2
Gbɛ̀ wɛ̃nide
Ayãmɛto à yãvãi píi tó ń ɛɛ píio ń mↄafilio ń wɛdↄakↄ̃ɛo ń kↄ̃yaaao. Lá nɛ́tɛ̃naↄ ìↄ yↄ̃́'i nidɛ, àↄ Lua yã́ pↄ́ dɛ lán vĩ'ipu wásawasawa nidɛ màa sↄ̃, kɛ́ à e gbã á suabaa guu, asa á dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii maa.* À sↄ̃aàzi, Gbɛ̀ wɛ̃nide pↄ́ wà pãkpài, Lua aà sɛ̀ bɛɛɛde ũ. Ápiↄ sↄ̃ ámɛ á gbɛ̀ wɛ̃nide pↄ́ Lua lɛ́ a kpɛ́ ɛ̃booↄ ũ. Ámɛ á aà gbàgbanaↄ ũ, i sa pↄ́ ì kaaàgu o ń aà Nisĩna gbãao Yesu Kilisi sabai. Asa a kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀:
Gwa, málɛ gbɛ dilɛ Siↄna,
ɛ̃daalɛgbɛ bɛɛɛde pↄ́ má sɛ̀ ũ.
Wí a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛ kũo.
A dɛ gbɛ̀ bɛɛɛde ũ á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ aà náaikɛↄnɛ, ãma a dɛ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛoↄnɛ màao.
Gbɛ pↄ́ ɛ̃bonaↄ pãkpài
mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ.
Màa lↄ a dɛ:
Gbɛ pↄ́ wì gɛ̃mbↄlɛwà ũ,
gbɛsi pↄ́ aaì kpaa aa fu ũ.§
Aa gɛ̃mbↄlɛwà kɛ́ aai Lua yãdao yã́i. Beewa Lua dìlɛnɛ́.
Ámɛ á bui pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ ũ, kíaↄ ũ, aà gbàgbanaↄ ũ,* gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄ ũ, aà gbɛ̃́ yenzideↄ ũ, kɛ́ à Lua pↄ́ á sisi a bↄ gusiau, à gɛ̃̀ánↄ a gupua bↄnsaɛde guu táasilɛ.
10 Á dɛ Lua gbɛ̃́ↄ ũ yãao,
tiasa ↄ̃ a gↄ̃ a ũ.
Lua i sùuukɛánↄ yãao,
tiasa ↄ̃ a kɛ̀ánↄ.§
Kua luanaaikɛnsaiↄ guu
11 Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá á dɛ nibↄ bↄ̀mↄↄ ũ la, málɛ lɛdawáɛ, à mikɛ̃ á dↄ́ɛ'ĩi pↄ́ aaì zĩkaánↄↄwa. 12 Àↄ ku gbɛ̃́ bɛɛɛdeↄ ũ luanaaikɛnsaiↄ guu. Beewa baa tó aalɛ á dilɛ vãikɛnaↄ ũ, tó aa yãmaa pↄ́ álɛ kɛↄ è, aa Lua sáaukpa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ.
13 À misiilɛ iko pↄ́ gbɛ̃nazĩna dìlɛɛ píi Dii yã́i, kía pↄ́ iko vĩ dɛńlan nò, 14 gbãade pↄ́ a dìlɛ aà vãikɛnaↄ wɛtã aà maakɛnaↄ sáaukpan nò.* 15 Lua pↄeãn kɛ: À yãmaakɛ à lɛsↄkpa sↄũ wɛ́siadeↄnɛ. 16 A gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũɛ, ãma ásu tó á gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ gↄ̃ɛ́ vãikɛa zɛ́ ũo. Àↄ ku Lua zↄ̀blenaↄ ũ. 17 À gbɛ̃́pii kpɛla. Àↄ ye á Yesude deeↄzi. À vĩakɛ Luaɛ. À kía kpɛla.
18 Zĩkɛnaↄ, à misiilɛ á diiↄnɛ, í zↄ̃ↄkɛ dↄ̃nɛ́ yã́pii guu. I kɛ dii maa nↄ̀sɛdoũdeↄ ńtɛ̃ɛ no, ń a pãsĩↄɛ lↄ. 19 Tó wà ĩadàwá pã, tó a mɛnakɛ̀ò Lua yã́i, bee ài vĩɛ́. 20 Tó wà á gbɛ̃́ á tàae yã́i, tó a mɛnakɛ̀ò, bee tↄ́ vĩ má ni? Ãma tó a taasikɛ̀ yãmaa pↄ́ á kɛ yã́i, tó a mɛnakɛ̀ò, Lua a á sáaukpa. 21 Bee yã́i Lua á sisii à á sɛ́. Kilisi taasikɛ̀ɛ́ à zɛ'ↄ̀lↄɛ́, kɛ́ àↄ tɛ a iai yã́iɛ.
22 I duunakɛo,
wi ma à ɛɛtòo.
23 Kɛ́ wà aà sↄ̃̀sↄ̃, i a zã́simáo. Kɛ́ à taasikɛ̀, i yãpãsĩ onɛ́o, à zɛ̀ ń Lua yã́kpalɛkɛn maaoɛ. 24 Ɔ̃mɛ wá duuna dì a miwa à gàò líwa, kɛ́ wá bàa su àↄ kú ń duunao lↄo, wíↄ ku maakɛa guu. Aà flàala iaↄ mɛ́ wá gbãgbã.§ 25 Asa a sãsã lán sãↄwa yãaɛ,* ↄ̃ a ɛa su á Dãna ń á Dↄ̃̀anaowa tiasa.
* 2:3 Soũ 34.9 2:6 Isa 28.16 2:7 Soũ 118.22 § 2:8 Isa 8.14-15 * 2:9 Bↄa 19.5-6 2:9 Isa 9.1-2 2:10 Lom 9.25-26 § 2:10 Oze 2.25 * 2:14 Lom 13.1-5 2:22 Isa 53.9 2:24 Isa 53.11-12 § 2:24 Isa 53.5 * 2:25 Isa 53.6