10
Yesu ìwaↄ
(Maa 3.13-19, Luk 6.12-16)
Yesu a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ sìsi, ↄ̃ à ń gbá iko aa tã́ago gbɛ̃́ↄwa, aa gyãeↄ gbã́gbã píi ń kↄ̃̀ↄↄ píi. Zĩna gbɛ̃ↄn kuɛplapiↄ tↄ́n kɛ: Gbɛ̃́ sɛ̃́ia Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ, aà dãuna Ãndelee, Zebedee nɛ́ Zaaki, aà dãuna Zãa, Filipi, Batelemii, Tomaa, ↄsina Matiee, Alafe nɛ́ Zaaki, Tade, Simↄↄ Gínzĩao ń Yudasi Isaliↄti pↄ́ bↄ̀ Yesu kpɛo.
Yesu a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ zĩa
(Maa 6.7-13, Luk 9.1-6)
Kɛ́ Yesu lɛ́ gbɛ̃ↄn kuɛplapiↄ zĩ, a ònɛ́: Ásu gɛ́ buipãleↄ kĩ́i oio. Ásu gɛ̃ Samali wɛ̃́lɛↄ guuo. À gɛ́ Isaili pↄ́ aa sã́sãa lán sãↄwaↄ kĩ́i. À gɛ́ íↄ waasokɛ àↄ gɛò à mɛ: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi! À gyãeↄ gbã́gbã, à gɛↄ vu, à gbãbↄ kusudeↄnɛ, à tã́agonɛ́. Lá á è pↄ́kpasai, à kɛnɛ́ pↄ́sisai. Ásu àↄ ↄ̃a kũao, baa ↄsↄ̃gbɛna. 10 Ásu babalabↄↄ sɛo ge ula plaade ge kyale ge gopana, asa zĩkɛna kà à a blɛ e. 11 Wɛ̃́lɛ pↄ́ ásu kau píi, mɛɛwia ge zↄ̃ɛwia, à gbɛ̃maa kpákpa à pilawà, íↄ ku we e à gɛ gɛ̃ò zɛ́a. 12 Tó a gɛ̃ ua, í fↄ̀ na kpámá. 13 Tó uadeↄ kà, á fↄ̀ na a gↄ̃nɛ́. Tó aai kao sↄ̃, á fↄ̀ na a ɛa suwáɛ. 14 Gu pↄ́ wi gbãakpauázio ge wi swã́sɛ á yã́io, à bↄ ua bee ge wɛ̃́lɛ bee guu, í kↄↄlɛmá. 15 Sĩana málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ wɛ̃́lɛpideↄ ĩadama e dɛ Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo bùsudeↄla.*
Yesu yã́ pↄ́ a a ìwaↄ le oanɛ́
(Maa 13.9-13, Luk 12.2-9, 21.12-17)
16 Málɛ á zĩ sãↄ ũ àwalɛwanaↄ guuɛ. Àↄ laai vĩ lán mlɛ̃ↄwa, íↄ dɛ yãesaideↄ ũ lán felenaↄwa. 17 À laaika gbɛ̃nazĩnaↄzi, asa aa á kṹ aa yã́kpalɛkɛánↄ, aai á gbɛ̃ ń flàalao ń lousisikpɛↄ guu. 18 Wa gɛ́ánↄ bùsu gbãadeↄ ń kíaↄ kĩ́i ma yã́i. Bee a á gba zɛ́ àↄ dɛnɛ́ ma seeladeↄ ũ ń buipãleↄ. 19 Tó wà á kpámá, ásu bílikɛ yã́ pↄ́ á o ge yã́ pↄ́ á líwào. Zĩbeezĩ Lua mɛ́ a yã́ pↄ́ á o sóso káɛ́ á lɛ́u. 20 I kɛ ámɛ á yã'oo, á Mae Nisĩna mɛ́ a sóso káɛ́ á lɛ́u.
21 Vĩ̀i ń dãunaↄ kↄ̃ kpámá dɛa yã́i. Màa maeↄ ń nɛ́ↄ kpámá. Nɛ́ↄ bↄ ń de ń ń daↄ kpɛ wà ń dɛ. 22 Gbɛ̃́pii a zaágu ma yã́i, ãma gbɛ̃́ pↄ́ zɛa gbãa e a gↄↄ lɛ́wa a bↄ. 23 Tó wàlɛ ĩadawá wɛ̃́lɛeu, à bàalɛ ta a pãleu. Sĩana málɛ oɛ́, á e Isaili bùsu wɛ̃́lɛↄ kɛɛlɛ píio, ↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a mↄ́. 24 Ìwae líↄ dɛ a yãdanɛdelao. Zↄ̀blenae líↄ dɛ a diilao. 25 Tó ìwa a yãdanɛde lea lè, ge tó zↄ̀blena a dii lea lè, bee mↄ̀wà. Tó wà tↄkpà uabeleɛ Beezebu, tↄ́ pↄ́ a vãi dɛ beea ↄ̃ wa kpa aà uadeↄnɛ.
26 Ásu vĩakɛnɛ́o. Yã́ pↄ́ ulɛa píi a bↄ gupuau, mɛ́ asiiyãe ku kɛ́ wa gí dↄ̃io. 27 À yã́ pↄ́ málɛ oɛ́ gusiau o gupuau. À yã́ pↄ́ álɛ ma bũnu guu kpàwakɛ gãaɛ. 28 Ásuli vĩakɛ gbɛ̃́ pↄ́ aaì gbɛ̃dɛ, aali fↄ̃ aà nisĩna dɛ̀oↄnɛo. Àli vĩakɛ Luaɛ, asa a fↄ̃ gbɛ̃́ ń a nisĩnao kaalɛ tɛ́ guu píi. 29 Wìli gòlegolen mɛ̀n pla yía dalao lé? Kási an kee wá lí su tↄↄlɛ á Mae lɛ́ saio. 30 Ápiↄ sↄ̃, baa á mikã, a a lɛ́ dↄ̃. 31 Ayãmɛto ásu vĩakɛo. Á bɛɛɛ dɛ gòlegolen dasiↄla.
32 Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀manↄ gbɛ̃́ↄ aɛ, má zɛaànↄ ma Mae pↄ́ kú musu aɛ. 33 Gbɛ̃́ pↄ́ lelekpàmazi gbɛ̃́ↄ aɛ, má lelekpaaàzi ma Mae pↄ́ kú musu aɛ.
34 Ásu àↄ e ma mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ aaↄ na ń kↄ̃o dṹniau no. Mi mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ aaↄ na ń kↄ̃o yã́i no, sema fɛlɛa ń kↄ̃o. 35 Ma mↄɛ, kɛ́ gↄ̃ɛ bↄ a de kpɛ, nↄɛ bↄ a da kpɛ, nↄzãe bↄ a zãda kpɛ. 36 Gbɛ̃́ bɛdeↄ gↄ̃ aà ibɛɛↄ ũ. 37 Gbɛ̃́ pↄ́ ye a de ge a dazi dɛmala i ka àↄ dɛ ma ìwa ũo. Gbɛ̃́ pↄ́ ye a nɛgↄ̃ɛ ge a nↄɛzi dɛmala i ka àↄ dɛ ma ìwa ũo. 38 Gbɛ̃́ pↄ́ i a lipãakↄ̃a sɛ àↄ tɛomazio i ka àↄ dɛ ma ìwa ũo. 39 Gbɛ̃́ pↄ́ a wɛ̃ni kũa, wɛ̃nipi a vũaawà. Gbɛ̃́ pↄ́ gì a wɛ̃nii ma yã́i sↄ̃, ade mɛ́ aↄ wɛ̃ni vĩ.
40 Gbɛ̃́ pↄ́ á dílɛ, ade ma dilɛɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ma dilɛ gbɛ̃́ pↄ́ ma zĩ dìlɛɛ. 41 Gbɛ̃́ pↄ́ ãnabi dìlɛ aà ãnabikɛ yã́i a ãnabi asea e. Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃maa dìlɛ aà maakɛ yã́i a gbɛ̃maa asea e. 42 Baa í niɛ, gbɛ̃́ pↄ́ dã̀ nɛ́ɛ beeↄ doɛ ma ìwakɛ yã́i, sĩana málɛ oɛ́, a kua a aseawao.
* 10:15 Daa 19.24-28 10:36 Mis 7.6