4
Kua Lua pↄ́ ũ
Lá Kilisi gà a gbɛ̃nazĩnkɛ guu, ápiↄ à bee nↄ̀sɛ da sↄ̃, asa gbɛ̃́ pↄ́ gà a gbɛ̃nazĩnkɛ yã́ musu kɛ̃̀ duunawaɛ. Gↄↄ pↄ́ gↄ̃̀ɛ́ á kua guu, á dↄ́ɛ'ĩi suli dↄaaɛ́ lↄo, sema Lua pↄeã. Á kua luayãdansaiↄ yãkɛa guu yãa mↄ̀ lɛ. Á kú yãa wisaiyãkɛa guu ń dↄ́ɛ'ĩio ń wɛ̃dɛkɛao ń lalasi kↄ̃̀ↄo ń wɛ̃mi wɛ̃zĩgbaao ń tã́agbagbaao, pↄ́ Lua ye a gĩyãio. Lá ili sińnↄ an lalasi zↄ̃ↄpi kɛa guu lↄo, ì kɛnɛ́ yãbↄnsaɛ ũ, aaì á tↄbɛ̃ɛsi. Aa ń yãkɛaↄ dau siu Luaɛ. Aà yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ ń gyaadeↄ sↄu mà. Wà baonakpà gyaadepiↄnɛ lↄ, kɛ́ an gbɛ̃́ pↄ́ yã́ zↄ̃̀lɛmá an gbɛ̃nazĩnkɛ guu lán gbɛ̃́piiwaↄ e aaↄ ku nisĩnkɛ guu lán Luawa.*
Pↄ́pii láaa kà kãi. Ayãmɛto àↄ dɛ laaideↄ ũ, íↄ ázĩa kũa dↄ̃, kɛ́ àↄ wabikɛ Luawa yã́i. Yã́ pↄ́ dɛ a píia, àↄ yekↄ̃i ń nↄ̀sɛmɛndoo, asa yea gbɛ̃́i ì láka tàaea dasi. À kↄ̃ yàaekɛ yã́kũtɛ̃kasai. 10 Lá Lua gbadà á baadeɛ, à dↄkↄ̃lɛ ń gbapiↄ Lua báaa bui dodo ziia maaↄ ũ. 11 Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ waasokɛna ũ, aà Lua yã'onɛ́. Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ dↄnlɛde ũ, aà dↄńlɛ ń gbãa pↄ́ Lua a gbao, kɛ́ à Lua tↄbↄ yã́pii guu ń Yesu Kilisi gbãao. Ɔ̃mɛ gawi vĩ ń gbãao gↄↄpii! Ãmi.
Taasikɛa Yesudekɛ yã́i
12 Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ásu to yↄ̃a pãsĩ pↄ́ lɛ́ á le bↄ á saɛ lándↄ̃ yã́kanla mɛ́ á léwao. 13 Lá á baa ku Kilisi taasikɛa guu, à pↄnakɛò, kɛ́ à e àↄ pↄna zↄ̃ↄ vĩ gↄↄ pↄ́ Kilisipi a bↄ gupuau ń gawio. 14 Tó wà á sↄ̃sↄ̃ Kilisi tↄ́ pↄ́ kúwá yã́i, báaadeↄn á ũ, asa Lua Nisĩna gawide diaɛ́ɛ. 15 Á gbɛ̃e su taasikɛ gbɛ̃dɛa ge kpã́i'oa ge vãikɛa ge gudɛ yã́io. 16 Tó a taasikɛ̀ á Kilisidekɛ yã́i, asu kɛɛ́ wíyã ũo. À Lua sáaukpa kɛ́ Yesu tↄ́ kúwá yã́i. 17 Asa ĩadaama pìla, Lua gbɛ̃́ↄ ↄ̃ à dàalɛmá. Lá wámɛ à dàalɛwá sɛ̃́ia, a midɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ gì baona pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i síiↄ kpelewa ni?
18 Tó gbɛ̃maaↄ suabaa zĩ'ũ,
a bↄ ń duunde luayãdansaiↄ kpelewa ni?§
19 Ayãmɛto gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ taasikɛ Lua pↄeãkɛa yã́iↄ aa ńzĩa na ń Kɛna náaideɛ a ↄzĩ, aai wɛtã wàↄ maakɛ.
* 4:6 1Piɛ 3.18 4:8 Yaa 10.12 4:11 Lom 12.6-7 § 4:18 Yaa 11.31