27
Yudasi gaa
(Zĩn 1.18-19)
Kɛ́ gu dↄ̀ kↄↄkↄↄ, sa'onkiaↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi lɛkpàaĩ Yesuzi, kɛ́ aa e wà aà dɛ. Aa aà yè, ↄ̃ aa gɛ̀ aà kpà bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Pilatiwa.
Kɛ́ Yudasi pↄ́ aà kpàmá è yã́ zↄ̃̀lɛwa, à gↄ̃̀ déndↄ̃mɛɛ guu, ↄ̃ à gɛ̀ ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwipi sↄaai sa'onkiaↄnɛ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ. A ònɛ́: Ma duunakɛ̀, ma tàaesaide kpà gai. Ɔ̃ aa òɛ̀: Wá bàa ũmai? N yã́ɛ. Ɔ̃ Yudasi ↄ̃api zù Lua kpɛ́u, ↄ̃ à tà à gɛ̀ azĩa lòo. Ɔ̃ sa'onkiaↄ ↄ̃api sɛ̀lɛ aa mɛ̀: Ɔ̃api kaa Lua kpɛ́ kpagolo guu zɛvĩo, asa gbɛ̃dɛ'ↄ̃aɛ. Kɛ́ aa lɛkpàaĩ, ↄ̃ aa oobona gĩtↄkĩi lù ń ↄ̃apio nibↄↄ vĩkĩi ũ. Ayãmɛto e ń a gbão wì mɛ tↄↄlɛpiɛ Gbɛ̃dɛna tↄↄlɛ. Ɔ̃ yã́ pↄ́ ãnabi Zelemii ò kɛ̀, à mɛ̀: Wà ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwipi sɛ̀lɛ, ↄ̃a pↄ́ Isailiↄ zɛ̀ò aa kpà aà yã́ musupi, 10 ↄ̃ wà oobona gĩtↄkĩi lùò lá Dii òmɛɛwa.*
Pilati yã́kpalɛkɛa ń Yesuo
(Maa 15.1-20, Luk 23.1-25, Zãa 18.28-19.16)
11 Yesu zɛa bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ aɛ. Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi aà là à mɛ̀: Yudaↄ kían n ũa? Yesu wèwà à mɛ̀: Ɔ̃mɛ dↄ n lɛ́u we. 12 Gↄↄ pↄ́ sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ yãdↄdↄwà, i yãe zã́simáo. 13 Ɔ̃ Pilati òɛ̀: Ńlɛ yã́ dasi pↄ́ wàlɛ dↄdↄma mao lé? 14 Kɛ́ Yesu i yãe o yã́piↄ kee musuo, à bↄ̀ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi saɛ maamaaɛ.
15 Gɛ̃amusu dikpɛ zĩ́ píi, bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi ì dakpɛunaↄ do pↄ́ bíla yei gbaɛnɛ́ɛ. 16 Gↄↄ bee sↄ̃ dakpɛuna tↄdee ku we, wì mɛ Balaba. 17 Kɛ́ bíla kã̀aa, ↄ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Dé á ye mà kɛ̃́ɛ́i? Balaba yã̀, ge Yesu pↄ́ wì mɛ Mɛsiiɛ? 18 Asa a dↄ̃ kɛ́ wɛdↄa Yesuɛ yã́i ↄ̃ wà aà kpàiwa.
19 Gↄↄ pↄ́ Pilati zↄ̃lɛa gĩ́naa, aà na gbɛ̃́ zĩ̀wà à mɛ̀: Ńsu yãe kɛ gbɛ̃maapiɛo, asa nana pↄ́ má ò aà yã́ musu gĩa gwã́ ma kũ gbãa maamaaɛ.
20 Sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ nàɛ bílawa aa Balaba gbɛa, wi Yesu dɛ. 21 Ayãmɛto kɛ́ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi ń lá, gbɛ̃ↄn plapiↄ guu dé aa ye à kɛ̃́nɛ́i, ↄ̃ aa mɛ̀ Balabaɛ. 22 Ɔ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Kpelewa má kɛ ń Yesu pↄ́ wì mɛ Mɛsiioi? Gbɛ̃́pii mɛ̀: Ǹ aà páliwa. 23 Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Vãi kpele a kɛ̀i? Ɔ̃ an wiilɛa kã̀fĩ aa mɛ̀: Ǹ aà páliwa. 24 Kɛ́ Pilati è á fↄ̃ yãe kɛo, mɛ́ zↄa lɛ́ kã́fĩ, ↄ̃ à idã̀ à ↄpì bíla wáa à mɛ̀: Ma ↄbↄ̀lɛ gbɛ̃́pi gaa yã́u. Á yã́ɛ. 25 Ɔ̃ gbɛ̃́piↄ mɛ̀: Aà dɛa yã́ wí wá musu ń wá nɛ́ↄ. 26 Ɔ̃ à Balaba kɛ̃̀nɛ́ à mɛ̀ wà Yesu gbɛ̃ ń flàalao, wi aà páliwa.
27 Bee gbɛa Pilati sosaↄ gɛ̃̀ ń Yesuo bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi bɛ, ↄ̃ an gãli píi lìaaàzi. 28 Aa aà pↄ́ↄ wòlowà, aa gomusu tɛ̃a dàɛ̀. 29 Aa lɛ̀ fùa tã̀ wa kpàɛ̀, aa fee nàɛ̀ a ↄplaau gopana ũ. Ɔ̃ aalɛ kúlɛkulɛɛ̀, aalɛ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ aalɛ mɛ: Fↄ, Yudaↄ kía! 30 Aa lɛ́'ikàwà, aa feepi sɛ̀ aa aà lɛ̀ò a miwa. 31 Kɛ́ aa aà kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ aa làa, aa gomusupi bↄ̀aàla aa aà pↄkasaↄ dàɛ̀, ↄ̃ aalɛ gɛ́ aà páiliwa.
Yesu gaa
(Maa 15.21-41, Luk 23.26-49, Zãa 19.17-30)
32 Kɛ́ aa bↄ̀lɛ lɛ́ gɛ́, aa kpàaũ ń Silɛni gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Simↄↄo. Aa teasidàɛ̀, ↄ̃ à Yesu lipãakↄ̃a sɛ̀. 33 Kɛ́ aa kà gu pↄ́ wì mɛ Gↄgↄta, (bee mɛ̀ mitↄↄnagu), 34 ↄ̃ aa vɛ̃ɛ yãalɛa ń ɛsɛo dↄ̀ɛ̀ aà mi. Kɛ́ a ìɛ, ↄ̃ à gì mii. 35 Kɛ́ aa aà pàliwa, ↄ̃ aa tɛ́lɛpà aà pↄkasaↄ kpaalɛa yã́ musu.§ 36 Ɔ̃ aa zↄ̃̀lɛ lɛ́ aà dↄ̃́a we. 37 Wà aà tàae pↄ́ wa è kɛ̃̀ wa nà aà mia wà mɛ̀:
Gbɛ̃́ɛ beeá Yesu Yudaↄ kíaɛ.
38 Ɔ̃ wà kpã́iwɛliwɛↄ pàliwa Yesupi saɛ gbɛ̃ↄn pla, ado ↄplaai, ado ↄzɛɛi. 39 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄ lɛ́ ń midɛ, aalɛ aà sↄ̃sↄ̃* 40 aalɛ mɛ: N mɛ̀ ńyↄ̃ Lua kpɛ́ wí, ní ɛa dↄ gↄↄ àaↄ̃ nolo? Tó Lua Nɛ́n n ũ, ǹ nzĩa suaba, pila líwa. 41 Màa sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ lↄ aa mɛ̀: 42 À gbɛ̃pãleↄ suabà mɛ́ a fↄ̃ à azĩa suabaoa? Isailiↄ kía nolo? Aà pila líwa sa, wí aà náaikɛ. 43 A Lua náai vĩ. Tó Lua yeaàziɛ, aà aà bↄ sa, asa à mɛ̀ Lua Nɛ́n a ũ. 44 Baa kpã́i pↄ́ wà ń páliwa sãnuↄ lɛ́ aà sↄ̃sↄ̃ màa lↄɛ.
45 Gusia kũ̀ bùsupi gupiiu za ĩatɛ̃ minanguo e aua gɛ̀ pìlaò.§ 46 Ĩatɛ̃'auapilaa ↄ̃ Yesu wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: Ɛli, Ɛli, lɛma sabatani! Bee mɛ̀ ma Lua, ma Lua, àkɛa n ma to wei?* 47 Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weeↄ yã́pi mà aa mɛ̀: Àlɛ Ɛlia sisiɛ. 48 Wegↄ̃ↄ an gbɛ̃do bàalɛ̀ gɛ̀ sao sɛ kpàlɛ vɛ̃ɛ kũ̀mau, a pɛ̀ feea, ↄ̃ a dↄ̀ Yesuɛ aà mi. 49 Ɔ̃ gbɛ̃́ kĩniↄ mɛ̀: Zɛ gĩa wà gwa tó Ɛlia a mↄ aà suabai. 50 Yesu ɛ̀a wii gbãa lɛ̀ lↄ, ↄ̃ à tà.
51 Ɔ̃ Lua kpɛ́ zwãa pↄ́ daa luakukĩi aɛ pàa pla za musu e zĩ́lɛ. Tↄↄlɛ lùalua, gbɛↄ pàapaa, 52 miaↄ wɛ̃̀wɛ̃, ↄ̃ Lua gbɛ̃́ↄ vù dasi aa bↄ̀ gau. 53 Yesu vua gbɛa aa bↄ̀lɛ miau aa gɛ̃̀ Lua wɛ̃́lɛ pↄ́ a kua adoau, gbɛ̃́ↄ ń é dasi. 54 Kɛ́ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ń a gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Yesu dↄ̃́aↄ tↄↄlɛ lualuaapi è n yã́ pↄ́ kɛ̀ↄ píi, iwãa kà ń pↄa maamaa aa mɛ̀: Gↄ̃ɛpiá Lua Nɛ́ɛ sĩana. 55 Nↄɛↄ ku we dasi, aalɛ gugwa kãaa. Aa tɛ Yesuzi za Galileɛ, aaìↄ blɛkɛɛ̀. 56 Maliama Madelɛni kú ń guu ń Zaaki ń Yosɛfuo da Maliamao n Zebedee nɛ́ↄ dao.
Yesu vĩa
(Maa 15.42-47, Luk 23.50-56, Zãa 19.38-42)
57 Kɛ́ oosi kɛ̀, Alimate gbɛ̃́ ↄde pↄ́ wì mɛ Yosɛfu mↄ̀. Yesu ìwaɛ lↄ. 58 À gɛ̀ Yesu gɛ wabikɛ̀ Pilatiwa, ↄ̃ Pilati mɛ̀ wà kpawà. 59 Kɛ́ Yosɛfu gɛpi sɛ̀, à bàabaa dafu fĩ̀wà 60 à aà dà azĩa gbɛ̀'ɛ pↄ́ wa sↄ̀ mia ũ guu. Ɔ̃ à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ gbeembo tà ɛpilɛ à tà. 61 Maliama Madelɛni ń Maliama pãlepio zↄ̃lɛa we, an aɛ dↄa miawa.
62 Kɛ́ gↄↄ lìlɛ, kã́mabogↄↄzĩ kà, ↄ̃ sa'onkiaↄ ń Falisiↄ gɛ̀ Pilati kĩ́i sãnu 63 aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ gbɛ̃sãsãnapi ò a bɛ̃́ɛ zĩ́ dↄwágu, à mɛ̀ gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ á vuɛ.§ 64 O wàↄ miapi dↄ̃́a e a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. Tó màa no, aà ìwaↄ mↄ wà aà gɛ sɛ kpã́iɛ, aai o gbɛ̃́ↄnɛ à bↄ̀ gauɛ. Ɛɛ gbɛzã bee aↄ dɛ a sɛ̃́iala. 65 Ɔ̃ Pilati ònɛ́: À sosaↄ sí, í gɛ́ mia dↄ̃́a lá á fↄ̃́wa. 66 Ɔ̃ aa gɛ̀ seelakɛ̀ miagbɛtaɛwa, aa sosaↄ tò we aaↄ dↄ̃́a.
* 27:10 Zkl 11.12-13 27:24 Iko 21.6-7 27:34 Soũ 69.22 § 27:35 Soũ 22.19 * 27:39 Soũ 22.7, 109.25 27:40 Mat 26.61 27:43 Soũ 22.9 § 27:45 Amↄ 8.9 * 27:46 Soũ 22.1 27:48 Soũ 69.22 27:51 Bↄa 26.31-33 § 27:63 Mat 16.21, 17.23, 20.19