6
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
N gbɛ̃́ pↄ́ ń kɛfɛũ dɛ nↄɛↄla píi,
n yenzide gɛ̀ má ni?
N yenzide mi dì má oiɛ
kɛ́ wà e wà aà wɛɛlɛnnↄi?
Nↄɛ
Ma yenzide gɛ̀ a pↄ́ gĩnana buaɛ,
à gɛ̀ pↄblei a kaauɛ,
i lávuↄ wɛ.
Ma yenzideá ma pↄ́ɛ,
mɛ́ aà pↄ́n ma ũ,
àlɛ pↄble sũmaavuↄ guuɛ.
Kía
Ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũ lán Tiizawa,
ń maa lán Yelusalɛũwa.
N yã́ ì dimá
lán zĩgↄ̃ pↄ́ dàlapoo kũaↄwa.
Wɛgoa, asa málɛ liɛ.
N mikã dɛ lán blè wiilaↄ pilaa Galada sĩ̀sĩwawa.
N swaa pua lán sã pↄ́ aa bↄ̀lɛ zu'okĩi aalɛ suↄwa.
Aa kↄ̃sɛ̀ plapla píi,
an kee i pↄsɛ bↄo.
N gɛɛ dɛ lán gbɛafu pɛɛwa
n sálana fòou.
Ma naↄ kà bàaↄ̃,
a pↄ́ mi mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ basiiↄ̃,
a lɛ́soↄ lɛ́ vĩo,
ãma ma felen sãasai adoaɛ,
aà da nɛ́ mɛ̀ndonan we,
aà da'iapi pↄ dↄwàɛ.
Tó nɛnↄnaↄ aà è, aaì aà sáaukpaɛ,
ma nↄpiↄ ì aà tↄbↄ ḿpii.
10 Démɛ bↄ̀ lɛ́ mↄ́ kee lán gudↄawai?
A kɛfɛũ lán mↄvuawa,
a pípia lán ĩatɛ̃wa.
Aà yã́ ì dimá
lán zĩgↄ̃ pↄ́ dàlapoo kũaↄwa.
11 Ma gɛ lí pↄ́ wì a wɛ́na só kaau,
ma pila swa'ɛu pↄ́ↄ lá taa gwaiɛ.
Ma gɛ gwai tó vɛ̃ɛↄ bↄlↄbↄ̀,
tó gbɛafuↄ vukɛ̀.
12 Mi dↄ̃ kɛ́ ma nisĩna ma sɛ
gɛ̀manↄ ma kía deeↄ sↄ̃́goↄ guuo.