25
Wɛ̃́ndia gbɛ̃ↄn kwiↄ
Gↄↄ bee kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́ aↄ dɛ lán wɛ̃́ndia gbɛ̃ↄn kwi pↄ́ aa ń filiaↄ sɛ̀ bↄ̀ò aalɛ gɛ́ dai nↄsɛnalɛↄ yã́waɛ. An gbɛ̃ↄn sↄoↄá laaisaideↄnɛ. An gbɛ̃ↄn sↄoↄ sↄ̃ laaideↄnɛ. A laaisaideↄ ń filiaↄ sɛ̀ nísi kũ̀sũa saiɛ, a laaideↄ sↄ̃ aa ń filiaↄ sɛ̀ ń nísi kũ̀sũao. Nↄsɛna i mↄ kpaao, ↄ̃ i ń lɛ́ ḿpii, aalɛ i'o. Wɛɛdo wà wiilɛ̀ wà mɛ̀: Nↄsɛna lɛ́ mↄ́! À fɛlɛ gɛ́ daiaàlɛ. Ɔ̃ wɛ̃́ndiapiↄ vù ḿpii, aa ń filiaↄ kɛ̀kɛ. Ɔ̃ a laaisaideↄ ò a laaideↄnɛ: À wá gba nísi yↄↄe, wá filia lɛ́ gaɛ. Ɔ̃ a laaidepiↄ wèmá aa mɛ̀: A mↄ́wá ń ápiↄ píio. À gɛ́ á pↄ́ lúi a yìanaↄ kĩ́iaↄ! 10 Kɛ́ aa gɛ̀ lúi, ↄ̃ nↄsɛna kà. Gbɛ̃́ pↄ́ an sↄu màↄ gɛ̃̀aànↄ nↄsɛ guu, ↄ̃ wà gbatà. 11 Gbɛzã wɛ̃́ndia kĩnipiↄ sù, aalɛ lɛzu: Dii, Dii! Zɛwɛ̃wɛ̃ɛ! 12 Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, má á dↄ̃o. 13 Ayãmɛto à itɛ̃kɛ, asa á a gↄↄ ge a zaa dↄ̃o.
Ɔdakɛa zĩkɛnaↄnɛ
(Luk 19.11-27)
14 Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ ye fɛlɛ ń táo, ↄ̃ à a zĩkɛnaↄ sìsi à a àizɛɛ nànɛ́ ń ↄzĩwaɛ. 15 À ↄdakɛ̀ an gbɛ̃doɛ bãni sↄo, gbɛ̃ↄn plaade bãni pla, gbɛ̃ↄn àaↄ̃de bãni do. A kpà an baadewa a gbãa lɛ́u, ↄ̃ à fɛ̀lɛ ń táo. 16 Bãnisↄode gɛ̀ zĩkɛ̀ ń ↄ̃apio gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ à àikɛ̀ɛ̀ bãni sↄo. 17 Bãniplaade kɛ̀ màa lↄ, ↄ̃ à àikɛ̀ɛ̀ bãni pla. 18 Bãnidode sↄ̃ à gɛ̀ ɛyↄ̃̀ɛ, ↄ̃ à a dii ↄ̃api ùlɛu. 19 Gↄↄplakɛa gbɛa zĩkɛnapiↄ dii sù, ↄ̃ àlɛ a ↄ̃a yã́ gↄ̃́gↄ̃ńnↄ. 20 Bãnisↄode mↄ̀ ń bãni sↄo pãle pↄ́ á èo à mɛ̀: Dii, bãni sↄo pↄ́ ń kpàa gwa, à àikɛ̀ bãni sↄo lↄ. 21 Ɔ̃ aà dii òɛ̀: Ń kɛ̀ zĩkɛn maa náaide! Lá ń náai vĩ ń a yↄↄnao, má a zↄ̃ↄ nanɛ n ↄzĩɛ sa. Gɛ̃ ma pↄnakɛa guu. 22 Bãniplaade mↄ̀ lↄ à mɛ̀: Dii, bãni pla pↄ́ ń kpàa gwa, à àikɛ̀ bãni pla lↄ. 23 Ɔ̃ aà dii òɛ̀: Ń kɛ̀ zĩkɛn maa náaide! Lá ń náai vĩ ń a yↄↄnao, má a zↄ̃ↄ nanɛ n ↄzĩɛ sa. Gɛ̃ ma pↄnakɛa guu. 24 Ɔ̃ dode mↄ̀ sa à mɛ̀: Dii, má dↄ̃̀ kɛ́ gbɛ̃́ zĩ'ũn n ũ. Ni pↄkɛkɛ gu pↄ́ ni tↄ̃uoɛ, mɛ́ ni pↄ́ kãaa gu pↄ́ ni gbɛ̃uo. 25 Ɔ̃ vĩa ma kũ, ma gɛ ma n ↄ̃a ùlɛ ɛu. N pↄ́ kɛ́. 26 Ɔ̃ aà dii òɛ̀: Zĩkɛn vãi màade! Ń dↄ̃̀ kɛ́ mi pↄkɛkɛ gu pↄ́ mi tↄ̃uo, mi pↄ́ kãaa gu pↄ́ mi gbɛ̃uoo lò? 27 Tó n dakɛ̀ò gbɛ̃eɛ yãa, lá ma suɛ́, dↄ̃ má sì ń a ío. 28 À bãni dopi siwà, í kpá bãnisↄodewa. 29 Asa gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ vĩ Lua a kã́fĩɛ̀ e à fɛ̃ɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ vĩ sↄ̃o, baa pↄ́ pↄ́ a vĩ Lua a siwàɛ.* 30 Zĩkɛn pãɛ bee sↄ̃, à aà zu bàasi gusiau. We a ↄ́ↄlↄu à ↄdi a musu.
Yã́kpalɛ gbɛzã
31 Tó Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ̀ a gawi guu ń a malaikaↄ píi, a zↄ̃lɛ a kpalabaa gawidewa. 32 Dṹnia buiↄ i kãaa aà aɛ píi, i ń kɛ̃́kↄ̃wa lá pↄdãna ì sãↄ kɛ̃kↄ̃wa ń bleↄwa. 33 A sãↄ kpa a ↄplaai, bleↄ ↄzɛɛi. 34 Bee gbɛa Kíapi a o gbɛ̃́ pↄ́ aa ku a ↄplaaiↄnɛ: Á gbɛ̃́ pↄ́ ma Mae báaadàáguↄ à mↄ kpala pↄ́ à a sↄukɛ̀ɛ́ za dṹniakalɛgↄↄ ble. 35 Asa kɛ́ nↄana lɛ́ ma dɛ, a blɛ kpàa. Kɛ́ imi lɛ́ ma dɛ, a í kpàa. Kɛ́ má dɛ nibↄ ũ, a ma dilɛ. 36 Kɛ́ má bɛ bṹu, a uladàmɛɛ. Kɛ́ málɛ gyãkɛ, a ma gwa. Kɛ́ wà ma dakpɛu, a mↄ ma gwai.
37 Gbɛ̃maaↄ i gbasa oɛ̀: Dii, bↄɛ wá è nↄana lɛ́ n dɛ wa blɛ kpàmai, ge imi lɛ́ n dɛ wa í kpàmai? 38 Bↄɛ wa n e nibↄ ũ wa n dilɛi, ge ń bɛ bṹu wa uladànɛi? 39 Bↄɛ wá è ńlɛ gyãkɛ ge wà n dakpɛu, wa gɛ n gwaii? 40 Kíapi i wemá: Sĩana málɛ oɛ́, gↄↄ pↄ́ á kɛ̀ ma gbɛ̃́ɛ beeↄ doɛ, baa an gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃́sãańzi, mámɛ á kɛ̀mɛɛ.
41 Bee gbɛa a o gbɛ̃́ pↄ́ aa ku a ↄzɛɛiↄnɛ: À gomɛɛ we luaginzideↄ! À ta tɛ́ gasai pↄ́ Lua kɛ̀kɛ Ibiisiɛ ń a ìwaↄ guu. 42 Asa kɛ́ nↄana ma dɛ, i blɛ kpaao. Kɛ́ imi ma dɛ, i í kpaao. 43 Kɛ́ má dɛ nibↄ ũ, i ma dilɛo. Kɛ́ má bɛ bṹu, i uladamɛɛo. Kɛ́ málɛ gyãkɛ ge wà ma dakpɛu, i mↄ ma gwaio. 44 Aai gbasa aà lá: Dii, bↄɛ wa n e ń nↄanao ge imi ge nibↄ ũ ge bṹu ge gyãe ge dakpɛuna ũ, mɛ́ wi dↄnlɛo ni? 45 Kía i wemá: Sĩana málɛ oɛ́, lá i kɛ gbɛ̃́ɛ beeↄ doɛo, baa an gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃́sãańzi, mámɛ i kɛmɛɛo. 46 Gbɛ̃́ beeↄ ta ĩadama láasai guuɛ, gbɛ̃maaↄ sↄ̃ àizãna guu.§
* 25:29 Mat 13.12 25:30 Mat 8.12, 22.13 25:31 Mat 16.27, 19.28 § 25:46 Dan 12.2