7
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
Ɛa su, ɛa su Sulami nↄɛ!
Ɛa su, ɛa su wà wɛfĩma!
Kía
Bↄ́yãi á ye wɛfĩ Sulami nↄɛwa
lán zã̀ lɛɛ pla ↄ̃gwaawai?
Kía bui nↄɛ,
n gbála maa n kyaleu,
n gbala ú dɛ bũunnↄ,
a dɛ lán gↄ̃ide ↄzĩwaɛ.
Kɛɛona pↄ́ vɛ̃ɛli láa a guuo ku we,
pↄ́wɛn zɛ pↄ́ sũmaavuↄ liaai ku we.
N yↄ̃́ dɛ lán bua nɛ́ mɛ̀n plaↄwa,
lán tue nɛ́ sìaↄwa.
N nↄɛ dɛ lán kalanga pↄ́ wa bò ń wesa swaaowa.
N wɛ́ dɛ lán Ɛsɛbↄ̃ íkalɛkĩi pↄ́ kú Balabiũ bĩ́ibↄlɛ saɛwa.
N ní dɛ lán Libã bùsu kalanga pↄ́ bↄaa ń Damasiowa.
N mi maa lán Kaamɛli gbɛ̀sĩsĩwa.
N mikã dɛ lán zwã̀a gàaluladewa,
a dɛ plɛ̀ɛɛ, ì ma laai sia.
Ń kɛfɛũ fá, ni kamagu,
wá yeakↄ̃i gɛ̃agɛ̃̀.
N zɛa maa lán daminaliwa,
n yↄ̃́ dɛ lá a kↄ́wa.
Ma mɛ̀ má dɛdɛ lípiwa,
mí a bɛ kṹ.
N yↄ̃́ dɛmɛɛ lán vɛ̃ɛ kↄ́wa,
n lɛ́'ĩana dɛ lán mao gĩwa.
10 N lɛ́'i na
lán vɛ̃ɛ pↄ́ a na dɛńlawa.
Nↄɛ
Vɛ̃ɛpi lɛ́ gɛ̃ ma yenzide lɛ́u sàaa,
àlɛ táa'o aà lɛ́baa ń aà swaaowa yↄlↄlↄ.
11 Má dɛ ma yenzide pↄ́ ũ,
ma ni kuwà.
12 Ma yenzide, mↄ wà gɛ́ sɛ̃u,
wí gɛ́ ii zↄ̃ɛwiaↄu.
13 Gufɛ̃nɛ wí gɛ́ vɛ̃ɛbua,
wà gwa tó vɛ̃ɛↄ bↄlↄbↄ̀,
wà e tó gbɛafuↄ vú pìa.
We má yeanzi ↄlↄunɛ.
14 Sɛ́ɛ lávu gĩ dàgua,
libɛ nana bui píi kú wá kpɛɛlɛ.
Ma a zi ń a dafuo kàlɛnɛ,
ma yenzide.