4
Bↄazu Lutu sɛa
Bↄazu gɛ̀ zↄ̃̀lɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu, ↄ̃ a è daɛ fɛ̃̀ɛɛ gbɛ̃bona pↄ́ a a yã'òpi lɛ́ mↄ́. Ɔ̃ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, mↄ ǹ zↄ̃lɛ. Ɔ̃ à wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi gbɛ̃ↄn kwi à mɛ̀ aa zↄ̃lɛ. Ɔ̃ a ò daɛ fɛ̃̀ɛɛ pↄ́ a aà bopiɛ: Naomi pↄ́ sù ń Mↄabu bùsuo lɛ́ wá vĩ̀i Ɛlimɛlɛki tↄↄlɛ saalo yia. Ɔ̃ má è a maa mà a yã'onɛ, ní lú wá gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ zↄ̃lɛa laↄ wáa. Tó ń ye ǹ boɛ, bo. Tó ń ye ǹ bo sↄ̃o, omɛɛ mà ma, asa ḿmɛ ń a boa zɛ́ vĩ. Tó n baa gɛ̃̀, mapi. Ɔ̃ gↄ̃ɛpi mɛ̀: Má bo. Ɔ̃ Bↄazu mɛ̀: Tó n tↄↄlɛpi lù Naomi ń Mↄabu nↄɛ Lutuowa, ńyↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gà gyaa e lↄ, kɛ́ aà tↄ́ e gↄ̃ a túbiwa. Ɔ̃ daɛ fɛ̃̀ɛɛ gbɛ̃bonapi mɛ̀: Tó màaɛ, má boo, kɛ́ másu mà azĩa túbi ↄ̃̀ↄkpao yã́i. Ǹ n pↄ́ bo, asa má fↄ̃ boo. Isaili bùsuu yãa tó gbɛ̃́ lɛ́ tↄↄlɛ bo ge àlɛ a lɛũkpakɛ, tó àlɛ yã́ midɛ, ì a kyale gba do bↄ à dↄ gbɛ̃́waɛ yã́pi midɛa seela ũ Isailiↄnɛ. Kɛ́ daɛ gbɛ̃bonapi ò Bↄazuɛ aà lú, ↄ̃ à a kyale bↄ̀ a kpà Bↄazuwa.* Ɔ̃ Bↄazu ò gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi: Ámɛ á seeladeↄ ũ gbã, ma Ɛlimɛlɛki ń Malonio ń Kilionio pↄ́ↄ lù Naomiwa píi. 10 Ɔ̃ ma Maloni gyaa Lutu, Mↄabu nↄɛ èu nↄ ũ lↄ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gàpi tↄ́ e àↄ ku a túbiwa, kɛ́ aà tↄ́ su ga aà gbɛ̃́ↄ guu ge aà wɛ̃́lɛɛ bee guuo. Ámɛ á yã́pi seeladeↄ ũ gbã.
11 Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú bↄlɛ guuↄ píi mɛ̀: Wámɛ wá a seeladeↄ ũ. Dii to nↄɛ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ n uapi gↄ̃ lán Lasɛli ń Leaowa. An pla ḿpii aamɛ aa Isailiↄ kàlɛ. Aà to n gbãa àↄ kã́fĩ Ɛflata bùsuu, ní tↄbↄ Bɛtɛlɛũ. 12 Dii to bui pↄ́ á kpama ń nↄɛpioↄ aa gↄ̃ lán Pɛlɛzi pↄ́ Tamaa ì ń Yudao§ buiↄwa.
Davidi buibↄkĩi
13 Ɔ̃ Bↄazu Lutu sɛ̀ a nↄ ũ. À wùlɛaànↄ, ↄ̃ Dii aà gbà nↄ, ↄ̃ à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. 14 Ɔ̃ nↄɛↄ ò Naomiɛ: Wa Dii sáaukɛ̀, i n to bonasai gbão. Nɛ́pi tↄbↄ Isailiↄ guu. 15 A n nↄ̀sɛ níninɛ, i n gwa n zikũ guu, asa n nɛ́ gyaa pↄ́ yenzi mɛ́ a maanɛ dɛ nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn soplaↄla mɛ́ nɛ'ì. 16 Ɔ̃ Naomi nɛ́pi sɛ̀ a kpà a kùɛ, à gↄ̃̀ aà gwana ũ. 17 Ɔ̃ nↄɛ pↄ́ kú weↄ mɛ̀: Wà nɛgↄ̃ɛ ì Naomiɛ. Ɔ̃ aa tↄkpàɛ̀ Ɔbɛdi. Ɔ̃mɛ Yɛse mae, Davidi dezi ũ.
18 Pɛlɛzi buiↄ tↄ́n kɛ:
Pɛlɛzi mɛ́ Ɛzↄ̃nↄ ì,
19 Ɛzↄ̃nↄ Laũ ì, Laũ Aminadabu ì,
20 Aminadabu Naasↄ̃ ì, Naasↄ̃ Salamↄ ì,
21 Salamↄ Bↄazu ì, Bↄazu Ɔbɛdi ì,
22 Ɔbɛdi Yɛse ì, Yɛse Davidi ì.*
* 4:8 Iko 25.9 4:10 Iko 25.5-6 4:11 Daa 29.31 § 4:12 Daa 38.29 * 4:22 Mat 1.3-5, Luk 3.31-33