3
Kua ń kↄ̃o
Nↄɛↄ sↄ̃, à misiilɛ á zã́ↄnɛ.* Tó an gbɛ̃eↄ lɛ́ Lua yãdao, á kua a ń lilɛ. Baa tó i yãe onɛ́o, aa e á kú gbãsĩsai mɛ́ álɛ misiilɛnɛ́. Á kɛfɛnkɛ wɛɛlɛa su àↄ dɛ mɛkaa yã́ ũo, mitãa ge nↄamblebↄↄ ge pↄkasadaan nò. Aàↄ dɛ á nↄ̀sɛ guu yã́ pↄ́ lí láao ũ, nↄ̀sɛniɛ ń zĩabusaao. Bee mɛ́ gbia Luaɛ. Asa beewa nↄɛ lousisina pↄ́ an wɛ́ dↄ Luazi yãaↄ ńzĩa kɛ̀kɛ, aa misìilɛ ń zã́ↄnɛ. Màa Sala dɛ, ì Ablahaũ yãma ì oɛ̀ Baa. Tó álɛ yãmaakɛ, mɛ́ álɛ pↄ́ pↄ́ wì vĩakɛɛ̀ yãdao, a Sala ↄlɛsɛ̀n we. Màa gↄ̃ɛↄ sↄ̃ àↄ kúńnↄ nↄɛkɛdↄ̃anɛ́ guu,§ íli yãmamá, kɛ́ pↄe su kpáɛ́ á wabikɛa guuo, asa á dɛ wɛ̃ni gbablenaↄ ũ sãnuɛ.
Bee gbɛa àↄ lɛdoũ vĩ ń kↄ̃o ápii. Àↄ wɛ̃nadↄ̃kↄ̃ɛ, àↄ yekↄ̃i, àↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o, í busakↄ̃ɛ. Ásuli vãi fĩabo ń vãioo. Ásuli gbɛ̃́ pↄ́ á sↄ̃sↄ̃ sↄ̃́sↄ̃o. À samaa'oɛ̀, asa Lua á sisi à báaadaágu yã́iɛ.*
10 Gbɛ̃́ pↄ́ ye a wɛ̃ni àↄ maa,
mɛ́ a ye a kua àↄ na,
aà a lɛ́ fↄ̃ ń yãvãi oao,
asuli to ɛɛ bↄ a lɛ́uo.
11 Aà mikɛ̃ vãiwa, i maakɛ,
aà aafia zɛ́ wɛɛlɛ, iↄ tɛi.
12 Asa Dii ì wɛ́tɛ gbɛ̃maaↄzi,
ì swã́kpa an wabikɛaↄzi.
Dii ì mikpɛdↄ vãikɛnaↄnɛ.
Taasikɛa maakɛa yã́i
13 Tó á ãiavĩ ń maakɛao, démɛ a á wɛtãi? 14 Baa tó a su taasikɛ̀ maakɛa yã́i, báaadeↄn á ũ. Ásuli vĩakɛ an wɛ́tɛ̃aɛo, ásu sↄ̃̀deedeekɛo. 15 À Kilisi dↄ̃ Dii ũ á sↄ̃ guu.§ Àↄ ku sↄu guu gↄↄpii, kɛ́ à e yãwe gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ á la yã́ pↄ́ á wɛ́ dↄi miiwa. 16 Àli onɛ́ busɛbusɛ ń bɛɛɛ dↄ̃anɛ́o. À onɛ́ ń nↄ̀sɛpuao lↄ, kɛ́ wí e gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á sↄ̃sↄ̃ maa pↄ́ álɛ kɛ á Yesudekɛ yã́iↄ kṹ. 17 Taasikɛa lá Lua yeiwa maakɛa yã́i maa dɛ taasikɛa yãvãikɛa yã́ila.
18 Kilisi gà gɛ̃n do duunawoloa yã́iɛ. Tàaesaide gà wá tàaedeↄ yã́i, kɛ́ à e gɛ́wanↄ Lua kĩ́i. Wà aà dɛ̀ aà gbɛ̃nazĩnkɛ guu, ↄ̃ Lua aà vù aà nisĩnkɛ guu. 19 Aà nisĩnkɛpi guu à gɛ̀ waasokɛ̀ nisĩna pↄ́ wà ń ká kpɛ́uↄnɛ.* 20 Aa bↄ̀ Lua yã́ kpɛ yãaɛ, gↄↄ pↄ́ àlɛ mɛnakɛ e Nↄee gɛ̀ a gó'ilɛna kɛ làaò. Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ íu aafia gópi sabaiↄ dasio, gbɛ̃ↄn swaaↄ̃ɛ. 21 Ípi mɛ́ dɛ á da'ilɛkɛa pↄ́ ì á suaba taa ũ tia. Da'ilɛkɛapiá mɛ̀ gbãsĩwoloa yã́ no. Lɛgbɛ̃a Luaɛ ń nↄ̀sɛpuaoɛ. Ì á suaba kɛ́ Yesu Kilisi bↄ̀ gau yã́i. 22 À ikokɛ̀ malaikaↄ ń tã́aↄ ń ń gbãadeↄ ń ń ikodeↄwa, ↄ̃ à tà luabɛ, a ku aà ↄplaai.
* 3:1 Ɛfɛ 5.22, Kls 3.18 3:3 1Tim 2.9 3:6 Daa 18.12 § 3:7 Ɛfɛ 5.25, Kls 3.19 * 3:9 Lom 12.14, 17 3:12 Soũ 34.13-17 3:14 Mat 5.10 § 3:15 Isa 8.12-13 * 3:19 1Piɛ 4.6 3:20 Daa 7.7