28
Yesu bↄa gau
(Maa 16.1-8, Luk 24.1-12, Zãa 20.1-10)
Kã́mabogↄↄ gbɛa, ãsↄ̃anɛnzĩ kↄↄkↄↄ Maliama Madelɛni ń Maliama pãlepio gɛ̀ mia gwai. Ɔ̃ tↄↄlɛ lùalua gbã́ugbãu, asa Dii malaikae bↄ̀ musu à mↄ̀ gbɛpi gbeembò a gò mialɛɛ, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛwà. Aà oa dɛ lán loupilɛawa mɛ́ aà ula dɛ púntaitai. Vĩa gudↄ̃anaↄ kũ̀, aalɛ lualua, ↄ̃ aa gↄ̃̀ sã́ii. Ɔ̃ malaikapi ò nↄɛpiↄnɛ: Ásu to vĩa á kũo. Má dↄ̃ kɛ́ Yesu pↄ́ wa pàliwa ↄ̃ álɛ wɛɛlɛ. A ku lao, à vù lá a òwa. À mↄ gu pↄ́ wà aà wùlɛu gwa, í gɛ o aà ìwaↄnɛ kpakpa à bↄ̀ gau. A dↄaanɛ́ Galile, we an wɛ́ a siukↄ̃lɛ. Má òɛ́n we.
Ɔ̃ aa gò mia kĩ́i kpakpa ń vĩao, ãma an pↄ na zↄ̃ↄ. Aa bàalɛ̀ lɛ́ gɛ́ a baokpai aà ìwaↄnɛ. Ɔ̃ Yesu dàńlɛ gↄ̃̀ↄ, à fↄkpàmá. Kɛ́ aa sↄ̃̀aàzi, aa kùlɛɛ̀, ↄ̃ aa ↄnà aà gbakpɛawa. 10 Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Ásu to vĩa á kũo. À gɛ o ma gbɛ̃́ↄnɛ aa ta Galile. Wekĩi wá wɛsiukↄ̃lɛ.
11 Nↄɛↄ kpɛ ↄ̃ sosa gudↄ̃anaeↄ gɛ̃̀ wɛ̃́lɛ guu, aa yã́ pↄ́ kɛ̀ↄ ò sa'onkiaↄnɛ píi. 12 Ɔ̃ sa'onkiapiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi aa lɛkpàaĩ, ↄ̃ aa ↄ zↄ̃ↄ kpà sosapiↄwa gusaɛ 13 aa mɛ̀: À o aà ìwaↄ mɛ́ mↄ̀ gwãasĩna, aa aà gɛ sɛ̀ kpã́i gↄↄ pↄ́ álɛ i'o. 14 Tó bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ sù yã́pi mà, wá awakpaɛ̀, í bↄ yãkeleu. 15 Sosaↄ ↄ̃api sì, ↄ̃ aa kɛ̀ lá wa dànɛ́wa. Ɔ̃ yã́pi gↄ̃̀ Yudaↄnɛ yãa ũ e ń a gbão.
Yesu zĩnaa a ìwaↄnɛ ń ↄzĩ
(Maa 16.9-20, Luk 24.36-53, Zãa 20.11-23, Zĩn 1.6-8)
16 Yesu ìwa gbɛ̃ↄn kuɛdoↄ tà Galile, sĩ̀sĩ pↄ́ à a yãnukɛ̀nɛ́ yãa musu.* 17 Kɛ́ aa aà è, aa kùlɛɛ̀, ãma an gbɛ̃eↄ lɛ́ seakɛɛ. 18 Ɔ̃ Yesu sↄ̃̀ńzi à yã'ònɛ́ à mɛ̀: Lua musu ń dṹniao iko píi kpàa. 19 Ayãmɛto à gɛ bui píi kɛ ma ìwaↄ ũ, í ń da'ilɛkɛ ń Mae Lua tↄ́o ń aà Nɛ́ tↄ́o ń aà Nisĩna tↄ́o, 20 í yã́ pↄ́ má dìlɛɛ́ↄ danɛ́ aaↄ kũa píi. À ma, máↄ kúánↄ gↄↄpiiɛ e dṹnia gɛ láaò.
* 28:16 Mat 26.32 28:18 Dan 7.14