4
Kía
Ń kɛfɛũ ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũ fá!
N wɛ́ dɛ lán felen wɛ́wa n sálana fòou,
n mikã dɛ lán blè wiilaↄ pilaa Galada sĩ̀sĩwawa.
N swaa pua lán sã pↄ́ wà ń kãkɛ̃̀ɛlɛ
aa bↄ̀ zu'okĩi aalɛ suↄwa.
Aa kↄ̃sɛ̀ plapla píi,
a kee i pↄsɛ bↄo.
N lɛ́baa dɛ lán wↄ̃ↄtɛ̃n nian dowa,
n lɛ́ kɛfɛũ.
N gɛɛ dɛ lán gbɛafu pɛɛwa n sálana fòou.
N nↄɛ dɛ lán Davidi kalangawa.
Sɛngbao mɛ̀n ↄ̀aa sↄo looawà,
nɛgↄ̃naↄ gↄ̃kɛbↄɛ píi.
N yↄ̃́ dɛ lán tue nɛ́ sìa pↄ́ aalɛ pↄble sũmaavuↄ guuwa.
E gu àↄ gɛ́ dↄi,
e guwɛ àↄ gɛ́ kɛ̃́i,
má gɛ́ gbɛ̀sĩsĩ lí'ↄ gĩnanade musu,
má dɛdɛ sĩ̀sĩ tulaletidewa.
Ma gbɛ̃na, n gupii kɛfɛũ,
n gue sãa vĩo.
Ma nↄkpama,
to wà pila Libã gusĩsĩdewa
za Amana misonawa
ń Senii gbɛ̀ misonao ń Ɛɛmↄ gbɛ̀ misonao,
za nↄ̀ↄmusuↄ tòopiu,
za gbɛaantɛ̃naↄ gusĩsĩdepiu.
N yã́ ma sↄ̃ blè ma nↄkpama, ma báasɛ̃de,
wɛ́ pↄ́ n ma gwaò ma sↄ̃ blè
ń n ↄ̃nɛɛ pↄ́ mɛ̀ndoeo.
10 Ma nↄkpama, ma báasɛ̃de,
n yeamazi kɛ̀ zài,
n yeamazi namɛɛ dɛ vɛ̃ɛa,
n nísi gĩ namɛɛ dɛ pↄ́ gĩnanaↄla píi.
11 N lɛ́baa mↄ̀sɛ dɛmɛɛ lán zↄsapunawa.
Ma nↄkpama,
zↄ́ ń vĩo mɛ́ kú n lɛ́na zíɛ,
n pↄkasaↄ gĩ dɛ
lán Libã bùsu líkpɛ gĩwa.
12 Ń dɛ lán kaa pↄ́ wà a zɛtà
wà kilidàuwa.
Ma báasɛ̃de, ma nↄkpama,
ń dɛ lán bia pↄ́ wà kaa dàiwa,
lán nibↄna pↄ́ wà zɛtàɛ̀wa.
13 N lu pↄ́ↄá gbɛafuɛ
ń libɛ maaↄ ń ãyãlio ń naadilio
14 ń sũmaao ń fee bui gĩnanao
ń sinamↄ lío ń lí'ↄ gĩnanaↄ píi.
Zↄ̃go lí'ↄ ń aloe lí'ↄo ku we
ń pↄ́ pↄ́ a gĩ na dɛńlaↄ píi.
15 Kaa lↄ̀ↄn n ũ,
nibↄna í wɛ̃nide pↄ́ lɛ́ bↄ za Libã gusĩsĩdeu ũ.
Nↄɛ
16 Gugbãntoo ĩ́ana, fɛlɛ!
Gɛↄmidↄkĩi ĩ́ana,
káka su ma kaawa,
a pↄ́ↄ gĩ na i ligua,
ma yenzide i gɛ̃u,
i a libɛ nanaↄ ble.