9
Gbɛ̃kaaũa gbã́gbãa
(Maa 2.1-12, Luk 5.17-26)
Yesu gɛ̃̀ gó guu, à ɛ̀a bùa ísidawa, à kà a bɛ wɛ̃́lɛu.* Ɔ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń gbɛ̃kaaũao wúlɛa mákɛlɛu. Kɛ́ Yesu è gbɛ̃́piↄ a náai vĩ, ↄ̃ a ò gbɛ̃kaaũapiɛ: Ma gbɛ̃́, sↄ̃dilɛ! N duuna kɛ̃̀ma. Mↄizi ikoyãdanɛdeeↄ ku we, ↄ̃ aa ò ń sↄ̃ guu: Gbɛ̃́ bee lɛ́ dↄ́ɛ ń Luaoɛ. Yesu ń làasoo dↄ̃, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi a làasoo vãi dà á sↄ̃ guui? Tó má ò aà duuna kɛ̃̀wà, ge tó má ò aà fɛlɛ táa'o, a kpele mɛ́ àai? Má ò màa kɛ́ àↄ dↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ duunakɛ̃ama iko vĩ dṹniauɛ. Ɔ̃ a ò gbɛ̃kaaũapiɛ: Fɛlɛ ǹ n mákɛlɛ sɛ ta bɛ. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ tà a bɛ. Kɛ́ bíla è màa, vĩa ń kṹ, aa Lua pↄ́ iko bee taa kpà gbɛ̃nazĩnaↄwa sáaukpà.
Matiee sísia
(Maa 2.13-17, Luk 5.27-32)
Yesu bↄ̀ we àlɛ gɛ̃, ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Matiee è zↄ̃lɛa a ↄsikpɛu. Yesu òɛ̀: Mↄ tɛmazi. Ɔ̃ à bↄ̀ tɛaàzi. 10 Kɛ́ Yesu lɛ́ pↄble aà bɛ, ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄ ku we dasi, aalɛ pↄbleaànↄ ń aà ìwaↄ sãnu. 11 Kɛ́ Falisiↄ è màa, ↄ̃ aa aà ìwaↄ là aa mɛ̀: Bↄ́yãi á dii lɛ́ pↄble n ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄi? 12 Kɛ́ Yesu yã́pi mà, à mɛ̀: Gbɛ̃́ gbãa baa kú ń lòotoooo, sema gyãe. 13 À gɛ làasookɛ yã́ pↄ́ kɛ̃a láuɛ bee miwa wà mɛ̀:
Gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛ ↄ̃ má yei,
i kɛ sa'oa no.
Mi mↄ gbɛ̃maaↄ sísiio, sema duunkɛnaↄ.
Lɛyea
(Maa 2.18-22, Luk 5.33-39)
14 Ɔ̃ Zãa Da'ilɛna ìwaↄ mↄ̀ Yesu là aa mɛ̀: Àkɛa wápiↄ ń Falisiↄ, wiↄ lɛye mↄ̀ↄmↄↄ, mɛ́ n ìwaↄ lí ye sↄ̃o? 15 Ɔ̃ Yesu yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Nↄsɛna gbɛ̃́ↄ pↄsia kɛ gↄↄ pↄ́ a kúńnↄ nↄsɛ guue? Aawo, ãma a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ wa nↄsɛnapi bↄ ń guu, gↄↄ bee ↄ̃ aa lɛye sa. 16 Gbɛ̃e lí pↄ́lɛ dafu di pↄkasa ziuo, asa a dafu a sↄ̃ↄuɛ, aai kↄ̃ gá, ula zi fↄ̃a i kã́fĩ. 17 Wìli vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu zi guuo. Tó wa kɛ̀ màa, tùupi a pũnaɛ, vɛ̃ɛ i kↄ́lɛ, tùu i ↄ̃̀ↄkpa. Aawo, wì vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu dafu guuɛ, aaiↄ maa píi.
Nɛnↄɛna vua ń nↄɛ pↄ́ ↄkã̀ Yesu ulawao
(Maa 5.21-43, Luk 8.40-56)
18 Gↄↄ pↄ́ Yesu lɛ́ yã́ beeↄ onɛ́, gbãadee mↄ̀ kùlɛɛ̀ à mɛ̀: Ma nɛnↄɛna kɛ̀sai tia. Mↄ ǹ ↄnawà, i vu. 19 Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ tɛ̀aàzi ń a ìwaↄ.
20 Nↄɛe ku we, au lɛ́ bↄlɛwà à kà wɛ̃̀ kuɛpla. À mↄ̀ ↄkã̀ Yesu ula lɛ́wa aà kpɛ. 21 Asa nↄɛpi lɛ́ mɛ: Baa tó ma ↄkã̀ aà ulawa lé, má gbã́gbãɛ. 22 Yesu lìli à aà è, ↄ̃ à mɛ̀: Sↄ̃dilɛ, nↄɛ! Ma náai pↄ́ ń kɛ̀ mɛ́ n gbãgbã. Wegↄ̃ↄ nↄɛpi gbã̀gbã.
23 Kɛ́ Yesu kà gbãadepi bɛ, a è wàlɛ kulɛpɛ, bíla kↄ̃fĩ dↄ. 24 Ɔ̃ Yesu mɛ̀: À ázĩa gá. Nɛnↄɛnapi i gao, àlɛ i'oɛ. Ɔ̃ aalɛ Yesu kɛ pↄ́ↄpↄↄ. 25 Kɛ́ wà bíla gbàɛ, ↄ̃ Yesu gɛ̃̀ kpɛ́u à nɛ́pi ↄ kũ̀, ↄ̃ à fɛ̀lɛ. 26 Ɔ̃ yã́pi bao lì bùsupia píi.
Vĩ̀aↄ gbã́gbãa
27 Kɛ́ Yesu bↄ̀ we, vĩ̀a gbɛ̃ↄn plaↄ tɛaàzi ń wiio aa mɛ̀: Wá wɛ̃nagwa, Davidi Bui! 28 Kɛ́ Yesu kà bɛ, vĩ̀apiↄ sↄ̃̀aàzi, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Á ma náai vĩ kɛ́ má fↄ̃ yã́pi kɛɛ́a? Aa wèwà aa mɛ̀: Ao, Dii. 29 Ɔ̃ à ↄkã̀ ń wɛ́wa à mɛ̀: A kɛɛ́ lá álɛ ma náaikɛwa. 30 Ɔ̃ an wɛ́ wɛ̃̀. Yesu lɛ́ lɛ̀nɛ́ à mɛ̀: Ásu o gbɛ̃e mao. 31 Ń beeo aa gɛ̀ aà bao fã̀aa bùsupiu píi.
Yesu wɛ̃nadↄ̃a gbɛ̃́ↄnɛ
32 Gↄↄ pↄ́ vĩ̀aↄ lɛ́ bↄlɛ, wà mↄ̀ Yesuɛ ń tã́ade lɛ́na naalɛao. 33 Kɛ́ Yesu tã́api gòɛ̀, ↄ̃ à yã'ò. Yã́pi bↄ̀ bíla saɛ aa mɛ̀: Wi yã́ bee taa e Isaili bùsuu yãao. 34 Ɔ̃ Falisiↄ mɛ̀: Ì tã́a go ń tã́aↄ kía gbãaoɛ.
35 Yesu mɛɛwiaↄ ń zↄ̃ɛwiaↄ kɛ̀ɛlɛ píi, à yãdànɛ́ ń lousisikpɛↄ guu, à kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpànɛ́, à gyãeↄ gbã̀gbã píi ń kↄ̃̀ↄↄ píi. 36 Kɛ́ à bíla è, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ, asa aa kpasaa mɛ́ aa liaaa lán pↄ́ pↄ́ dãna vĩoↄwaɛ.§ 37 Ɔ̃ Yesu ò a ìwaↄnɛ: Pↄkɛkɛa zↄ̃ↄ mɛ́ zĩkɛnaↄ dasio. 38 À wabikɛ Budewa aà zĩkɛnaↄ gbaɛ a pↄ́ kɛkɛi.
* 9:1 Mat 4.13 9:13 Oze 6.6 9:35 Mat 4.23 § 9:36 Nao 27.17, 1Kia 22.17