14
Ndɛ émpēe éche éhúú ne Edəə́dəŋ
Nyéwan áte âdəŋ bad, nyéwôŋ-ʼɛ nlém áte âkud mendɛ ḿme Edəə́dəŋ ébagɛɛ́ nyé, bwâmbwam âláa bad mekan á dǐn á Dyǒb. Mod awě ahɔ́be mehɔ́b mémpēe eehɔ́bɛ́ɛ́ wɛ́ɛ bad boŋ wɛ́ɛ Dyǒb dɔ́ɔ áhɔ́bɛɛ́. Á mbále, modmod eesóŋtánné dyam áde áhɔ́bɛɛ́. Kénɛ́ɛ ngíne e Edəə́dəŋ élyə́gtɛɛ́ mɔ́ âhɔ́b mekan, bad ábe álâŋgɛɛ́ ḿmê mekan, ne bɔ́, ḿmê mekan médíi mekan ḿme mod éēsōŋtānnē. Mod awě ahɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb, ahɔ́be mɔ́ âwóŋgɛn bad âwúu áte, âwéd bad nlém á abum ne âhɔ́ded bad nlém á abum. Bad ábe béhɔ́be mehɔ́b mémpēe béwôŋgan échab yə̌l boŋ bad ábe béhɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb béhɔ́be mɔ́ âwóŋgɛn mwembé ńsyə̄ə̄l. Ndəə́ mɛɛ́ nyé moosyəə́l nyéhɔ́be mehɔ́b mémpēe, boŋ mɛ́tōmtɛ̄n adəŋ mɛɛ́ nyéhɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb. Mod awě ahɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb, atómé mod awě ahɔ́be mehɔ́b mémpēe, éetómɛɛ́ né atógkeʼ chǒm éche áhɔ́bɛɛ́ âbɛl boŋ áwôŋgɛn mwembé.
Né-ɔɔ́, a-baányaŋ, nzé mpedé áwɛ̄n boŋ nhɔ́be mehɔ́b mémpēe, né chán mɛ́wōŋgɛ̄nnē nyé? Meéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ nwóŋgɛ́n nyé ké mwǎtiíd, nzé meépɛɛne dyam áde Dyǒb álúmté mɛ, kéʼɛ dyam áde ḿbíí, kéʼɛ âhɔ́b mekan á dǐn á Dyǒb, kéʼɛ dyam áde mɛ́yə̄gēdtē nyé.
Détêd eloŋ ne ndiŋgé, bwěm ábe béesɛ̌ á aloŋgé ábe bébɛnladté âkum mesíkɛ. Chán mod ahɛle se abíí nkə́ŋgé ḿme békɔ́nɛɛ́ nzé béekumé mɔ́ bwâm. Nzé mod ahɛde eloŋ atóŋ éche élǎd bad âkɛ á bel, boŋ eetóo chɔ́ bwâm, né chán áhɛle ábɛ̄l boŋ bébōŋsɛ̄n akɛ á bel? Nê dɔ́ɔ édíí ne nyé ámpē. Nzé nyêhɛde mehɔ́b mémpēe ahɔ́b boŋ nyêhɔ́be mekan ḿme méēwōo nsôŋtɛn, nzé mod eebíi dyam áde nyéhɔ́bɛɛ́, né nyêhɔ́be nɛ̂ŋgáne epub éche étómeʼ. 10 Mehɔ́b médé á nkǒŋsé-te nyaa ne nyaa, ké ehɔ́g-kɛ éesaá éche éewóo nsôŋtɛn. 11 Boŋ nzé meebíi ehɔ́b éche mod áhɔ́bɛɛ́, mod awě ahɔ́be chɔ́ ǎbɛ̄ nken áwêm, mɛ-ʼɛ mbɛ́ nken áwē. 12 Ngáne nyéhɛdɛɛ́ bán nyébɛle mekan ḿme Edəə́dəŋ é Dyǒb élyə́gtɛɛ́ nyé abɛl, nyéwane áte nyébɛleʼ ḿme mébɛle boŋ mwembé ńkwogé bwâm.
13 Né-ɔɔ́, mod awě ahɔ́be mehɔ́b mémpēe atə́ŋgɛ́né akáné âbɛl boŋ Dyǒb ábɛl mɔ́ átóge chǒm éche áhɔ́bɛɛ́. 14 Áyə̄le nzé nkânneʼ ne ehɔ́b émpēe, échêm edəə́dəŋ chɔ́ɔ ékânne, boŋ mměn meebyɛ́ɛ́ʼɛ́ chǒm éche ńhɔ́bɛɛ́. 15 Cheé-ɔ̄ ńtə́ŋgɛ́né abɛl? Ntə́ŋgɛ́né akáne ne échêm edəə́dəŋ, nkáné-ʼɛ ne ḿmêm nlém. Mɛ̌kɔ̄nē nkə́ŋgé ne échêm edəə́dəŋ, ńkɔ̄nē-ʼɛ ne ḿmêm nlém. 16 Nzé ebɛnlad échôŋ edəə́dəŋ âbɛ Dyǒb mekɛnag, chán mod a ngɛ̂n awě adé ásē, áhɔ̄bpē aá, “ébɛ̂ nɛ̂” áde éēsôŋtɛnɛɛ́ dyam áde éhɔ́bɛɛ́. 17 Ehɛle-sɛ ékɛné Dyǒb bwâm boŋ dyam áde éhɔ́bɛɛ́ déēwōŋgān mod awě alyəgé ásē ne awôŋgɛn děn. 18 Nságnan Dyǒb nɛ́n mɛɛ́ nhɔ́be mehɔ́b mémpēe tómaa nyé bad bésyə̄ə̄l, 19 boŋ kénɛ̂, nzé dedé á mwembé-te, mɛ̌də̌ŋ mɛɛ́ ńhɔ̂b metɔte métáan ḿme mɛ́wōŋ nsôŋtɛn, âbɛl boŋ bad béyə́ge, tómaa âhɔ́b metɔte ekə́lé dyôm ḿme méēwōo nsôŋtɛn.
20 A-baányaŋ, nyéewóóʼ mewêmtɛn mé běndem. Nyébɛ̂ pɛn nɛ́ɛ běndem ábe béēbíi chǒm éche mbéb ńdíí. Boŋ á mewêmtɛn nyébɛ̂ nɛ́ɛ bad ábe békwógé. 21 Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán mɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ nhɔ́be nɛ́n mɛɛ́,
“Mɛ̌bɛlɛ́n bad ábe béhɔ́be mehɔ́b mémpēe âhɔ́b wɛ́ɛ ábêm bad.
Mɛ̌bɛlɛ́n eʼbêb éʼ beken bé bad, boŋ ké ábêm bad béewógɛ́nné mɛ.”
22 Né-ɔɔ́, ahɔ́b dé mehɔ́b mémpēe ádíi eʼchemléd ne bad ábe béedúbpe, saké ne bad ábe bédúbpé. Âhɔ́b-pɛ mekan á dǐn á Dyǒb ádíi eʼchemléd ne bad ábe bédúbpé, saké ne bad ábe béēdúbpe. 23 Nzé bad bésyə̄ə̄l béhɔ́be mehɔ́b mémpēe áde bédíí á mwembé-te, boŋ doŋge á bad ábe béesôŋtɛne mekan mé Dyǒb kéʼɛ bad ábe béēdúbpe Krǐstəə bésɔ́lé, béehɔ́bpé bán nyêpag mǐn-ɛ? 24 Boŋ nzé bad bésyə̄ə̄l béhɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb, boŋ doŋge á bad ábe béesôŋtɛne chǒm éche béhɔ́bɛɛ́ kéʼɛ bad ábe béēdúbpe Krǐstəə bésɔ́lé, awóg áde bɛ́wōgkē nkalaŋ ń Dyǒb, dɛ́bɛ̌l bébíí bán bébɛle mbéb, békwédé nkáá áʼsō é Dyǒb. 25 Ḿmê nkalaŋ mɛ́hūd bɔ́ mekan ḿme bênkooʼɛ́ á nlém-tê. Bɛ́kwɛ̌-ʼɛ ásē, bébagé Dyǒb edúbé béhɔ̄bē nɛ́n bán, “Ne mbále, Dyǒb ádé átîntê echɛ̂n.”
Paalɛ aá mpuutéd mébāg á mwembé-te
26 A-baányaŋ, chǒm éche ńkooʼɛ́ ahɔ́b édíi nɛ́n, nzé nyêlǎdné á mwembé-te, mod nhɔ́g abɛlé awóŋ nkə́ŋgé, ampée-ʼɛ awóŋ chǒm éche áyə́gtɛɛ́, ampée awóŋ dyam áde Dyǒb álûmte mɔ́, ampée awoŋ dyam áde áhɔ̄bpē á ehɔ́b émpēe, ampée-ʼɛ abɛ́ awě atógke mehɔ́b mémpēe. Nyébɛle ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l âwóŋgɛn mwembé. 27 Nzé bad béhɔ́be mehɔ́b mémpēe, bad béēhɔ̄bē tómaa béláán, bɔ́ mod tɛ́ɛ́ áhɔ̄bē ámbīd eche waáb ámáá ahɔ́b. Mod-tɛ atə́ŋgɛ́né abɛ́ awě atógke chǒm éche béhɔ́bɛɛ́. 28 Boŋ nzé mod eésɛ̄ awě atógkeʼ, mod awě ahɔ́be mehɔ́b mémpēe, atə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ ádíbé nsəl, áhɔ̄bē áwe nlém-tê ne wɛ́ɛ Dyǒb. 29 Áde bad bébɛ kéʼɛ béláán bélâŋgɛɛ́ bad mekan á dǐn á Dyǒb, ábíníí bad bétə́ŋgɛ́né béwōglān âbíi ké chǒm éche béhɔ́bɛɛ́ étə́ŋgɛ́né. 30 Boŋ nzé mod adé á mwembé-te awě akudé nkalaŋ ḿme Dyǒb álúmté mɔ́, mod awě ahɔ́be akan ásôg ahɔ́b. 31 Nyé moosyəə́l nyêlâŋge bad mekan á dǐn á Dyǒb nhɔ́gē-nhɔ́gē âbɛl boŋ mod tɛ́ɛ́ áyə́gke, nɛ̂ áwéde-ʼɛ mod tɛ́ɛ́ nlém á abum. 32 Ndɛ echě Edəə́dəŋ ébagɛɛ́ bad âláa bad mekan á dǐn á Dyǒb, edíi ndɛ éche mod awě ahɔ́bé ḿmê mekan áhɛlɛsɛ ákamlɛn. 33 Dyǒb déesaá Dyǒb áde ápɛɛne mpuutéd, nsaŋ mɔ́ɔ ápɛɛnɛɛ́.
Á mwembé ḿ bad bé Dyǒb ńsyə̄ə̄l, 34 bebaád bédib nsəl nzé bédé á mwembé-te, bétə́ŋgɛ́né abɛ́ ásē e baachóm ngáne mbéndé e Mosɛ éhɔ́bɛɛ́. 35 Nzé dyam ádé áde bédə́ə́ abíi, bésɛ̄dēd ábab bechóm á ndáb. Áyə̄le édé akwágké mmwaád âhɔ́b dyam á mwembé-te. 36 Nyé bad bé Kɔrinto, áwɛ̄n dɔ́ɔ eyale é Dyǒb émbīdtē-yɛ? Áwɛ̄n děmpɛn-ɛɛ́ eyale é Dyǒb êmpɛɛ́-yɛ?
37 Nzé mod anyíne yə̌l aá mɔ́dē mod awě alâŋge bad mekan á dǐn á Dyǒb, kéʼɛ aá mɔ́wōō ndɛ echě ehúú ne Edəə́dəŋ, atə́ŋgɛ́né abíi aá dyam áde ńtenlɛɛ́ nyé ádíi dyam áde Sáŋgwɛ́ɛ́ áhɔ́bé aá nyébɛl. 38 Boŋ nzé ahɔ́be aá mɔ́ɔhídté ḿmɛ́n mekan nyêhúd mɔ́ mǐd áyə̄l. 39 Né-ɔɔ́, a-baányaŋ, nyébane nlém âláa bad mekan á dǐn á Dyǒb, boŋ nyéekə́ə́ bad âhɔ́b mehɔ́b mémpēe. 40 Nyébɛle mekan mésyə̄ə̄l bwâm, nyébɛle-ʼɛ mɔ́ nyaa echě etə́ŋgɛ́né.