2
Saanyãdↄ̃naↄ mↄa Yesu gwai
Wà Yesu ì Bɛtɛlɛũ* Yude bùsuu kí Elodi gↄↄɛ. Ɔ̃ saanyãdↄ̃naↄ bↄ̀ gukpɛ oi aa mↄ̀ Yelusalɛũ, aa gbɛ̃́ↄ là aa mɛ̀: Nɛ́ pↄ́ wa ì Yudaↄ kía ũ ku má ni? Wa aà saana è gukpɛ oiɛ, ↄ̃ wa mↄ kúlɛiɛ̀. Kɛ́ kí Elodi yã́pi mà, à bílikɛ̀ ń Yelusalɛũdeↄ píi. À Yuda sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ kã̀aa píi, ↄ̃ à ń lá gu pↄ́ wa Mɛsii iu. Aa wèwà aa mɛ̀: Bɛtɛlɛũ, Yude bùsuu laɛ. Asa lá ãnabi kɛ̃̀n kɛ:
Bɛtɛlɛũ pↄ́ kú Yudaↄ bùsuu,
ń kɛ̃́sãa Yudaↄ mɛɛwiaↄzio fá.
Asa n guu ↄ̃ kía a bↄu,
i dↄaa ma gbɛ̃́ Isailiↄnɛ.
Ɔ̃ Elodi saanyãdↄ̃naↄ sìsi asii guu, à saanapi bↄgↄↄ sã́asã gbɛ̀amá. Ɔ̃ à ń gbáɛ Bɛtɛlɛũ à mɛ̀: À gɛ nɛ́pi gbɛagbɛa ń laaio. Tó a aà è, à mↄ omɛɛ, mapi sↄ̃ mí gɛ kúlɛɛ̀.
Kɛ́ aa kía yãmà, ↄ̃ aa dàzɛu. Ɔ̃ saana pↄ́ aa è gukpɛ oi yãa dↄ̀aanɛ́ lↄ e à gɛ̀ zɛ̀ nɛ́pi kúkĩia. 10 Kɛ́ aa saanapi è, an pↄ kɛ̀na maamaa. 11 Aa gɛ̃̀ kpɛ́u aa nɛ́pi è ń a da Maliamao, ↄ̃ aa wùlɛ ń gbɛɛu aa kùlɛɛ̀. Ɔ̃ aa ń àizɛɛ kpagoloↄ wɛ̃̀wɛ̃ aa aà gbà vua ń zↄ̃go lí'ↄ gĩnanao ń tulaletio. 12 Lua ònɛ́ nana guu aasu bↄlɛ Elodi kĩ́io, ↄ̃ aa tà ń bùsuu ń zɛ́ pãleo.
Bàalɛ taa ń Yesuo Egipi
13 An taa gbɛa Dii malaika bↄ̀ mↄ̀ Yosɛfuwa nana guu à mɛ̀: Fɛlɛ nɛ́pi sɛ́ ń a dao, ní bàalɛ táńnↄ Egipi, níↄ ku we e mà mↄ yã'onɛ lↄ, asa Elodi a nɛ́pi wɛɛlɛ à dɛɛ.
14 Ɔ̃ Yosɛfu fɛ̀lɛ gwãasĩna, à nɛ́pi sɛ̀ ń a dao à tàńnↄ Egipi. 15 A ku we e Elodi gɛ̀ gàò. Bee kɛ̀ kɛ́ yã́ pↄ́ Dii dà ãnabiɛ a ò e kɛ yã́iɛ à mɛ̀:
Ma a nɛ́ gbɛ̀si Egipi.
16 Kɛ́ Elodi è saanyãdↄ̃naↄ ↄ̃nↄkɛ̀ɛɛ, aà pↄ pà maamaa. Lá a saanapi bↄgↄↄ taa dↄ̃ yã́ pↄ́ á gbɛ̀a saanyãdↄ̃napiↄwa yã́i, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa nɛgↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ pla ge i kaoↄ dɛ̀dɛ Bɛtɛlɛũ ń a bualoũↄ píi. 17 Yã́ pↄ́ ãnabi Zelemii ò kɛ̀ sa à mɛ̀:
18 Wà wii gbãa mà Lama,
wàlɛ ↄ́ↄlↄ, wàlɛ búbuapɛ.
Lasɛli mɛ́ lɛ́ a nɛ́ↄ ↄ́ↄlↄ,
à gì awamai, asa aa ku lↄo.§
19 Kɛ́ Elodi gà, ↄ̃ Dii malaikapi bↄ̀ mↄ̀ Yosɛfuwa Egipi nana guu 20 à mɛ̀: Fɛlɛ nɛ́pi sɛ́ ń a dao, ní táńnↄ Isaili bùsuu, asa gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ nɛ́pi wɛↄ gàga.
21 Ɔ̃ à fɛ̀lɛ nɛ́pi sɛ̀ ń a dao à tàńnↄ Isaili bùsuu. 22 Kɛ́ a mà Aakɛlau mɛ́ lɛ́ kible Yude a mae Elodi gbɛu, zↄ̃lɛa wekĩi vĩa aà kũ̀. Lua yã'òɛ̀ nana guu, ↄ̃ à tà Galile bùsuu, 23 à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Nazalɛti. Beewa yã́ pↄ́ ãnabiↄ ò kɛ̀, aa mɛ̀: Wàli mɛɛ̀ Nazalɛti gbɛ̃́.
* 2:1 1Sam 16.1 2:6 Mis 5.1-3 2:15 Oze 11.1 § 2:18 Zel 31.15