3
Lutu ń Bↄazuo kua pↄ́wɛngbɛ̃zɛa
Naomi ò a nɛ́ gyaapiɛ: A maa mà bɛ wɛɛlɛnɛ, gu pↄ́ ńyↄ̃ e ǹyↄ̃ kuu aafia. Bↄazu pↄ́ ń kú ń aà zĩkɛnaↄá wá daɛ nolo? Ɔ̃mɛ lɛ́ pↄ́wɛnagbɛ̃ oosia. Zu'o. Nísidↄↄ. Ǹ n pↄmaaↄ da, ní gɛ́ pↄ́wɛngbɛ̃zɛa. Ńsu to aà n yã́ dↄ̃o e à gɛ pↄble à imi láaò. Tó à wùlɛ, gu pↄ́ à wùlɛu gwa, ní gɛ ǹ aà dábi lɛ́ sɛ ǹ wúlɛ aà gbázĩ. A yã́ pↄ́ ńyↄ̃ kɛ onɛ. Ɔ̃ a òɛ̀: Yã́ pↄ́ ń ò píi, má kɛɛ. Ɔ̃ à gɛ̀ pↄ́wɛngbɛ̃zɛa à yã́ pↄ́ a zãda òɛpi kɛ̀ píi.
Bↄazu pↄblè à imì, aà pↄ kɛ̀na. À gɛ̀ wùlɛ pↄ́wɛnzɛ kpɛ, ↄ̃ Lutu lↄ̀ↄlɛaàzi tɛɛɛ, à aà dábi gò aà gbáa à wùlɛ we. Wɛɛdo kɛ́ Bↄazu gbãlɛ, à vù ń io à lìlɛ, ↄ̃ a è nↄɛ mɛ́ wúlɛa a gbázĩ. À mɛ̀: Dé ni? Ɔ̃ Lutu wèwà à mɛ̀: Mámɛmaa Lutu n zĩkɛna. Ǹ n dábi lɛ́ kumala, asa ma daɛ fɛ̃̀ɛɛ pↄ́ a ma bon n ũ. 10 A òɛ̀: Dii báaadangu! Gbɛ̃kɛ pↄ́ ń kɛ̀ gbɛzãɛ bee dɛ a káaua. Ni gɛ́ ɛ̀waasoↄ wɛɛlɛio, taasideↄ ge ↄdeↄ. 11 Ńsu to vĩa n kũo. Yã́ pↄ́ ń gbɛ̀a píi, má kɛnɛ, asa wɛ̃́lɛdeↄ dↄ̃ píi kɛ́ nↄ maan n ũ. 12 Sĩanaɛ! N daɛn ma ũ, ãma n daɛ fɛ̃̀ɛɛ pãle ku, a daɛfɛ̃ɛɛkɛ dɛmala. 13 I la gwã́a, zia kↄↄ tó a ye n boɛ, a maaɛ, aà n bo. Ãma tó i weio, má sì ń Diio má n bo. I la e gu dↄ.
14 A wúlɛa aà gbázĩ we e gufɛ̃nɛ, ↄ̃ à fɛ̀lɛ e guwɛ àↄ gɛ́ kɛ̃́i, asa Bↄazu òɛ̀ asu to gbɛ̃e dↄ̃ kɛ́ a mↄ pↄ́wɛngbɛ̃zɛaoɛ. 15 A òɛ̀ lↄ: Ǹ n pↄlↄgãu poo ǹyↄ̃ kũa. Kɛ́ a kũa, ↄ̃ Bↄazu naa kàuɛ̀ koko lɛ do taawa a dìɛ̀, ↄ̃ à tàò bɛ. 16 Kɛ́ à kà bɛ, aà zãda aà là à mɛ̀: Yã́ kɛ̀ai? Ɔ̃ à yã́ pↄ́ gↄ̃ɛpi kɛ̀ɛ òɛ̀ píi. 17 À mɛ̀: À ma gba naa zaa lɛ sooloɛ beeɛ. À mɛ̀ a maa mà ta ma zãdawa ↄgiio. 18 Ɔ̃ Naomi mɛ̀: Zↄ̃lɛ tɛɛɛ e ǹ yã́pi midɛa dↄ̃, asa gↄ̃ɛpi a kã́mabo gbã yã́pi midɛsaio.