24
Yelusalɛũ dúuzↄ̃a ń dṹnialaagↄↄ seelaↄ
(Maa 13.1-20, Luk 21.5-24)
Yesu bↄ̀ Lua ua, àlɛ tá, ↄ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi, aa lɛsuikɛ̀ɛ̀ Lua kpɛ́ dↄawa. Ɔ̃ Yesu ònɛ́: A bee è píia? Sĩana málɛ oɛ́, wa gbɛe to dikↄ̃a weo, wa a dúuzↄ̃ɛ.
Gↄↄ pↄ́ Yesu zↄ̃lɛa Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu, aà ìwaↄ mↄ̀ aà kĩ́i ńtɛ̃ɛ, aa aà là aa mɛ̀: Owɛ̃ɛ, yã́ beeↄ kɛ bↄɛ ni? Bↄ́mɛ aↄ dɛ n mↄa ń dṹnialaagↄↄo seela ũi? Yesu wèmá à mɛ̀: À laaika, ásu to gbɛ̃e á sã́são. Asa gbɛ̃́ↄ mↄ́ ń ma tↄ́o dasi, aa mɛ Mɛsiin ń ũ, aa gbɛ̃́ↄ sã́sã dasi. Áli zĩ̀ bao ma ń a súuo. Ásu to sↄ̃ kɛ̃́águo. Bee a kɛɛ, ãma gↄↄ láaa pↄ́n we gĩao. Asa bui ń buio aa fɛlɛ ń kↄ̃oɛ, màaɛ lↄ bùsu ń bùsuo. Nↄana ń tↄↄlɛ lualuaao aↄ ku guↄu dasi. Yã́piↄ píiá nↄwãwã daalɛaɛ. Bee gbɛa wa á kpámá wà á wɛtã, wi á dɛ, bui píi i zaágu ma yã́i.* 10 Gbɛ̃́ dasideↄ i gbasa fu, aai bↄ kↄ̃ kpɛ, aaiↄ zakↄ̃u. 11 Ãnabi ɛgɛnaↄ mↄ dasi aa gbɛ̃́ↄ sã́sã dasi, 12 yãvãi i kↄ̃́, gbɛ̃́ dasideↄ yea Luazi i busa. 13 Gbɛ̃́ pↄ́ zɛa gbãa e a gↄↄ lɛ́wa, ade mɛ́ a bↄ. 14 Wa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpa dṹnia gupiiu seela ũ bui píiɛ, a lɛ́ i gbasa ká.
15 Tó a tɛ̃̀ gudɛna pↄ́ ãnabi Daniɛli a yã'ò è Lua ua, kyokɛna yã́pi da, 16 gↄↄ bee gbɛ̃́ pↄ́ aa ku Yudeↄ bàalɛ mipɛ sĩ̀sĩↄwa. 17 Gbɛ̃́ pↄ́ kú kpɛ́ musu su pila gɛ̃ kpɛ́u pↄe sɛ́io. 18 Gbɛ̃́ pↄ́ kpɛ bua su ɛa bɛ a ula sɛ́io. 19 Waiyoo nↄsindeeↄ ń nɛadeↄ gↄↄ bee. 20 À wabikɛ Luawa kɛ lala'oapi su kɛ buziɛ ge kã́mabogↄↄzĩo. 21 Asa gↄↄpi taasi aↄ zↄ̃ↄɛ. Zaa Lua dṹnia kàlɛ e gbã, a taa i kɛo, mɛ́ a kɛ lↄo.§ 22 Tó Lua i zɛò à gↄↄpi laoo, dↄ̃ gbɛ̃e a bↄo. Ãma a lào gbɛ̃́ pↄ́ à ń sɛ́ↄ yã́iɛ.
Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa
(Maa 13.21-37, Luk 17.20-37, 21.25-33)
23 Gↄↄ bee tó gbɛ̃e su òɛ́, gwa, Mɛsii ku la ge a ku le, ásu sio. 24 Asa Mɛsii ɛgɛnaↄ ń ãnabi ɛgɛnaↄ mↄ aa seela zↄ̃ↄↄ n dabudabuↄ kɛ, kɛ́ baa gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ aa ń sã́sãò, tó a zɛkɛ. 25 Málɛ oɛ́ za káauɛ. 26 Tó wa òɛ́, gwa, a ku sɛ̃u, ásu gɛo. Ge tó wa òɛ́, gwa, a ku kpɛa, ásu sio. 27 Asa lá lou ì pílɛ à luabɛ pu za gukpɛ e bɛ'aɛ, màa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa aↄ dɛ. 28 Gu pↄ́ gɛ kuu, we yãamusuↄ kãaau.
29 Gↄↄ bee wɛ́tɛ̃a gbɛa gↄ̃̀ↄ, ĩatɛ̃ a siakũ, mↄvua a ikɛo, saanaↄ wolo luawa, pↄ́ pↄ́ kú luawapiↄ zã ń pɛ́kĩiwa.* 30 Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ seela i gbasa bↄ luabɛ, bui pↄ́ kú dṹnia guuↄ i ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃ ḿpii, aai Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa e luabɛpuanau ń gbãao ń gawi zↄ̃ↄo. 31 A a malaikaↄ zĩ ń kã̀ae'ↄ gbãao, aa a gbɛ̃́ pↄ́ à ń sɛ́ↄ kãaa za dṹnia gola síiↄ̃wa za luabɛ lɛ́la e a lɛ́le.
32 À yã́ pↄ́ kaadↄɛnli lɛ́ daɛ́ gwa. Tó a gↄ̃na busɛkũ̀ mɛ́ àlɛ bↄlↄbↄ, i dↄ̃ kɛ́ guantɛ̃na kãikũ̀. 33 Màaɛ sↄ̃, tó a yã́ beeↄ è píi, àↄ dↄ̃ kɛ́ aà mↄa kãikũ̀, a zɛ kpɛɛlɛ. 34 Sĩana málɛ oɛ́, gↄↄbeedeↄ gɛ̃lɛ yã́ beeↄ píi kɛsaio. 35 Luabɛ ń dṹniao a gɛ̃lɛ, kási ma yã́ↄ gɛ̃lɛa vĩo.
36 Gbɛ̃e a gↄↄ ge a zaa dↄ̃o, baa luabɛ malaikaↄ, baa Lua Nɛ́, sema ma Mae ado. 37 Lá a dɛ Nↄee gↄↄ, màa aↄ dɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄ. 38 Gↄↄ pↄ́ í i da dṹnialao, wàlɛ pↄble, wàlɛ imi, wàlɛ nↄsɛ, wàlɛ zãkɛ e Nↄee gɛ̀ gɛ̃̀ gó'ilɛna guu. 39 Aai dↄ̃o, ↄ̃ í mↄ̀ ń sɛ́lɛ ḿpii.§ Màa aↄ dɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄ lↄ. 40 Gↄↄ bee gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ ku bua, wa gbɛ̃do sɛ́, wa gbɛ̃do to we. 41 Nↄɛ gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ pↄ́ lↄ́ gbɛzĩ, wa gbɛ̃do sɛ́, wa gbɛ̃do to we. 42 Ayãmɛto à itɛ̃kɛ, asa á gↄↄ pↄ́ á Dii a mↄwà dↄ̃o. 43 Àↄ yã́ɛ bee ma. Tó uabele zaa pↄ́ kpã́i a mↄwà a bɛ dↄ̃̀ yãa, dↄ̃ à itɛ̃kɛ̀ɛ, a we aà a kpɛ́ gbooo. 44 A yã́i ápiↄ sↄ̃ àↄ ku sↄu guu, asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a mↄ zaa pↄ́ á wɛ́ dↄiowaɛ.
Zĩkɛn náaide laaide
(Luk 12.41-48)
45 Démɛ zĩkɛnnáaide laaide pↄ́ aà dii a zĩkɛnaↄ naɛ̀ a ↄzĩ, aàli blɛ kpámá a gↄↄwa ũi? 46 Báaaden zĩkɛna pↄ́ aà dii aà lè àlɛ kɛ màa a sugↄↄ ũ. 47 Sĩana málɛ oɛ́, a a àizɛɛ píi naɛ̀ a ↄzĩɛ. 48 Ãma tó zĩkɛnapi vãi, a o a sↄ̃ guu a dii lɛ́ gɛ̃gɛ̃, 49 i fɛlɛ na a zĩkɛndeeↄ gbɛ̃gbɛ̃awa, iↄ ulatãble, iↄ imi ń wɛ̃dɛnaↄ, 50 aà dii a su gↄↄ pↄ́ aà wɛ́ dↄiowaɛ, zaa pↄ́ a dↄ̃owa, 51 i aà zↄ̃ɛzↄ̃ɛ, i aà baa daaa ń mↄafilideↄ. We a ↄ́ↄlↄu à ↄdi a musu.
* 24:9 Mat 10.22 24:13 Mat 10.22 24:15 Dan 9.27, 11.31, 12.11 § 24:21 Dan 12.1 * 24:29 Isa 13.10, 34.4, Yoɛ 3.4 24:30 Dan 7.13 24:37 Daa 6.5-7 § 24:39 Daa 7.10-24