26
Lɛkpaaĩa Yesuzi
(Maa 14.1-2, Luk 22.1-2, Zãa 11.45-53)
Kɛ́ Yesu yã́ beeↄ ò píi a làa, ↄ̃ a ò a ìwaↄnɛ: Á dↄ̃ kɛ́ gↄↄpla gbɛa wa Gɛ̃amusu* dikpɛkɛ, wi Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpámá wà aà páliwa.
Bee gbɛa sa'onkiaↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kↄ̃ kã̀aa sa'onkia pↄ́ wì mɛ Kaaifa bɛ. Aa lɛkpàaĩ lá aa e Yesu kṹ kpã́i, aai aà dɛ aa mɛ̀: Wásu kɛ dikpɛ zĩ́o, kɛ́ bíla su fɛlɛ ń zↄaoo yã́i.
Tulalekaa Yesu miwa
(Maa 14.3-9, Zãa 12.1-8)
6-7 Kɛ́ Yesu kú Bɛtani, àlɛ pↄble Simↄↄ kusude bɛ, ↄ̃ nↄɛe sↄ̃̀aàzi, a tulale ↄde loona kũa. Ɔ̃ a kà Yesu miwa. Kɛ́ aà ìwaↄ è, ↄ̃ an pↄ fɛ̀lɛ aa mɛ̀: Bↄ́n pↄ́ pãkɛa bee ũi? Dↄ̃ yãa wà tulalepi yìa ń ↄ zↄ̃ↄo, wi a ↄ̃a kpá taasideↄwa. 10 Yesu dↄ̃̀má, ↄ̃ a ònɛ́: Bↄ́yãi álɛ ĩadai nↄɛpiwai? Yã́ pↄ́ a kɛ̀mɛɛ maaɛ. 11 Taasideↄ ìↄ kúánↄ gↄↄpiiɛ, ãma máↄ kúánↄ gↄↄpiio. 12 Kɛ́ à tulalepi kà ma mɛwa, a kɛ̀ ma gɛ̀ kpɛlaa yã́iɛ. 13 Sĩana málɛ oɛ́: Gu pↄ́ wàlɛ ma baokpau dṹnia gupiiu, waↄ yã́ pↄ́ nↄɛpi kɛ̀ o aà dↄngu yã́iɛ.
Yudasi bↄa Yesu kpɛ
(Maa 14.10-11, Luk 22.3-6)
14 Bee gbɛa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ do pↄ́ wì mɛ Yudasi Isaliↄti gɛ̀ sa'onkiaↄ kĩ́i 15 à mɛ̀: Tó ma Yesu kpàwá, bↄ́ á we kpaai? Ɔ̃ aa ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwi nào aa kpàwà. 16 Za gↄↄ bee ↄ̃ àlɛ zɛwɛɛlɛ à aà kpámá.
Gɛ̃amusu blɛblea
(Maa 14.12-31, Luk 22.7-23, Zãa 13.21-38, 1Kln 11.23-25)
17 Kàaso dikpɛgↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ Yesu ìwaↄ mↄ̀ aà là aa mɛ̀: Má ń ye wà Gɛ̃amusu blɛble sↄukɛunɛi? 18 A wèmá à mɛ̀: À gɛ́ wɛ̃́lɛdau gbɛ̃e kĩ́i, í oɛ̀ Mɛtulu mɛ̀ a gↄↄ kà kãi. Aà bɛ á Gɛ̃amusu blɛ bleu ń a ìwaↄ. 19 Yesu ìwaↄ kɛ̀ lá a dànɛ́wa, aa Gɛ̃amusu blɛble sↄukɛ̀. 20 Kɛ́ oosi kɛ̀, Yesu zↄ̃̀lɛ táabũnui ń a gbɛ̃ↄn kuɛplapiↄ. 21 Gↄↄ pↄ́ aalɛ pↄble à mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, á gbɛ̃do a ma kpámá. 22 An pↄ yà maamaa, an baade fɛ̀lɛ lɛ́ aà la dodo: Asa mámɛo yó, Dii? 23 Yesu wèmá à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ wálɛ ↄkãaa ta doũ mɛ́ a ma kpámá.§ 24 Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a ã́nuato lá wà a yã'ò taalauwa,* ãma waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ a aà kpámápi. A maa wà aà ì yãao. 25 Ɔ̃ Yudasi pↄ́ a aà kpámápi mɛ̀: Asa mámɛo yó, Mɛtulu? Yesu òɛ̀: Ɔ̃mɛ dↄ n lɛ́u we.
26 Gↄↄ pↄ́ aalɛ pↄble, Yesu kàa sɛ̀ à báaadàu, ↄ̃ a ɛ̀'ɛ a kpà a ìwaↄwa à mɛ̀: À si só. Kɛ́ beeá ma mɛɛ. 27 Ɔ̃ à imibↄ sɛ̀ lↄ. À sáaukpà, ↄ̃ a kpàmá à mɛ̀: À mi ápii. 28 Kɛ́ beeá ma auɛ. A dɛ Lua bàa kua ń gbɛ̃́ dasiↄ au pↄ́ a bↄlɛa an duunakɛ̃ama yã́i ũɛ. 29 Málɛ oɛ́, za gbã má vɛ̃ɛbɛ'i mi lↄo. Sema tó kpala pↄ́ bↄ̀ ma Mae kĩ́i bↄ̀ gupuau, ↄ̃ má a dafu miánↄ. 30 Kɛ́ aa lɛsì, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ gɛ̀ Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu.
31 Bee gbɛa Yesu ònɛ́: Ápii á ma to we gwãasĩnaa, asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀, Lua a pↄdãna lɛ́, aà kpàsa pↄ́ↄ i fãaa. 32 Ma vua gbɛa má dↄaaɛ́ Galile. 33 Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Baa tó ma gbɛ̃́ↄ n to we ḿpii, má n to we bauo. 34 Yesu òɛ̀: Sĩana málɛ onɛ, gwãasĩnaa e ko àↄ gɛ́ lɛzui, ńyↄ̃ lelekpamazi gɛ̃n àaↄ̃. 35 Piɛɛ òɛ̀: Baa tó má su gannↄ, má lelekpanzi bauo. Ɔ̃ aà ìwaↄ ò màa sↄ̃ ḿpii.
Yesu wabikɛa Gɛsɛmani
(Maa 14.32-42, Luk 22.39-46)
36 Bee gbɛa Yesu ń a ìwaↄ kà gu pↄ́ wì mɛ Gɛsɛmani, ↄ̃ a ònɛ́: À zↄ̃lɛ la e mà gɛ wabikɛ le. 37 À Piɛɛ ń Zebedee nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ sɛ̀ gɛ̀ńnↄ. Aà pↄ siakũ̀, tòlobi zùaàgu. 38 Ɔ̃ a ònɛ́: Pↄsia ma kũ gbãa e ma ka gaa. À zɛ la, í itɛ̃kɛmanↄ. 39 Ɔ̃ à gɛ̀ aɛ yↄↄ, à wùlɛ a gbɛɛu à wabikɛ̀ à mɛ̀: Baa, tó a zɛkɛ, to taasi kɛɛonaɛ bee dↄmazi. Ãma i kɛ lá má yeiwa no, sema lá ń yeiwa. 40 Ɔ̃ à ɛ̀a sù a ìwaↄ lè, aalɛ i'o. Ɔ̃ a ò Piɛɛɛ: Màa yã̀? I fↄ̃ itɛ̃kɛ̀manↄ baa yↄↄoa? 41 À itɛ̃kɛ àↄ wabikɛ, kɛ́ ásu fu yↄ̃awao yã́i. Á nisĩna yei, ãma á mɛ mɛ́ busɛ. 42 Aà kɛ̃amá gɛ̃n plaade, à wabikɛ̀ à mɛ̀: Baa, tó taasi kɛɛona í a dↄmazi a imisaio, to n pↄeã kɛ. 43 Kɛ́ à ɛ̀a sù ń lé, a è aalɛ i'o lↄ, asa an wɛ́ gbiakũ̀ɛ. 44 Ɔ̃ à ń tó we lↄ, à gɛ̀ wabikɛ̀ a gɛ̃n àaↄ̃de, à yã́ doũpi ò lↄ. 45 Ɔ̃ à ɛ̀a sù a ìwaↄwa a ònɛ́: Àlɛ i'o álɛ kã́mabo e tiaa? À gwa! Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpaa duunkɛnaↄwa gↄↄ kà. 46 À fɛlɛ wà tá. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma kpámá lɛ́ mↄ́.
Yesu kũa
(Maa 14.43-50, Luk 22.47-53, Zãa 18.3-12)
47 Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã́pi o, ↄ̃ aà ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ do Yudasi kà ń bíla pↄ́ aa bↄ̀ sa'onkiaↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́iↄ. Aa fɛ̃ndaↄ kṹkũa ń goↄ. 48 Bↄnkpɛdepi sↄ̃ à seela ònɛ́ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ ma su lɛpɛ̀wà, aàpin we. À aà kṹ. 49 Ɔ̃ à táa'ò Yesuwa gↄ̃̀ↄ à mɛ̀: Fↄ Mɛtulu. Ɔ̃ à lɛpɛ̀wà. 50 Yesu òɛ̀: Ma gbɛ̃́, ǹ n kɛa kɛ! Ɔ̃ wà mↄ̀ ↄpɛ̀lɛ Yesuwa, wà aà kũ̀. 51 Ɔ̃ Yesu ìwaↄ do a fɛ̃nda wò, à sa'onkia zĩkɛna lɛ̀ò à aà swã́ gò. 52 Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Ǹ n fɛ̃nda pɛ a gbɛu. Asa gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń fɛ̃ndao, fɛ̃nda mɛ́ a aà dɛ. 53 Tó má ye ma Mae malaika zĩgↄ̃ↄ gbaɛmɛɛ gↄ̃̀ↄ dɛ gãli kuɛplaↄla, ń dↄ̃ má fua a wabikɛwà yã̀? 54 Tó má kɛ̀ màa sↄ̃, kpelewa yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀ a kɛ a kɛi? 55 Ɔ̃ Yesu ò bílaɛ: Kpã́i wɛliwɛn ma ũ, ↄ̃ a mↄ ma kṹi ń fɛ̃ndaↄ ń goↄa? Gↄↄpii miↄ zↄ̃lɛ Lua ua màↄ yãdanɛ́, i ma kũo. 56 Ãma yã́pi kɛ̀ píi, kɛ́ yã́ pↄ́ ãnabiↄ ò kɛ yã́iɛ. Ɔ̃ aà ìwaↄ aà tò we ḿpii, aa bàasi.
Yuda gbãadeↄ yã́kpalɛkɛa ń Yesuo
(Maa 14.53-65, Luk 22.54-55,63-71, Zãa 18.13-14,19-24)
57 Gbɛ̃́ pↄ́ aa Yesu kũ̀ↄ gɛ̀aànↄ sa'onkia Kaaifa bɛ. Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kãaaa we. 58 Piɛɛ tɛ Yesu kpɛ kãaa e sa'onkiapi bɛ. À gɛ̃̀ ua à zↄ̃̀lɛ ń dↄaiↄ, kɛ́ à yã́pi midɛa e. 59 Sa'onkiaↄ ń Yuda gbãadeↄ píi lɛ́ yã́ wɛɛlɛ dↄ Yesuwa aa e wà aà dɛ. 60 Baa kɛ́ gbɛ̃́ↄ mↄ̀ yãdↄ̀dↄwà dasi, i kɛo. Gbɛzã gbɛ̃ↄn plaeↄ mↄ̀ 61 aa mɛ̀: Dee mɛ̀ á fↄ̃ Lua kpɛ́ wí, í ɛa dↄ gↄↄ àaↄ̃ɛ sɛ́! 62 Ɔ̃ sa'onkia fɛ̀lɛ zɛ̀ a ò Yesuɛ: Yã́ pↄ́ wàlɛ dↄdↄmapi dɛa ni? Ńyↄ̃ yãe zã́sioa? 63 Kɛ́ Yesu nílɛ kpɛ̃́, ↄ̃ sa'onkiapi òɛ̀: Ma nanɛ Lua bɛ̃́ɛi, owɛ̃ɛ tó Lua Nɛ́ pↄ́ wì mɛ Mɛsiin n ũ. 64 Yesu wèwà à mɛ̀: Ɔ̃mɛ dↄ n lɛ́u we. Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, za gbã á Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ e zↄ̃lɛa Gbãapiide ↄplaai,§ mɛ́ á aà e, àlɛ mↄ́ luabɛpuanau.* 65 Ɔ̃ sa'onkiapi a pↄkasaↄ gà a kɛ̃̀ à mɛ̀: A dↄ́ɛ ń Luao! Wá bàa ũma n seeladeↄ lↄi? Á mà lá à dↄ̀ɛ ń Luao wea? 66 Á è kpelewai? Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Aà tàae kà wà aà dɛ. 67 Ɔ̃ wà lɛ́'ikà aà oawa wà aà lɛ̀ ń ↄkũo. Gbɛ̃eↄ aà sãnkɛ̀kɛ 68 aa mɛ̀: Mɛsii, ãnabikɛkɛ ǹ gbɛ̃́ pↄ́ n lɛ owɛ̃ɛ.
Piɛɛ lelekpaa Yesuzi
(Maa 14.66-72, Luk 22.56-62, Zãa 18.15-18,25-27)
69 Piɛɛ zↄ̃lɛa ua, ↄ̃ nↄɛ zĩkɛnae mↄ òɛ̀: Mpi sↄ̃ iↄ sãnu ń Galile gbɛ̃́ Yesupioɛ. 70 Ɔ̃ à lelekpà gbɛ̃́pii wáa à mɛ̀: Má dↄ̃ yã́ pↄ́ ńlɛ oo. 71 Kɛ́ à gɛ̃̀ gↄ̃u, nↄɛ pãle aà è, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄnɛ: Gbɛ̃́ɛ bee sãnu ń Yesu Nazalɛtioɛ. 72 Piɛɛ ɛ̀a lelekpà à mɛ̀: Má sì ń Luao má gbɛ̃́pi dↄ̃o. 73 Kɛ́ à kɛ̀ sàa yↄↄ, gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weↄ sↄ̃̀ Piɛɛzi aa mɛ̀: Sĩanaɛ, an gbɛ̃don n ũ, asa wá n dↄ̃ n yã'oawaɛ. 74 Ɔ̃ à fɛ̀lɛ azĩa kà à mɛ̀: Ń Luao má gbɛ̃́pi dↄ̃o. Wegↄ̃ↄ ↄ̃ ko lɛzù. 75 Ɔ̃ yã́ pↄ́ Yesu ò dↄ̀aàgu kɛ́ à mɛ̀, e ko àↄ gɛ́ lɛzui a lelekpaazi gɛ̃n àaↄ̃. Ɔ̃ Piɛɛpi bↄ̀ bàasi, à ↄ́ↄlↄ̀ à kɛ̀ wɛ̃na.
* 26:2 Bↄa 12.1-11 26:11 Iko 15.11 26:15 Bↄa 21.32 § 26:23 Soũ 41.10 * 26:24 Soũ 22.1-19, Isa 53.1-12 26:28 Bↄa 24.8, Zel 31.31-34 26:31 Zkl 13.7 § 26:64 Soũ 110.1 * 26:64 Dan 7.13 26:66 Lev 24.16 26:67 Isa 50.6