8
Kusude gbã́gbãa
(Maa 1.40-45, Luk 5.12-16)
Kɛ́ Yesu pìla sĩ̀sĩwa, bíla tɛaàzi. Ɔ̃ kusude mↄ̀ kùlɛ aà aɛ à mɛ̀: Dii, tó n wei, ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ gbãbↄmɛɛ. Yesu ↄbↄ̀ nàwà à mɛ̀: Ma wei. Gↄ̃ gbãlɛsai. Wegↄ̃ↄ gↄ̃ɛpi kusu làa. Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Ma. Ńsu o gbɛ̃e mao. Gɛ ǹ nzĩa ↄlↄ sa'onaɛ, ní sa pↄ́ Mↄizi dìlɛ o n gↄ̃a gbãlɛsai seela ũ gbɛ̃́ↄnɛ.*
Sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ zĩkɛna gbã́gbãa
(Luk 7.1-10)
Kɛ́ Yesu lɛ́ gɛ̃ Kapɛnaũ, ↄ̃ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ mↄ̀ aà kĩ́i, à wabikɛ̀wà à mɛ̀: Dii, ma zĩkɛna wúlɛa bɛ, à kàaũ, àlɛ wãwãkɛ maamaaɛ. Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Má gɛ́ mà aà gbã́gbã. Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi òɛ̀: Dii, mi ka ǹ gɛ́ ma bɛo. Baa tó n yã'ò, ma zĩkɛna a gbã́gbã. Mapi, wa iko vĩaɛ, mɛ́ má iko vĩ sosaↄwa. Mi o an gbɛ̃doɛ aà gɛ́ le, ì gɛ́. Mi o a pãleɛ aà mↄ kɛ, ì mↄ́. Mi o ma zĩkɛnaɛ aà kɛ kɛ́wa, ↄ̃ ì kɛ.
10 Kɛ́ Yesu yã́pi mà, à bↄ̀ aà saɛ, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ pↄ́ aa tɛaziↄnɛ: Sĩana málɛ oɛ́, mi e gbɛ̃e ma náaikɛ̀ kɛ́wa Isailiↄ guuo. 11 Málɛ oɛ́, gbɛ̃́ↄ bↄ gukpɛ ń bɛ'aɛo dasidasi aa mↄ blɛblei n Ablahaũo ń Izaakio ń Yakↄbuo kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iu. 12 Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ yãa aaↄ ku kpalapi guuↄ sↄ̃, wa ń zu bàasi gusiauɛ. We aa ↄ́ↄlↄu aa ↄdi ń musu. 13 Ɔ̃ Yesu ò sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpiɛ: Ta bɛ. À kɛnɛ lá n ma náaikɛ̀wa. Ɔ̃ aà zĩkɛnapi gbã̀gbã zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ.
Yesu gyãeↄ gbã́gbãa dasidasi
(Maa 1.29-34, Luk 4.38-41)
14 Yesu gɛ̀ Piɛɛ bɛ, ↄ̃ a è aà nada wúlɛa, àlɛ mɛ̀wãakɛ. 15 Kɛ́ à ↄkã̀ aà ↄwa, aà mɛ nìni, ↄ̃ à fɛ̀lɛ blɛkɛ̀ɛ̀.
16 Kɛ́ oosi kɛ̀, ↄ̃ wà mↄ̀ Yesuɛ ń tã́adeↄ dasidasi, ↄ̃ à tã́apiↄ gònɛ́ n yã'oao, à gyãeↄ gbã̀gbã píi. 17 Màa yã́ pↄ́ ãnabi Isaia ò kɛ̀ à mɛ̀:
À wá gbãasaikɛ sɛ̀,
à wá gyãↄ gòwá.
Gbɛ̃́ pↄ́ aa ye tɛ Yesuziↄ
(Luk 9.57-62)
18 Kɛ́ Yesu è bíla kã̀aaazi, ↄ̃ a ò a ìwaↄnɛ: Wà bua ísida baale. 19 Ɔ̃ Mↄizi ikoyãdanɛdee mↄ ò Yesuɛ: Mɛtulu, gu pↄ́ ńlɛ gɛ́u píi máↄ tɛnziɛ. 20 Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gbɛ̃gbonaↄ ń tòo vĩ, bãↄ ń sakpɛ vĩ, Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ sↄ̃ a ĩ́ampakĩi vĩo.
21 Ɔ̃ ìwa pãle òɛ̀: Dii, to e ma de'ia kpagui gĩa. 22 Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Tɛmazi. To gɛↄ ń gɛↄ vĩ.
Yesu zàa'ĩana zɛa
(Maa 4.35-41, Luk 8.22-25)
23 Yesu gɛ̃̀ gó'ilɛna guu, ↄ̃ aà ìwaↄ dàzɛuaànↄ. 24 Kã́ndo zàa'ĩan gbãa kàka ísidaa, í vĩ̀vĩ lɛ́ pɛ́lɛpɛlɛ ń góu. Yesu lɛ́ i'o, 25 ↄ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi, aa aà vù aa mɛ̀: Dii, wá suaba, wálɛ kaalɛɛ. 26 Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Luanaaifɛ̃nɛndeↄ! Àkɛa á sea vĩ màai? Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gì ĩ́anaɛ ń ío, ↄ̃ gu nìni kílikili. 27 Yã́pi bↄ̀ gbɛ̃́piↄ saɛ aa mɛ̀: Gbɛ̃́ kpeletaan wei? Baa ĩ́ana ń ío aaì aà yãmaɛ.
Tã́aↄ dia sàwaↄnɛ
(Maa 5.1-20, Luk 8.26-39)
28 Kɛ́ Yesu bùa baale Gadala bùsuu, tã́ade gbɛ̃ↄn plaeↄ bↄ̀ gbɛ̀'ɛ pↄ́ dɛ mia ũↄ guu, aa mↄ̀ dàaàlɛ. Aa pãsĩ maamaaɛ, gbɛ̃e lí fↄ̃ zɛ́pi sɛ̀o. 29 Aa wiilɛ̀ aa mɛ̀: Bↄ́mɛ wá daai, Lua Nɛ́? N mↄ ĩadaiwála e a gↄↄ àↄ ka yã̀? 30 Sàwakusan waiↄ kúńnↄ kãaa, aalɛ pↄble. 31 Ɔ̃ tã́apiↄ awakpà Yesuɛ aa mɛ̀: Tó n wá yá, wá gbaɛ sàwa wai keeↄ guu. 32 Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À gɛ́. Ɔ̃ aa gò gbɛ̃́piↄwa, aa dì sàwaↄnɛ. Ɔ̃ sàwa waipiↄ wì ń bao píi, aa pìla sòonawa aa sì ísidau, ↄ̃ aa gàga í guu we. 33 Ɔ̃ sàwadãnaↄ bàalɛ̀ tà wɛ̃́lɛ guu, aa yã́piↄ dàu aa sìunɛ́ ń yã́ pↄ tã́adeↄ lèo píi. 34 Ɔ̃ wɛ̃́lɛdeↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ dai Yesulɛ ḿpii. Kɛ́ aa aà è, aa awakpàɛ̀ aa mɛ̀ aà bↄnɛ́ ń bùsuu.
* 8:4 Lev 14.2-4 8:17 Isa 53.4 8:26 Soũ 107.28-29