20
Yãlɛɛũa ń gbɛ̀winaↄ
Lá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛn kɛ: Uabelee mɛ́ bↄ̀ kↄↄkↄↄ, à gɛ̀ gbɛ̀winaↄ wɛɛlɛi aa zĩkɛɛ a bua. An yã́ kↄ̃sɛ̀ aà fĩabonɛ́ ã́nusu ↄwatɛ̃ dodo. Ɔ̃ à ń gbáɛ a bua. À bↄ̀ lↄ muuwãamigↄↄ, ↄ̃ à gbɛ̃pãleↄ lè gãaɛ kálɛa pã. A ònɛ́: Ápiↄ sↄ̃ à gɛ́ zĩkɛi ma bua, mí fĩaboɛ́ a zɛ́wa. Ɔ̃ aa gɛ̀. À ɛ̀a bↄ̀ lↄ ĩatɛ̃ minanguo, ↄ̃ à ɛ̀a bↄ̀ ĩatɛ̃ auapilaa, a ò gbɛ̃pãleↄnɛ màa lↄ. Kɛ́ à bↄ̀ oosi, à gbɛ̃pãleↄ lè kálɛa, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi á kálɛa la pã za kↄↄi? Aa wèwà aa mɛ̀: Kɛ́ wi zĩdawɛ̃ɛo yã́iɛ. A ònɛ́: À gɛ́ zĩkɛi ma bua sↄ̃. Ĩatɛ̃ gɛ̃a kpɛ́u* ↄ̃ budepi ò a ziiaɛ: Zĩkɛnaↄ sísi ǹ fĩabonɛ́. Daalɛ gbɛ̃́ zã́ↄwa e à gɛ midɛ gbɛ̃́ káauↄwa. Ɔ̃ oosideↄ mↄ̀, aa ã́nusu ↄwatɛ̃ è mɛ̀ndodo. 10 Kɛ́ gbɛ̃́ káauↄ mↄ̀, aalɛ e ń ↄ̃a aↄ dɛ gbɛ̃́ zã́ↄlaɛ, ↄ̃ ã́nusu ↄwatɛ̃ do aa è ḿpii. 11 Kɛ́ aa ń ↄ̃a sì, ↄ̃ aa zↄadↄ̀ uabelepiwa 12 aa mɛ̀: Lɛɛlu do ↄ̃ gbɛ̃́ zã́ↄ zĩkɛ̀, mɛ́ n ń dílɛ sáa ń wá gbɛ̃́ pↄ́ wa zĩ zↄ̃ↄde kɛ̀, wa ĩatɛ̃ gbãa kàkawálaↄa? 13 Ɔ̃ à wè ń gbɛ̃́piↄ dowa à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, mi n bleo. Wa kↄ̃ yãmà ã́nusu ↄwatɛ̃ do musu nolo? 14 Ǹ n pↄ́ si ǹ tá. Má ye kpa gbɛ̃́ zã́ɛ beewa lá n pↄ́waɛ. 15 Má zɛvĩ mà kɛ ń ma ↄ̃ao lá má yeiwao lé? Ńlɛ wɛbↄbↄi kɛ́ má gbɛ̃kɛ vĩ yã́i yã̀? 16 Beewa gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ zã́ↄ gↄ̃ dↄaaa, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ dↄaaaↄ gↄ̃ zã́.
Yesu a gaa ń a vuao yã'oa
(Maa 10.32-34, Luk 18.31-34)
17 Gↄↄ pↄ́ Yesu lɛ́ gɛ́ Yelusalɛũ, à a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ kã̀aa ńtɛ̃ɛ, à yã'ònɛ́ zɛ́u à mɛ̀: 18 Wálɛ gɛ́ Yelusalɛũɛ. We wa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpáu sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄwa, aai yãdaaàla, 19 aai aà kpa luayãdↄ̃nsaiↄwa. Aa aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ, aai aà gbɛ̃ ń flàalao, aai aà páliwa, aai aà dɛ, i vu a gↄↄ àaↄ̃dezĩ.
Zaaki ń Zãao wabikɛa
(Maa 10.35-45)
20 Bee gbɛa Zebedee nɛ́ↄ da mↄ̀ Yesu kĩ́i ń a nɛ́ↄ. A ye wabikɛwà, ↄ̃ à kùlɛɛ̀. 21 Ɔ̃ Yesu aà là à mɛ̀: Bↄ́ ń yeii? A wèwà à mɛ̀: To ma nɛ́ gbɛ̃ↄn plaɛↄ aaↄ kunnↄ n kpalau, gbɛ̃do n ↄplaai, gbɛ̃do ↄzɛɛi. 22 Ɔ̃ Yesu ò nɛ́piↄnɛ à mɛ̀: Á yã́ pↄ́ álɛ a wabikɛa dↄ̃o. Taasi kɛɛona pↄ́ má a imi, á fↄ̃ mia? Aa wèwà aa mɛ̀: Wá fↄ̃́. 23 Yesu mɛ̀: Í pↄ́ má mi, á mi fá, ãma zↄ̃lɛa ma ↄplaai ge ma ↄzɛɛi dɛ ma yã́ ũo. Zↄ̃lɛkĩi beeↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ ma Mae kɛ̀kɛnɛ́ↄ pↄ́ ũɛ. 24 Kɛ́ aà ìwa gbɛ̃ↄn kwi kĩniↄ yã́pi mà, an pↄ pà vĩ̀i ń dãunapiozi. 25 Ɔ̃ Yesu ń kãaa ḿpii, a ònɛ́: Á dↄ̃ kɛ́ bùsu gbãadeↄ ì gbãablemá, mɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ì ikokɛmá, 26 ãma aↄ dɛ màa á kĩ́io. Tó á gbɛ̃e ye àↄ dɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, aà gↄ̃ á dↄnlɛde ũ. 27 Tó á gbɛ̃e ye àↄ dɛ dↄaana ũ, aà gↄ̃ á zↄ̀blena ũ. 28 Asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ i mↄ wà dↄalɛo, à mↄ̀ dↄi gbɛ̃́ↄlɛɛ, i gi a wɛ̃nii gbɛ̃́ dasiↄ boa yã́i.
Vĩ̀a baakɛnaↄ gbã́gbãa
(Maa 10.46-52, Luk 18.35-43)
29 Gↄↄ pↄ́ aalɛ bↄ Yeliko, bíla tɛ́ Yesuzi. 30 Vĩ̀a gbɛ̃ↄn plaↄ zↄ̃lɛ zɛ́ lɛ́, aa mà Yesu mɛ́ lɛ́ gɛ̃, ↄ̃ aalɛ lɛ́ gbãa zu aa mɛ̀: Dii, Davidi Bui, wá wɛ̃nagwa! 31 Wàlɛ gínɛ́ wàlɛ mɛ aa nílɛ, ↄ̃ an lɛzu kɛ̀kɛ gbãakũ̀ aa mɛ̀: Dii, Davidi Bui, wá wɛ̃nagwa! 32 Ɔ̃ Yesu zɛ̀ à ń sisi à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ á ye mà kɛɛ́i? 33 Aa wèwà aa mɛ̀: Dii, wá ye ǹ wá wɛ́ wɛ̃wɛ̃ɛɛ. 34 Yesu ń wɛ̃nagwà, à ↄkã̀ ń wɛ́wa. Wegↄ̃ↄ aa gu'è, ↄ̃ aa bↄ̀ tɛaàzi.
* 20:8 Iko 24.15