4
Yesu yↄ̃a
(Maa 1.12-13, Luk 4.1-13)
Ɔ̃ Lua Nisĩna gɛ̀ ń Yesuo gbáau kɛ́ Ibiisi aà yↄ̃. Yesu lɛyè fãanɛ ń gwãasĩnao e gↄↄ bla. Kɛ́ nↄana lɛ́ aà dɛ, ↄ̃ kↄ̃nidepi sↄ̃̀aàzi à mɛ̀: Tó Lua Nɛ́n n ũ, o gbɛɛ beeↄ li pɛ̃ɛ ũ. Yesu wèwà à mɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀,
pↄblea yã́ ↄ̃ gbɛ̃nazĩna kuò adoo,
sema yã́ pↄ́ Lua lɛ́ o píi.*
Ɔ̃ Ibiisi aà sɛ̀ gɛ̀ò Lua wɛ̃́lɛu, à aà zɛ̀ Lua kpɛ́ misonaa, a òɛ̀: Tó Lua Nɛ́n n ũ, ǹ nzĩa zu zĩ́lɛ, asa a kɛ̃a láu Lua mɛ̀,
a n yã'o a malaikaↄnɛ aa ↄdama,
kɛ́ ńsu gɛ̃nalɛ gbɛwao yã́i.
Yesu òɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau lↄ wà mɛ̀,
ńsuli Dii n Lua lɛ ǹ gwao.
Ɔ̃ Ibiisi aà sɛ̀ gɛ̀ò lↄ gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩ maamaa musu, à dṹnia bùsu píi ↄ̀lↄɛ̀ ń ń àizɛɛↄ à mɛ̀: Má n gba beeↄ píiɛ, tó n wulɛ n gbɛɛu n misìilɛmɛɛ. 10 Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gɛ́i Setãu! Asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀:
Kúlɛ Dii n Luaɛ,
níↄ zↄbleɛ̀ ado.§
11 Ɔ̃ Ibiisi aà tò we sa, ↄ̃ malaikaↄ mↄ̀ dↄ̀aàlɛ.
Yesu ↄkpaa a zĩwa
(Maa 1.14-20, Luk 5.1-11, 6.17-19)
12 Kɛ́ Yesu mà wà Zãa kũ̀ wa dàkpɛu, ↄ̃ à tà Galile. 13 I zↄ̃lɛ Nazalɛti lↄo, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ ísida saɛ Kapɛnaũɛ, Zabulↄni buiↄ ń Nɛfatali buiↄ bùsuu, 14 kɛ́ yã́ pↄ́ ãnabi Isaia ò kɛ yã́i à mɛ̀:
15 Zabulↄni buiↄ ń Nɛfatali buiↄ bùsu
za ísia oi e Yuudɛ̃ baale,
Galile bùsu pↄ́ buipãleↄ kuupi,
16 an gbɛ̃́ pↄ́ kú gusiauↄ gupua zↄ̃ↄ è,
gu dↄ̀ bùsu pↄ́ kú ga lɛ́zĩpi deↄnɛ sa.*
17 Za gↄↄ bee Yesu nà waasokɛawa à mɛ̀: À nↄ̀sɛlilɛ, kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi.
18 Kɛ́ Yesu lɛ́ dↄ Galile ísidai, à kpↄ̀wɛnaↄ è gbɛ̃ↄn pla, vĩ̀i ń dãunao, Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ ń a dãuna Ãndeleeo. Aalɛ táalu zu ísidapi guu. 19 Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À mↄ tɛmazi, mí á kɛ gbɛ̃wɛɛlɛnaↄ ũ. 20 Wegↄ̃ↄ aa ń táaluↄ tò we, aa bↄ̀ tɛaàzi. 21 Kɛ́ à gɛ̀ aɛ, à gbɛ̃ↄn pla pãleↄ è, vĩ̀i ń dãunao lↄ, Zebedee nɛ́ Zaaki ń a dãuna Zãao. Aa ku gó'ilɛna guu ń ń mae Zebedeepio, aalɛ ń táaluↄ kɛkɛ. Yesu ń sisi, 22 ↄ̃ aa ń mae tò gó guu wegↄ̃ↄ, aa bↄ̀ tɛaàzi.
23 Yesu ìↄ Galile bùsu kɛɛlɛ, ì yãdanɛ́ ń lousisikpɛↄ guu, ì kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpa, ì gbɛ̃́ↄ gbã́gbã ń gyã bui píio ń kↄ̃̀ↄↄ píi. 24 Aà tↄ́ lì Sili bùsua píi, ↄ̃ wìↄ mↄɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gyã bui dasi ge wãwãkɛↄ ń tã́adeↄ ń gbakↄↄndeↄ ń ɛɛↄ píi, ↄ̃ ì ń gbã́gbã. 25 Wà bↄ̀ Galile ń Wɛ̃́lɛmɛnkwi bùsuo ń Yelusalɛũo ń Yudeo ń Yuudɛ̃ baaleo dasidasi, wà tɛ̀aàzi.
* 4:4 Iko 8.3 4:6 Soũ 91.11-12 4:7 Iko 6.16 § 4:10 Iko 6.13 * 4:16 Isa 9.1-2 4:17 Mat 3.2