11
Zãa Da'ilɛna zĩnaↄ
(Luk 7.18-35)
Kɛ́ Yesu yã́ beeↄ dà a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄnɛ a làa, à bↄ̀ we à gɛ̀ waasokɛi ń wɛ̃́lɛↄ guu, àlɛ yãdanɛ́.
Zãa kua kpɛ́u à Kilisi yãkɛaↄ mà, ↄ̃ à a ìwaeↄ zĩ̀ aa aà laɛ, ↄ̃mɛ gbɛ̃́ pↄ́ a mↄ ũa, ge wàↄ wɛdↄ gbɛ̃pãleziɛ? Ɔ̃ Yesu wèmá à mɛ̀: À gɛ yã́ pↄ́ álɛ ma mɛ́ álɛ e o Zãaɛ à mɛ,
vĩ̀aↄ lɛ́ gu'e, ɛɛↄ lɛ́ táa'o,
wàlɛ gbãbↄ kusudeↄnɛ,
swãdoↄ lɛ́ yãma, gɛↄ lɛ́ vu,
mɛ́ taasideↄ lɛ́ baona waaso ma.*
Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lí fu ma yã́wao ũ.
Kɛ́ gbɛ̃́piↄ tà, Yesu nà Zãa yã'oa bílaɛwa à mɛ̀: Bↄ́ a gɛ gwai gbáaui? Fee pↄ́ ĩ́ana lɛ́ deedee yã̀? Bↄ́ a gɛ gwai sai? Gbɛ̃́ pↄ́ pↄkasa zãɛ naaazi yã̀? Pↄkasamaadanaↄ ìↄ ku kibɛɛ. Bↄ́ a gɛ gwai wei? Ãnabi yã̀? Ao! Málɛ oɛ́, a dɛ se ãnabia. 10 Asa Zãa yã́ wa ò taalau wà mɛ̀:
Má a zĩna gbaɛ aà dↄaa zɛkɛkɛnɛ.
11 Sĩana málɛ oɛ́, nↄɛ nɛ'ia guu ãnabie i bↄ à kà Zãa Da'ilɛnawao. Ń beeo gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gbɛ̃́ kpɛɛ ũ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guu dɛaàla. 12 Za gↄↄ pↄ́ Zãa Da'ilɛna waaso dàalɛ e gbã, wàlɛ kↄ̃dɛ wà e gɛ̃ kpalapiu, ↄ̃ wàlɛ siu ń gbãao. 13 Mↄizi ń ãnabiↄ píi dↄ̀aa aa a yã'ò e à gɛ̀ pɛ̀ Zãawa. 14 Tó á fↄ̃̀ à sí, Zãapi mɛ́ Ɛlia pↄ́ wà mɛ̀ a mↄ ũ. 15 Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma.
16 Bↄ́ má gbãgbɛ̃ↄ lɛɛũòi? Aa dɛ lán nɛ́ pↄ́ aa ku gãaɛ aalɛ lɛzukↄ̃iↄwaɛ 17 aalɛ mɛ:
Wa kulɛ pɛ̀ɛ́, i ↄ̃wão.
Wa wɛ̃nalɛ sìɛ́, i ázĩa gbɛ̃gbɛ̃o.
18 Kɛ́ Zãa mↄ̀, ìli pɛ̃ɛ soo, ìli vɛ̃ɛmio, ↄ̃ wà mɛ̀ tã́adeɛ. 19 Kɛ́ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ̀, ì pↄble, ì imi, ↄ̃ wà mɛ̀: Asiade wɛ̃minaɛ, ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄ gbɛ̃naɛ! Ãma wì Lua ↄ̃nↄ dↄ̃ a yãkɛa gbɛwaɛ.
Yesu zↄadↄa wɛ̃́lɛeↄ deↄwa
(Luk 10.13-15)
20 Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ zↄadↄ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ à a dabudabu daside kɛ̀uↄ gbɛ̃́ↄwa, kɛ́ aai nↄ̀sɛlilɛo yã́i. 21 À mɛ̀: Waiyoo Kↄlazɛnideↄ! Waiyoo Bɛsaidadeↄ! Tó wà dabudabu pↄ́ má kɛ̀ɛ́ kɛ̀ Tii ń Sidↄ̃o yãa,§ dↄ̃ wɛ̃́lɛpideↄ zwã̀nkasa kàkańla, aa bùsukà ń miu nↄ̀sɛlilɛa seela ũ. 22 Málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ á ĩadama a dɛ Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄ pↄ́a. 23 Á Kapɛnaũdeↄ sↄ̃ á fↄ̃ gbã zↄ̃ Luawa yã̀? Wa ↄzↄ̃áziɛ e bɛdau.* Asa tó wà dabudabu pↄ́ má kɛ̀ɛ́ↄ kɛ̀ Sↄdↄũ yãa, dↄ̃ a ku e ń a gbão. 24 Málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ á ĩadama a dɛ Sↄdↄũ pↄ́a.
Kã́maboa Yesu kĩ́i
(Luk 10.21-22)
25 Zĩbeezĩ Yesu mɛ̀: Baa, musu ń zĩ́lɛo Dii, ma n sáaukɛ̀, kɛ́ n yã́ɛ beeↄ ùlɛ yãdↄ̃naↄnɛ ń ↄ̃nↄdeↄ, mɛ́ ń ↄ̀lↄ ladↄ̃nsaiↄnɛ. 26 Ao, Baa, bee kàngu màa. 27 Ma Mae pↄ́pii nàmɛɛ ma ↄzĩ. Gbɛ̃e Lua Nɛ́ dↄ̃o, mɛ́ i kɛ Mae Lua bàasio, mɛ́ gbɛ̃e Mae Lua dↄ̃o, mɛ́ i kɛ aà Nɛ́ ń gbɛ̃́ pↄ́ Nɛ́pi yei à aà ↄlↄnɛ́ↄ bàasio.
28 À mↄ ma kĩ́i á gbɛ̃́ pↄ́ á asosɛa a kpasaↄ píi, mí á gba zɛ́ à kã́mabo. 29 À ma zuu sɛ́, í yãdada ma kĩ́i, á sↄ̃ i níni, asa má busɛ mɛ́ ma nↄ̀sɛ niɛ. 30 Asa bɛa ń ma zuuo zĩ'ũo, mɛ́ ma aso gbiao.
* 11:5 Isa 35.5-6, 61.1 11:10 Mal 3.1 11:14 Mal 3.23 § 11:21 Isa 23.1-18 * 11:23 Isa 14.13-15 11:23 Daa 19.24-28