21
Gbãakpaa Yesuzi Yelusalɛũ
(Maa 11.1-26, Luk 19.28-48, Zãa 12.12-22)
Kɛ́ aa kà kãi ń Yelusalɛũo, aa kà Bɛfaze wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu, ↄ̃ Yesu a ìwa gbɛ̃ↄn plaↄ zĩ̀ a ònɛ́: À gɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ kálɛ á aɛ kee guu. Tó a gɛ̃, á zàa'ĩna e dↄa ń a nɛ́o wegↄ̃ↄ. À polo suomɛɛ. Tó gbɛ̃e á lá, kpelewa ni, í mɛ Dii mɛ́ ye ń mↄaoi, a ń gbaɛɛ̀ tia. A dɛ màa kɛ́ yã́ pↄ́ ãnabi ò kɛ yã́iɛ, à mɛ̀:
O Siↄnadeↄnɛ an kía mɛ́ lɛ́ mↄ́ ń kĩ́i.
Aà nↄ̀sɛ niɛ, a di zàa'ĩn bↄlↄ kpɛ.*
Ìwapiↄ gɛ kɛ̀ lá Yesu ònɛ́wa. Aa sù ń zàa'ĩnapio ń a nɛ́o, aa ń ulaↄ kpàlɛmá, ↄ̃ Yesu dìkpɛ. Gbɛ̃́ dasideↄ lɛ́ ń ulaↄ kpálɛ zɛ́u, gbɛ̃eↄ lɛ́ lá zↄ̃ wàlɛ kpálɛ zɛ́u lↄ. Bíla pↄ́ dↄaaaɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ aà kpɛↄ lɛ́ wiilɛ wàlɛ mɛ:
Gbãa kɛ, Davidi Bui!
Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń Dii tↄ́o ũ!
Wà gbãakpaaàzi à zↄ̃ luawa.
10 Kɛ́ Yesu gɛ̃̀ Yelusalɛũ, wɛ̃́lɛ lòo, gbɛ̃́pii lɛ́ mɛ: Dén gbɛ̃́ bee ũi? 11 Bíla mɛ̀: Ãnabi Yesuɛ. À bↄ̀ Nazalɛti, Galile bùsuuɛ.
Yesu gɛa Lua ua
(Maa 11.15-19, Luk 19.45-48, Zãa 2.13-22)
12 Yesu gɛ̃̀ Lua ua à laayianaↄ ń laalunaↄ yà ń bↄ́lɛ píi. À ↄlɛũkpakɛnaↄ táabũnuↄ ń felenyianaↄ kìlaↄ fuangba. 13 A ònɛ́: A kɛ̃a Lua taalau, wali o ma kpɛ́ɛ lousisikpɛ,§ ↄ̃ á kɛ̀ gbɛ̃blenaↄ tòo ũ.*
14 Vĩ̀aↄ ń ɛɛↄ mↄ̀ aà kĩ́i Lua ua we, ↄ̃ à ń gbãgbã. 15 Kɛ́ sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ yãbↄnsaɛ pↄ́ àlɛ kɛↄ è, mɛ́ aa mà nɛ́ↄ lɛ́ wiidↄwà Lua ua aalɛ mɛ, gbãa kɛ Davidi Bui, ↄ̃ an pↄ pà. 16 Aa òɛ̀: Ń mà lá aalɛ oa? Yesu wèmá à mɛ̀: Ao! Kɛ́ Lua dà nɛ́fɛ̃nɛnaↄnɛ ń nɛ́ yↄ̃minaↄ aa a táasilɛ, i a kyokɛo lé? 17 Ɔ̃ à bↄ̀ wɛ̃́lɛu à ń tó we, à tà ii Bɛtani.
Yesu kaadↄɛnli kaa
(Maa 11.12-14,20-24)
18 Kɛ́ gu dↄ̀ kↄↄkↄↄ, à ɛ̀a lɛ́ su wɛ̃́lɛdau, ↄ̃ nↄana lɛ́ aà dɛ. 19 À kaadↄɛnli è zɛ́ lɛ́, ↄ̃ à sↄ̃̀i, i nɛ́ ewào, sema lá pã. Ɔ̃ a ò lípiɛ: Ńyↄ̃ nɛ'i bau lↄo. Wegↄ̃ↄ lípi giigàga. 20 Kɛ́ aà ìwaↄ è, ↄ̃ à bↄ̀ ń saɛ aa mɛ̀: Àkɛa kaadↄɛnlipi giigàga màa gↄ̃̀ↄi? 21 Yesu wèmá à mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, tó á Lua náai vĩ seasai, i kɛ kaadↄɛnlipi yã́ ↄ̃ á kɛ adoo. Baa tó á ò sĩ̀sĩɛ beeɛ aà azĩa sɛ zu ísiau, a kɛɛ. 22 Tó á Lua náai vĩ, pↄ́ pↄ́ á gbɛ̀awà wabikɛa guu píi, á eɛ.
Yesu laa a ikoi
(Maa 11.27-33, Luk 20.1-8)
23 Yesu gɛ̃̀ Lua ua, àlɛ yãdanɛ́. Ɔ̃ sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mↄ̀ aà là aa mɛ̀: Iko kpele ńlɛ yã́ beeↄ kɛòi? Démɛ n gba iko beei? 24 Ɔ̃ Yesu wèmá à mɛ̀: Mapi sↄ̃ má yã́ mɛ̀ndo gbɛawá. Tó á òmɛɛ, ↄ̃ má iko pↄ́ málɛ yã́ beeↄ kɛo oɛ́. 25 Dé iko Zãa gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛ̀òi?§ Lua pↄ́ yã̀, ge gbɛ̃nazĩna pↄ́ɛ? Ɔ̃ aa lɛkpàaĩ aa mɛ̀: Tó wa mɛ̀ Lua pↄ́ɛ, a wá lá bↄ́yãi wi Zãa yã́ sio ni. 26 Tó wa mɛ̀ gbɛ̃nazĩna pↄ́ɛ sↄ̃, wá bíla vĩa vĩ, asa ampii aa Zãa ãnabikɛ sìɛ. 27 Ɔ̃ aa wè Yesuwa aa mɛ̀: Wá dↄ̃o. Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Mapi sↄ̃ má iko pↄ́ málɛ yã́ beeↄ kɛo oɛ́o.
Nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ
28 Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ nɛgↄ̃ɛnaↄ vĩ gbɛ̃ↄn pla. Ɔ̃ a ò Wooɛ: Gɛ́ zĩkɛi bua gbã. 29 Woo mɛ̀: Má gɛo. Ɔ̃ à nↄ̀sɛlìlɛ gbɛzã, à gɛ̀. 30 Maepi gɛ ò Seɛ màa lↄ. Ɔ̃ Se mɛ̀: Too. Kási i gɛo. 31 Á è kpelewai? Gbɛ̃ↄn plapiↄ guu, an démɛ a mae pↄeã kɛ̀i? Aa mɛ̀: Wooɛ. Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Sĩana málɛ oɛ́: Ɔsinaↄ ń káaluaↄ gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu á ãa. 32 Asa Zãa mↄ̀ à zɛ́ súsu ↄ̀lↄɛ́, i aà yã́ sio. Ɔsinaↄ n káaluaↄ mɛ́ aa aà yã́ sì. Baa ń bee eao i nↄ̀sɛlilɛ gbɛzã a aà yã́ sìo.
Vɛ̃ɛbu zĩkɛnaↄ
(Maa 12.1-12, Luk 20.9-18)
33 À yãpãle ma lↄ. Uabelee mɛ́ kú a vɛ̃ɛbu vĩ, à kaa lìai à ɛyↄ̃̀ a guu vɛ̃ɛfɛ̃kĩi ũ, à gbadà.* Ɔ̃ à a vɛ̃ɛbupi nà zĩkɛnaↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ à fɛ̀lɛ ń táo. 34 Kɛ́ vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃gↄↄ kà, ↄ̃ à a ìwaↄ zĩ̀ zĩkɛnapiↄwa aa a vɛ̃ɛ asea siɛ. 35 Ɔ̃ zĩkɛnapiↄ aà ìwaↄ kũ̀kũ, aa ń gbɛ̃do gbɛ̃̀, aa ń gbɛ̃do dɛ̀, aa ń gbɛ̃do pàpa ń gbɛo aa dɛ̀. 36 Uabelepi ɛ̀a ìwa pãleↄ zĩ̀, an dasi dɛ gbɛ̃́ káauↄla, ↄ̃ aa kɛ̀nɛ́ màa lↄ. 37 Gbɛzã ↄ̃ à a nɛ́ zĩ̀má à mɛ̀: Aa ma nɛ́ yãda. 38 Kɛ́ zĩkɛnapiↄ nɛ́pi è, aa òkↄ̃ɛ: Túbiblenan kee. Wà aà dɛ, bú i gↄ̃wɛ̃ɛ. 39 Ɔ̃ aa aà kũ̀ bↄ̀ò kaau aa aà dɛ̀. 40 Tó búde sù, kpelewa a kɛ zĩkɛnapiↄnɛi? 41 Aa wèwà aa mɛ̀: A gbɛ̃́ pãsĩpiↄ dɛdɛ pãsĩpãsĩɛ, i búpi na zĩkɛn pãle pↄ́ aa aà asea kpawa a gↄↄwaↄnɛ ń ↄzĩ. 42 Ɔ̃ Yesu ònɛ́: I yã́ɛ bee kyokɛ taalauo lé?
Gbɛ pↄ́ ɛ̃bonaↄ pãkpài mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ.
Dii mɛ́ bee kɛ̀ ↄ̃ à kɛ̀wɛ̃ɛ yãbↄnsaɛ ũ.
43-44 Ayãmɛto málɛ oɛ́: Lua a á bↄ kpala pↄ́ bↄ̀ a kĩ́i guu, i gbɛ̃́ pↄ́ aa a asea kpawaↄ kpau.
45 Kɛ́ sa'onkiaↄ ń Falisiↄ Yesu yãlɛɛũanɛpiↄ mà, aa dↄ̃̀ kɛ́ ń yã́ àlɛ o. 46 Ɔ̃ aalɛ zɛwɛɛlɛ wà aà kṹ, ãma aa vĩakɛ̀ bílaɛ, kɛ́ wà aà dìlɛ ãnabi ũ yã́i.
* 21:5 Zkl 9.9 21:8 2Kia 9.13 21:9 Soũ 118.25-26 § 21:13 Isa 56.7 * 21:13 Zel 7.11 21:16 Soũ 8.3 21:21 Mat 17.20 § 21:25 Mat 3.6 * 21:33 Isa 5.1-2 21:36 2Lad 36.15 21:42 Soũ 118.22-23