5
Lua sã kpàsa gwaa
Málɛ lɛda á gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa sa. Gbɛ̃zↄ̃ↄn ma ũ sↄ̃. Má dɛ taasi pↄ́ Kilisi kɛ̀ seelade ũ, mɛ́ ma bàa kú ń gawi pↄ́ a bↄ gupuauo sↄ̃. Àↄ dɛ kpàsa pↄ́ Lua kàlɛɛ́ dãnaↄ ũ.* À ↄliai ń pↄeão teasisai lá Lua yeiwa. I kɛ ↄ̃awɛɛlɛa yã́i no. À kɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo. Ásuli gbãable gbɛ̃́ pↄ́ wa nàɛ́ á ↄzĩpiↄwao. À tó á kua á sãↄ dazɛwa, í kíafua pↄ́ a gawi lí láao e gↄↄ pↄ́ Sãdãnki mↄ̀.
Á ɛ̀waasoↄ sↄ̃, à misiilɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ. Ápii à ázĩa busakↄ̃ɛ, í dↄkↄ̃lɛ, asa:
Lua ì íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sɛ lɛsĩo,
mɛ́ a gbɛ̃kɛ vĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busao.
Ayãmɛto à ázĩa busa Lua gbãadeɛ, i á kã́fĩ gↄↄ pↄ́ a dìlɛwa. À ↄzↄ̃ɛ̀ á yã'ↄ̃mai píi, asa ì laaidↄwá.§
À itɛ̃kɛ àↄ kú ń laaio. Á ibɛɛ Ibiisi dɛ lán nↄ̀ↄmusu pↄ́ lɛ́ ↄ́ↄlↄwaɛ. Àlɛ kpálɛkɛázi, àlɛ gbɛ̃́ wɛɛlɛ kṹ. À giɛ̀, í zɛ gbãa luanaaikɛa guu, asa á dↄ̃ kɛ́ á Yesude dee pↄ́ kú dṹnia guuↄ píi lɛ́ taasi doũpi kɛɛ. 10 Lua Báaapiide á sisi a gawi pↄ́ lí láaowa naa Kilisiwaɛ. Tó a taasikɛ̀ yↄↄ, a á bↄ maa, i á zɛ gíũgiũ, i á gba gbãa, i á zɛdↄ. 11 Ɔ̃mɛ gbãa vĩ gↄↄpii! Ãmi.
12 Wá gbɛ̃do Silivɛ̃ɛ* pↄ́ má aà dↄ̃ gbɛ̃́ náaide ũ mɛ́ lá yↄↄnaɛ bee kɛ̃̀ɛ́mɛɛ. Ma lɛdàowá, mɛ́ má dɛ a seelade ũ kɛ́ yã́ pↄ́ má ò dɛ Lua gbɛ̃kɛkɛanɛ́ sĩana ũɛ. À zɛò gíũgiũ. 13 Babɛli gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ lááwaↄ fↄkpàwá. Ma nɛ́ Maaku fↄkpàwá lↄ. 14 À fↄkpakↄ̃wa ń lɛ́pɛakↄ̃wao yeakↄ̃i guu. Lua á gbɛ̃́ pↄ́ á naa Kilisiwaↄ gba aafia ápii.
* 5:2 Zãa 21.15-17 5:5 Yaa 3.34 5:6 Mat 23.12 § 5:7 Soũ 55.23 * 5:12 Zĩn 15.22 5:13 Zia 17.5, 18 5:14 Lom 16.16