5
Kía
Ma gɛ̃ ma kaau, ma nↄkpama báasɛ̃de,
ma a zↄ̃go lí'ↄ gò ń pↄ́ gĩnanaↄ,
ma a zↄsapuna blè ń a ío,
ma a vɛ̃ɛ mì ń ma vĩo.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
À pↄble gbɛ̃́ↄ,
à imi à kã́ á bↄ̃̀nↄblenaↄ.
Nↄɛ
Málɛ i'o, ãma ma làasoo bɛ̃́ɛ,
ma yenzide ma, àlɛ gbalɛ.
Kía
Gba wɛ̃mɛɛ ma gbɛ̃na báasɛ̃de,
ma felen sãasaide!
Fíi kpà ma miwa,
gwãasĩna mↄ̀sɛ ma mikã nìni.
Nↄɛ
Ma a ula bↄ̀, mí ɛa mà da lↄa?
Ma gbá pìpi, i ɛa gbãsĩkpa lↄa?
Ma yenzide ↄgɛ̃̀ gbà fòou,
ↄ̃ ma mɛ lɛ́ kɛ fèfe.
Ma fɛlɛ gɛ gbawɛ̃i ma yenzideɛ,
ma ↄ lɛ́ yↄyↄ ń zↄ̃go lí'ↄ tulaleo,
zↄ̃go lípi nísi lɛ́ bàalɛ ma ↄnɛↄwa,
à fĩ̀ gbatabↄwa.
Ma gbawɛ̃̀ ma yenzideɛ,
ãma à gɛ̃̀zɛa à tà kↄ̀.
Kɛ́ àlɛ yã'o, aà ni ma kũ.
Ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo,
ma lɛzùzuaàzi, i weao.
Gudↄ̃anaↄ bↄ̀a,
kɛ́ aalɛ bɛbɛ wɛ̃́lɛ guu.
Aa ma gbɛ̃ aa ma wiwi,
bĩ́idↄ̃anapiↄ ma pↄlↄgãu wòlomala.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ,
tó a ma yenzide è,
á oɛ̀ kpelewa ni?
Ma naɛ́ Luazi à oɛ̀mɛɛ,
ma yeaaàzi ma mɛ bùsa.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
Bↄ́ n yenzide dɛò dãↄlai?
N gbɛ̃́ pↄ́ ń kɛfɛũ dɛ nↄɛↄla píi,
bↄ́ n yenzide dɛò dãↄla
ↄ̃ n gbasa n nawɛ̃ɛ Luazi màai?
Nↄɛ
10 Ma yenzide tɛ̃a pípia,
gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwiↄ guu ↄ̃mɛ vua ũ.
11 Aà miá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ,
aà mikã dɛ sí plɛ̀ɛɛ
lán gbagbaa kã́wa.
12 Aà wɛ́ dɛ lán felen pɛ́lɛa íuwa,
aà wɛ́pi pípia ń vĩo, mɛ́ a sàlala.
13 Aà gɛɛ dɛ lán pↄ́ gĩnanaↄ buawa,
a gĩdↄ nanannↄ.
Aà lɛ́baa dɛ lán lávuwa,
àlɛ yↄyↄ ń zↄ̃go lí nísio.
14 Aà ↄ dɛ lán vua lipↄ̃ↄↄ pↄ́ diamaa dadauwa,
aà gbɛɛ dɛ lán wesa swaa yↄↄa pↄ́ wà safii gbɛ pɛ̀pɛwawa.
15 Aà gbáↄ dɛ lán gbɛ̀pɛlɛ bɛɛɛde
pↄ́ wà a zɛbↄ pì ń vuaowa.
À bↄ̀ lán Libã bùsuwa,
aà zɛa maa lán sɛdɛ líwa.
16 Aà lɛ́á zↄ́ɛ,
aà gupii kɛfɛũ.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ,
lá ma gbɛ̃na yenzide dɛn we.