8
Tó ma dãↄn n ũ
wa yↄ̃́ mì wá kpàkↄ̃wa yãaɛ lé!
Tó ma kpaaũnnↄ bàasi,
dↄ̃ má lɛ́pɛma, wa sakamaguo.
Dↄ̃ ma gɛnnↄ ma da'ia kpɛ́u,
mí vɛ̃ɛ gĩ na kpama ǹ mi
ń gbɛafu í nanao.
Aà ↄzɛɛ ku ma mi zíɛ,
aà ↄplaa liaamazi.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, ma naɛ́ Luazi,
ásu dúsakũkpawɛ̃ɛo,
ásu wá báasɛ̃ gbooo e a lɛ́ ká.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
Démɛ bↄ̀ gbáau, àlɛ mↄ́,
àlɛ gbãa'e a yenzidewa keei?
Nↄɛ
Ma n vu mao lí gbáu,
wekĩi n da n nↄsìu,
wekĩi nↄwãwã mↄ̀uwà ↄ̃ à n i.
Ma na n sↄ̃wa lán seelakɛbↄ pↄ́ wì da ń nↄɛ ge ń ↄwawa,
asa yeagↄ̃ɛi ì mↄ́má lán gawaɛ,
báasɛ̃pi pãsĩ lán mia'ɛwaɛ.
Ì namá lán tɛ́waɛ,
ì kṹmá lán tɛ́ sà zↄ̃ↄwaɛ.
Baa ísi a fↄ̃ báasɛ̃ tɛdɛo,
baa swada í a fↄ̃ daao.
Tó gbɛ̃́ a bɛ àizɛɛↄ kpà píi
báasɛ̃ lua yã́i,
wa sakaaàgu búubuuɛ.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
Wá dãuna vĩ, i yↄ̃́ bↄbↄo.
Kpelewa wá kɛ
tó gbɛ̃e ye gɛ̃ aà yã́ui?
Tó a dɛ bĩ́i ũɛ,
wá gulɛsĩↄ bowà ń ã́nusuoɛ.
Tó a dɛ bĩ́ibↄlɛ ũɛ,
wá káka ń sɛdɛ líoɛ.
Nↄɛ
10 Bĩ́in ma ũ,
ma yↄ̃́ mɛ́ a gulɛsĩↄ ũ,
ↄ̃ má dɛ ma yenzideɛ
gbɛ̃́ pↄ́ ì aafia iɛ̀ ũ.
11 Salomↄↄ vɛ̃ɛbu vĩ Baalamↄ,
à búpi nà gbɛ̀winaↄnɛ ń ↄzĩ.
An baade líↄ fĩabo ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aasↄsↄo.
12 Salomↄↄ, má azĩa vɛ̃ɛbu vĩɛ,
má ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄo kpama,
mí a ↄ̀aa do kpa vɛ̃ɛbu zĩkɛnaↄwa.
Kía
13 N gbɛ̃́ pↄ́ niↄ ku kaaↄ guu,
wì swãdↄnzi,
to mà n lↄↄ ma.
Nↄɛ
14 Ma yenzide, mↄ kpakpa,
ní kɛ lá tue ge bùasan bↄlↄna
ì kɛ sĩ̀sĩ pↄgĩnadeↄ musuwa.