3
Zãa Da'ilɛna waasokɛa
(Maa 1.1-8, Luk 3.1-18, Zãa 1.19-28)
Bee gbɛa Zãa Da'ilɛna mↄ̀ Yude gbáau, àlɛ waasokɛ à mɛ̀: À nↄ̀sɛlilɛ, kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi. Zãapi yã́ ↄ̃ ãnabi Isaia ò yãa à mɛ̀:
Kpàwakɛna lↄↄ ma dↄ gbáau,
àlɛ mɛ à zɛkɛkɛ Diiɛ,
à zɛ́wɛwɛnaↄ pooɛ̀ súsu.*
Zãapi ìↄ yiongo kã́ pↄkasaↄ daa, mɛ́ ì báa sãntilii dↄ a pi. Kwa ń zↄ́'io mɛ́ aà pↄblea ũ. Wìↄ bↄlɛ Yelusalɛũ ń Yude gupiio ń Yuudɛ̃ dↄ̀ↄio, wìↄ gɛ́ aà kĩ́i. Wì ń yãvãi o gupuau, ↄ̃ ì ń da'ilɛkɛ Yuudɛ̃i.
Kɛ́ Zãa è Falisiↄ ń Saduseↄ lɛ́ mↄ́ a kĩ́i da'ilɛkɛi dasidasi, ↄ̃ a ònɛ́: Gbɛ̃nazĩn píligonaↄ! Démɛ òɛ́ à bàasi pↄkũma pↄ́ Lua a bↄbↄmáɛi? À nↄ̀sɛlilɛa yã́ kɛ, wiↄ dↄ̃ kɛ́ a lilɛ. Kɛ́ Ablahaũ dɛ á dezi káau ũ, ásu àↄ e bee mɛ́ a á bↄo. Málɛ oɛ́, Lua a fↄ̃ gbɛɛ beeↄ kɛ Ablahaũ buiↄ ũ. 10 Mↄo dilɛa líↄzi kↄ̀. Lua a lí pↄ́ lɛ́ nɛ́ maa io zↄ̃ zu tɛ́uɛ. 11 Málɛ á da'ilɛkɛ á nↄ̀sɛlilɛa seela ũɛ. Ãma gbɛ̃e a mↄ ma gbɛa, aà iko dɛmala, mi ka mà aà sabala sɛ́lɛɛ̀o. Ɔ̃mɛ a á da'ilɛkɛ ń Lua Nisĩnao ń tɛ́o. 12 A gbaana kũa a ↄzĩ ésegbɛ̃kĩi. Tó a fã̀, a a pↄ́wɛna ká a dↄ̃u, i a bìsa ka tɛ́ gasai guu.
Yesu da'ilɛkɛa
(Maa 1.9-11, Luk 3.21-22)
13 Ɔ̃ Yesu bↄ̀ Galile à mↄ̀ Zãa kĩ́i Yuudɛ̃i aà a da'ilɛkɛ. 14 Zãa ye gí, à mɛ̀: Ma gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ ǹ ma da'ilɛkɛ ↄ̃ n mↄ ma kĩ́ia? 15 Ɔ̃ Yesu wèwà à mɛ̀: Àↄ dɛ màa gĩa, asa a maawanↄ beewaɛ yãkɛa a zɛ́wa yã́i. Ɔ̃ à wèi. 16 Kɛ́ Yesu da'ilɛkɛ̀, à bùa gↄ̃̀ↄ. Luabɛ wɛ̃̀aa, ↄ̃ à Lua Nisĩna è, àlɛ su lán felenawa, à dìɛ. 17 Ɔ̃ wà yã'o mà bↄa luabɛ à mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ beeá ma Nɛ́ɛ, má yeaàzi, ma pↄ kɛ̀wà na.§
* 3:3 Isa 40.3 3:4 2Kia 1.8 3:11 Zĩn 2.3-4 § 3:17 Soũ 2.7, Isa 42.1