13
Édé etógnɛ́n âdəŋ bad
Nzé nhɔ́be mehɔ́b mé baányoŋ ne mé ángɛl boŋ meédəə baányoŋ, ehɔ́b échêm édíi nɛ́ɛ nkə́ŋ ḿme ḿbɛle ntɔgag kéʼɛ ngə́ŋ echě békumɛɛ́. Nzé mbyɛ́ɛʼ nkalaŋ ń Dyǒb akal, nzé nsôŋtan mekan mé eʼkoŋnéd mésyə̄ə̄l, nwóó debyɛ́ɛ́ ásyə̄ə̄l, nwóó-ʼɛ adúbe áde ńhɛle-sɛ nhɔ́b mɛɛ́ mbɔɔd éhəŋlɛn eʼdii, boŋ meédəə bad, né meésaá dyamdyam. Nzé mbage bad chǒm ésyə̄ə̄l éche ńwóó, nkwɛ̌ntɛ́né-ʼɛ âbɛ echem yə̌l mɛɛ́ béhyâd, áde méedəəʼɛ́ baányoŋ, bwâm éʼhéé nɛ̂ ábɛ́lé mɛ? Mod awě adəə́ bad, abɛlé áwɛsán, álūmtē-ʼɛ eʼboŋ bé nlém. Eesíídɛ́ɛ́ bad, eésaá kúmbe. Mod awě adəə́ bad, eebágké ewaŋge, eéhɛ̄dtɛ̄ɛ̄ eche yə̌l chěmpɛn bwâm, eewámsánné aliŋ, eékoŋgɛ́ɛ́-ʼɛ mekan mé mbéb á nlém-tê. Mod awě adəə́ bad, eewógnɛ́ɛ́ mekan mé mbéb menyiŋge, mekan ḿme métə́ŋgɛ́né mɔ́ɔ áwógnɛɛ́ menyiŋge. Mod awě adəə́ bad, akobe mekan mésyə̄ə̄l, adúbpe mekan mésyə̄ə̄l, awóoʼ eʼlyə́g bé nlém póndé ésyə̄ə̄l, ákaá-ʼɛ nlém póndé ésyə̄ə̄l. Edəŋge éēwōōʼɛ́ asóg. Ahɔ́b dé mehɔ́b á dǐn á Dyǒb dɛ́pɛ̌ á asóg, ahɔ́b dé mehɔ́b mémpēe, ámaa, debyɛ́ɛ́-ʼɛ áde mod áwóoʼɛ́, ápɛ̄ á asóg. Eʼbíi bé akan ábesyánē béēlónɛɛ́ mbon, akal áde sékalɛɛ́ nkalaŋ ń Dyǒb, séelónɛɛ́ mbon. 10 Boŋ áde mekan ḿme mélóné mbon mɛ́pɛɛ́, mekan ḿme méelone mbon mɛ́pɛ̌ á asóg. 11 Áde ḿbédé mwěndem nhɔ́béʼáá nɛ́ɛ mwěndem, ḿmêm mewêmtɛn mémbɛ̄ɛ̄ mewêmtɛn mé mwěndem, ndolé-ʼɛ akan áte nɛ́ɛ mwěndem. Boŋ bɔɔb áde ńdíí mod ambáá, ntɛ̌dté abɛ́ á mwěndem. 12 Denyíne chǒm bɔɔb nɛ̂ŋgáne á ebudbud-tê á dyɛné-te. Boŋ ámbīd e póndé, syánē dɛ́ɛ̄nyīn Dyǒb, syánē ne mɔ́ dénɔnné-ʼɛ eʼsó ne eʼsó. Meébudɛɛ́ Dyǒb asôŋtɛn bɔɔb bwâm, boŋ póndé eche ehúɛʼ mɛ́sōŋtɛ̄n mɔ́ melemlem ngáne mɔ́mpē ásōŋtɛ̄nnē mɛ bwâm. 13 Né-ɔɔ́, metɔte méláán médé; âwóŋ adúbe, âwóŋ eʼlyə́g bé nlém ne âwóŋ edəŋge. Boŋ atɔte áde átómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́ átîntê e ḿmɛ́n méláán, ádíi âwóŋ edəŋge.