3
Ma wɛ́ dↄ ma yenzidezi gwãasĩna ma wúlɛkĩi,
ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo.
Má fɛlɛ gɛ́ zɛaↄ kɛɛlɛi saɛ,
mí gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yeipi wɛɛlɛ gãaɛↄ.
Ɔ̃ ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo.
Gudↄ̃anaↄ bↄ̀a, kɛ́ aalɛ bɛbɛ wɛ̃́lɛu,
ↄ̃ ma mɛ̀:
A gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yei è lae?
Kɛ́ ma gɛ̃má gↄ̃̀ↄ,
ma bↄ gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yeipiwa.
Ma aà kũ̀, mi we ma aà gbàɛ lↄo
e ma gɛ gɛ̃aànↄ ma dakpɛu
e kpɛa pↄ́ à ma nↄsìu.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ,
ma naɛ́ tueↄ ń zↄ̃́tɛ̃naↄzi,
ásu dúsakũkpawɛ̃ɛo,
ásu wá báasɛ̃ gbooo e a lɛ́ ká.
Nↄɛ
Démɛ bↄ̀ gbáau,
àlɛ mↄ́ lán tɛluwa keei?
À lí'ↄ gĩnana tulaletikàtɛa
ń laatanaↄ pↄ́ gĩnanaↄ píi.
Salomↄↄ mákɛlɛ gwa kɛ,
gↄ̃saↄ liaai gbɛ̃ↄn bàaↄ̃
Isaili nɛgↄ̃naↄnɛ.
Aa fɛ̃ndaↄ kũa ḿpii,
zĩ̀kan saↄnɛ!
An baade fɛ̃nda looa gwãasĩn yã́ↄ yã́i.
Kí Salomↄↄ a sɛbↄpi kɛ̀
ń Libã bùsu líoɛ.
10 A lipɛlɛↄá ã́nusuɛ,
a kpɛnakĩiá vuaɛ.
Zwã̀a gàalulade kpa a zↄ̃lɛkĩia,
a guuá Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ yeanzi ↄgbɛɛ.
11 Siↄna nɛnↄnaↄ,
à bↄlɛ à mↄ́ kí Salomↄↄ gwa,
a a kíakɛfua kpaa.
Aà da mɛ́ kpàɛ̀ aà nↄsɛzĩ,
gↄↄ pↄ́ aà nↄ̀sɛ lɛ́ yáalↄ.