13
Pↄ́wɛnkɛɛlɛa
(Maa 4.1-20, Luk 8.4-15)
Gↄↄ doũpi zĩ́ Yesu bↄ̀ bɛ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ ísidalɛ. Wà kã̀aaaàzi dasidasi, ↄ̃ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ gó'ilɛna guu, gbɛ̃́pii gↄ̃̀ sĩa ísidalɛ. Ɔ̃ à yãlɛ̀ɛũnɛ́ dasi à mɛ̀: Zↄ̃ɛe mɛ́ bↄ̀ gɛ̀ pↄ́wɛnakɛɛlɛi. Lá àlɛ kɛɛlɛ, ↄ̃ a keeↄ lɛ̀lɛ zɛ́ guu, bãↄ mↄ blè. A keeↄ lɛ̀lɛ gbɛsɛɛna musu, gu pↄ́ tↄↄlɛ gèeleuo, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ gↄ̃̀ↄ kɛ́ tↄↄlɛ gèele weo yã́i. Kɛ́ ĩatɛ̃ gbãakũ̀, aa tɛkũ̀ aa giigàga, kɛ́ aa zĩ́na vĩo yã́i. A keeↄ lɛ̀lɛ lɛ guu, ↄ̃ lɛ fɛ̀lɛ kũ̀aamá. A keeↄ lɛ̀lɛ tↄↄlɛ maau, aa fɛ̀lɛ nɛ'ì, a keeↄ wɛ́n basↄobasↄo, a keeↄ bàaↄ̃baaↄ̃, a keeↄ baakwikwi. Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma.
10 Ɔ̃ Yesu ìwaↄ sↄ̃̀aàzi aa aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ yã'onɛ́ ń yãlɛɛũaoi? 11 Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Lua á gbá zɛ́ à kpala pↄ́ bↄ̀ a kĩ́i asiiↄ dↄ̃, ãma i ń gba zɛ́o. 12 Asa gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ vĩ, Lua a kã́fĩɛ̀ e à fɛ̃ɛ̀. Gbɛ̃́ pↄ́ pↄe vĩ sↄ̃o, baa yↄↄna pↄ́ a vĩ, Lua a siwàɛ. 13 Ayãmɛto málɛ yã'onɛ́ ń yãlɛɛũao, asa aaì gugwa pↄe'esai, mɛ́ aaì swã́kpa yãmasaiɛ. 14 Lua yã́ pↄ́ ãnabi Isaia ò kɛ̀má, à mɛ̀:
Baa tó aa swãkpà maamaa, aa yãe mao,
baa tó aa wɛbìi maamaa, aa pↄe eo.
15 Asa an nↄ̀sɛ paaao, kɛ́ aasu ↄ̃nↄkũo yã́i,
an swã́ gbãa, kɛ́ aasu yãmao yã́i,
an wɛ́ kũaaa, kɛ́ asu kɛ̃o yã́i.
Aa ye ɛa sua mà ń gbã́gbão.*
16 Báaadeↄn á ũ, kɛ́ á wɛ́ lɛ́ gu'e, mɛ́ á swã́ lɛ́ yãma. 17 Sĩana málɛ oɛ́: Ãnabiↄ ń gbɛ̃maaↄ ku dasi aa ye pↄ́ pↄ́ álɛ eↄ e, aai eo. Aa ye yã́ pↄ́ álɛ maↄ ma, aai mao.
18 À pↄ́wɛnkɛɛlɛa yãma sa. 19 Tó gbɛ̃́ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yãmà mɛ́ i dↄ̃o, Setãu ì mↄ́ pↄ́ pↄ́ wa tↄ̃̀ aà sↄ̃ guupi siwàɛ. Pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ zɛ́ guu min we. 20 Pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ gbɛsɛɛnawa sↄ̃, bee mɛ́ yã́ pↄ́ gbɛ̃́ mà a sì gↄ̃̀ↄ ń pↄnao ũ. 21 Lá yã́pi zĩ́na vĩ aà guuo, ìli kɛ gↄↄplao. Tó taasi aà lè ge tó wàlɛ ĩadawà yã́pi yã́i, ì fu gↄ̃̀ↄɛ. 22 Pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ lɛ guu dɛ yã́ pↄ́ gbɛ̃́ mà, ↄ̃ dṹnia yãkãakɛa ń yea àizɛɛio kũ̀aawà ũ, ↄ̃ ì gↄ̃ àisai. 23 Pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ tↄↄlɛ maau dɛ yã́ pↄ́ gbɛ̃́ mà mɛ́ a dↄ̃ ũ. Ì kã́fĩakɛ lɛɛ basↄobasↄo ge lɛɛ bàaↄ̃baaↄ̃ ge lɛɛ baakwikwi.
Yãlɛɛũa ń kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́io
(Maa 4.30-34, Luk 13.18-21)
24 Yesu yãpãle lɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Lá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛn kɛ: Gbɛ̃e mɛ́ ése maa tↄ̃̀ a bua. 25 Gↄↄ pↄ́ wàlɛ i'o, ↄ̃ aà ibɛɛ mↄ̀ papaa kà ésepiu, ↄ̃ à gɛ̃̀zɛa. 26 Kɛ́ ése nↄsì, àlɛ pia, ↄ̃ papaa bↄ̀ gupuau. 27 Ɔ̃ búde zĩkɛnaↄ mↄ òɛ̀: Dii, blɛwɛna ń tↄ̃̀ n buao lo. Papaa bↄ̀ má ni? 28 Ɔ̃ a ònɛ́: Ibɛɛ mɛ́ bee kɛ̀. Ɔ̃ zĩkɛnaↄ òɛ̀: Ń ye wà gɛ wolɛwolɛ yã̀? 29 Ɔ̃ à mɛ̀: Aawo! Tó álɛ wolɛwolɛ, á ése wolɛòɛ. 30 À to aa fɛlɛ sãnu e pↄkɛkɛgↄↄ, mí o pↄkɛkɛnaↄnɛ aa papaapi kɛ̃ gĩa, aai a gbakpa tɛ́ pↄ́ ũ, aai gbasa ése kɛkɛ ka ma dↄ̃u.
31 Yesu yãpãle lɛ̀ɛũnɛ́ lↄ à mɛ̀: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ lán dò bui pↄ́ gbɛ̃e sɛ tↄ̃̀ a buawaɛ. 32 A wɛ́na keleũ dɛ pↄ́wɛnaↄla píi, ãma tó à fɛ̀lɛ, ì zↄ̃ↄkũ dɛ dò buiↄla píi. Ì lí kɛ, ↄ̃ bãↄ ì mↄ́ pɛ́pɛ a gↄ̃naↄwa.
33 Yesu yãpãle lɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ lán pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ pↄ́ nↄɛ sɛ kà pɛ̃ɛti zaa lɛ àaↄ̃ guu a lìa píiwa.
34 Yesu yã́ beeↄ ò bílaɛ ń yãlɛɛũao, i yãe onɛ́ yãlɛɛũanɛ saio, 35 kɛ́ yã́ pↄ́ ãnabi ò kɛ yã́i, asa à mɛ̀:
Má yãlɛɛũnɛ́,
má yã́ pↄ́ ulɛa za dṹniakalɛgↄↄ onɛ́.
36 Ɔ̃ Yesu bíla tò we à tà bɛ. Aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi aa mɛ̀: Bua papaa yã́ bↄↄlɛkɛwɛ̃ɛ. 37 Ɔ̃ a ònɛ́: Blɛwɛntↄ̃naá Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ɛ. 38 Buaá dṹniaɛ. Blɛwɛnaá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄnɛ. Papaaá gbɛ̃vãiↄnɛ. 39 Ibɛɛ pↄ́ ń tↄ̃́á Ibiisiɛ. Pↄkɛkɛaá dṹnialaagↄↄɛ. Pↄkɛkɛnaↄá malaikaↄnɛ. 40 Lá wì papaa kɛ̃ kátɛu, màa a kɛ dṹnialaagↄↄ. 41 Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a a malaikaↄ gbaɛ aa gbɛ̃sãsãnaↄ ń vãikɛnaↄ bↄlɛ a kpala gbɛ̃́ↄ guu píi, 42 aai ń ká tɛ́ pãsĩ guu. We aa ↄ́ↄlↄu aa ↄdi ń musu. 43 Ɔ̃ gbɛ̃maaↄ aaↄ tɛkɛ lán ĩatɛ̃wa kpala pↄ́ bↄ̀ ń Mae kĩ́iu. Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma.
44 Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ lán àizɛɛ pↄ́ ulɛa buawaɛ. Kɛ́ gbɛ̃e bↄ̀wà, a kɛ̀kɛ ùlɛ, ↄ̃ pↄna guu à tà à pↄ́ pↄ́ á vĩↄ yìa píi, ↄ̃ à buapi lù.
45 Lá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛn kɛ lↄ. Laatana mɛ́ lɛ́ òso maaↄ wɛɛlɛ. 46 Kɛ́ à òso ↄde è, ↄ̃ à tà à pↄ́ pↄ́ á vĩↄ yìa píi, ↄ̃ à òsopi lù.
47 Lá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛn kɛ lↄ. Wà táalu zù ísiau, à kpↄ̀ bui píi kũ̀. 48 Kɛ́ à pà, wa gàlɛ bùaò sĩ̀sĩa, ↄ̃ wà zↄ̃̀lɛ wà a maaↄ plɛ̀ wa kà gbíu, wà a vãiↄ kↄ̀lɛ. 49 Màa a kɛ dṹnialaagↄↄ. Malaikaↄ mↄ gbɛ̃vãiↄ sɛ́lɛ aa ń bↄlɛ gbɛ̃maaↄ guu, 50 aa ń ká tɛ́ pãsĩ guu. We aa ↄ́ↄlↄu aa ↄdi ń musu. 51 Ɔ̃ Yesu ń lá à mɛ̀: A yã́ beeↄ mi dↄ̃̀ sa píia? Aa wèwà aa mɛ̀: Ao! 52 Ɔ̃ a ònɛ́: Tó Mↄizi ikoyãdanɛde kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yãdàda, aↄ dɛ lán uabele pↄ́ ì pↄ dafu ń a zio bↄ a làasi guuwaɛ.
Nazalɛtideↄ gia Yesu náaikɛi
(Maa 6.1-6, Luk 4.16-30)
53 Kɛ́ Yesu yã́ beeↄ lɛ̀ɛũnɛ́ a làa, à bↄ̀ we. 54 À gɛ̀ gu pↄ́ à nɛblèu, ↄ̃ à yãdànɛ́ ń lousisikpɛu. Aà yã́ bↄ̀ ń saɛ aa mɛ̀: À ↄ̃nↄ ń dabudabu beeↄ sɛ̀ má ni? 55 Li'ãna nɛ́n aà ũo lé? Aà da tↄ́n Maliamao lò? Aà dãunaↄn Zaaki ń Yosɛfuo ń Simↄↄo ń Yudao ũo lò? 56 Aà dãeↄ kúwanↄ lao lé? À yã́ beeↄ è má píi ni? 57 Ɔ̃ bee tò aai aà náaikɛo. Yesu ònɛ́: Ãnabi líↄ bɛɛɛsaio, sema aà bɛ wɛ̃́lɛu ń aà uao bàasio. 58 I dabudabukɛ we bílao, kɛ́ aai aà náaikɛo yã́i.
* 13:15 Isa 6.9-10 13:35 Soũ 78.2 13:43 Dan 12.3