄ̃dilɛ, mámɛ! Ásu to vĩa á kũo. 28 Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Dii, tó ḿmɛ, to mà táa'o ía mà mↄ n kĩ́i. 29 Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Mↄ́! Ɔ̃ Piɛɛ bↄ̀ gó guu a bɛ ía, àlɛ gɛ́ aà kĩ́i. 30 Kɛ́ a è ĩ́ana lɛ́ a pá, ↄ̃ vĩa aà kũ̀, àlɛ kpálɛ, ↄ̃ à wiilɛ̀ à mɛ̀: Dii, ma suaba. 31 Wegↄ̃ↄ Yesu ↄbↄ̀ à aà kũ̀, ↄ̃ a òɛ̀: Luanaaifɛ̃nɛnde! Bↄ́yãi n seakɛ̀i? 32 Kɛ́ aa gɛ̃̀ gó guu, ĩ́ana làa. 33 Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa ku gó guuↄ kùlɛɛ̀ aa mɛ̀: Lua Nɛ́n n ũ sĩana.
34 Kɛ́ aa bùa baa, aa kà Gɛnɛzalɛti bùsuu. 35 Wekĩideↄ Yesu dↄ̃̀, ↄ̃ aa aà bao fã̀aa bùsupiu píi, ↄ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń gyãeↄ píi. 36 Wà wabikɛ̀wà, baa aà ula lɛ́, wà e ↄkãwà. Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀wàↄ gbã̀gbã píi.
* 14:4 Lev 20.21 14:20 2Kia 4.42-44