12
Ngan e bebɛl-bé-nsɔ́n
ábe bébébé nlém á abum
(Mat 21.33-46; Luk 20.9-19)
Hɛ́ɛ Yesuɛ ábóótédé ngan abɛnled âkalɛn bɔ́. Anhɔ́b aá, “Mod nhɔ́g ankwɛ̌l nzag e eʼpum éʼ mɛl ábe bébɛnlɛɛ́ mǐm. Ankág chɔ́, ábɛl bwǎl wɛ́ɛ béminɛɛ́ ábê eʼpum éʼ mɛl âbɛl mǐm, alóŋ-ʼɛ ebem wɛ́ɛ bédyɛɛʼɛ́ áwēd-te ânan menɔn. Ambɛ̌ ene nzag wɛ́ɛ bad ábe bɔ́bɔ́ɔ bɛ́kǎb mbote áte, ákɛ̄ á aloŋ démpēe. Nɛ́ɛ póndé épédé echě bépádɛɛ́ eʼpum, ane nwóó-nzag anlóm awě mbəledɛ wɛ́ɛ ábê bebɛl-bé-nsɔ́n âkobe mɔ́ ádē asii dé eʼpum. Hɛ́ɛ ábê bebɛl-bé-nsɔ́n békóbé ane mbəledɛ, béwānɛ̄n mɔ́, bésúúd-tɛ mɔ́ ámbīd ne mekáá mé ngɛ̂n. Dɔ́ɔ ane nwóó-nzag álómé mbəledɛ ampée. Bénlɔ̄gɛ̄n mɔ́ á nló, béwógéd-tɛ mɔ́ eʼsôn. Nwóó-nzag ambɛ́ alóm mbəledɛ ampée, ábê bad bénwūū ane ámpē. Bêmbɛ̌l melemlem ne ekud émpēe, bébɔmé doŋge, béwūɛ̄-ʼɛ ábíníí. Mod awě anlyəg mɔ́ alóm abédɛ́ɛ awe mwǎn-a-mwɛnchóm awě ândəŋgé bwâmbwam. Kə́ə́ŋne á asóg, dɔ́ɔ álómɛɛ́ ane mwǎn ne mewêmtɛn nɛ́n aá, ‘Ngáne ádíí awem mwǎn, bɛ́bē mɔ́ edúbé.’ Boŋ áde ábê bebɛl-bé-nsɔ́n bényíné nɛ́ɛ ane mwǎn áhúɛʼɛ́, dɔ́ɔ běn ne běn béhɔ́bɛɛ́ bán, ‘Ndyɛ́-a-mbwɔ́g nɛ́n, nyéhyag déwúu mɔ́ âbɛl nɛ́n eche mbwɔ́g ésuuned syánē.’ Hɛ́ɛ békóbé mɔ́, béwūɛ̄ʼ mɔ́, bébwém-mɛ mɔ́ ndim ámbīd e eʼkɛ́.” Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ aáken, “Bɔɔb-pɔɔ́, cheé nwóó-nzag ábɛnlé ábɛ̂ bebɛl-bé-nsɔ́n? Ǎpɛ̌ awúú bɔ́, ábɛ̄-ʼɛ ene nzag wɛ́ɛ bebɛl-bé-nsɔ́n bémpēe. 10 Eyale é Dyǒb éhɔ́be nɛ́n aá,
‘Aláá áde belóŋ-bé-ndáb bênchenɛɛ́, dɔ́ɔ átímé aláá dé etógnɛ́n abɛ́.
11 Sáŋgwɛ́ɛ́ mɔ́ abɛlé nɛ́n, édé-ʼɛ syánē menyáké á dǐd-te. Nyéēlááʼɛ́ nɛ̂-yɛ?’ ”
12 Né-ɔɔ́, bad bémbáá bé Israɛl béhɛ́déʼáá Yesuɛ akób áyə̄le bémbíi bán áyə̄le echâb dɔ́ɔ ákálé enɛ́n ngan. Boŋ bémbɛ̄ mbwɔ́g áyə̄l e ene ndun e mod embɛ́ áhed. Né-ɔɔ́ bêntɛdé mɔ́ békɛ.
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne asaa á táásɛ
(Mat 22.15-22; Luk 20.20-26)
13 Bénlōm Befarisia ne bad bé epepé éche Hɛrɔdɛ âkɛ dé asɛded Yesuɛ dyam âbɛl nɛ́n békóbɛn mɔ́ awusé. 14 Hɛ́ɛ bépédé áwē boŋ bélāŋgē mɔ́ nɛ́n bán, “A meléed, sêbíí nɛ́n bán ekale mbále. Weékwognádté modmod. Weebáá-ʼɛ bad mesó mé mbɔm. Boŋ ekoŋte bad mam mé Dyǒb ayə́ged. Mbéndé eche syánē ehɔ́be nɛ́n bán désaŋgeʼ táásɛ wɛ́ɛ Kaisɛɛ, kə̂ŋ e Roma-yɛ?” 15 Boŋ Yesuɛ anchěm ḿmāb medogké, hɛ́ɛ ásɛdtɛɛ́ aá, “Cheé nyékəgɛɛ́ mɛ. Nyéhyiined mɛ mɔné mé ekii ńnɔn mɔ́.” 16 Hɛ́ɛ bépɛ́ɛ́né mɔné ḿmed boŋ ásɛdté aáken, “Ediídiŋgɛ éche nzɛ́ɛ́ chɛ́n, dǐn áde nzɛ́ɛ́-ʼɛ dɛ́n?” Bênkwɛntɛ́n mɔ́ bán, “Ábe Kaisɛɛ.” 17 Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Nyébag-kɔɔ́ Kaisɛɛ éche édé éche Kaisɛɛ, nyébag-kɛ Dyǒb éche édé é Dyǒb.” Áde béwógé nɛ̂, yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte.
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne mpuu
(Mat 22.23-33; Luk 20.27-40)
18 Besadusia bêmpɛ̌ wɛ́ɛ Yesuɛ. Béndūbē bán mpuu méesaá ámbīd e kwééd. Dɔ́ɔ béhɔ́bɛɛ́ bán, 19 “A-meléed, mbéndé e Mosɛɛ ehɔ́be nɛ́n bán, ‘Nzé mod awóó mmwaád boŋ awédé áde bɔ́ ane mmwaád béepedɛɛ́ mwǎn awále, mwǎnyaŋ a abum ahɔ́g atə́ŋgɛ́né ane nkúd awóŋ âbɛl boŋ dǐn áde mwǎnyaŋ déēbɔ̄ɔ̄ʼ.’ 20 Bɔɔb-pɔɔ́, bad bébédé mod saámbé ábe bémbīd abum ahɔ́g. Mod aʼsó anwóŋ mmwaád boŋ awɛ́ áde bɔ́ mmwaád ne béepedɛɛ́ bán awále. 21 Mwǎnyaŋ awě anhíd mɔ́ anwóŋ ane nkúd a mmwaád. Mɔ́mpē awɛ́ áde bɔ́ ane mmwaád béepedɛɛ́ bǎn awále. Melemlem mé dyam mêmbɛnléd ne awě alóntɛ́né béláán. 22 Kə́ə́ŋ bɔ́ mod saámbé asyəə́l bénwōŋ ane mmwaád béwɛ́-ʼɛ, áde béepedɛɛ́ mwǎn awále. Kə́ə́ŋne á asóg ane mmwaád mɔ́mpē anwɛ́. 23 Bɔɔb-pɔɔ́ á póndé e mpuu, mmwaád awě nzɛ́ɛ́ ane mmwaád áchəgnédté áyə̄le bɔ́ moosyəə́l saámbé bénwōŋ mɔ́?” 24 Hɛ́ɛ Yesuɛ átimtanné bɔ́ aá, “Nyépaneʼ áyə̄le nyéesôŋtɛnɛɛ́ chǒm éche eyale é Dyǒb éhɔ́bɛɛ́, nyéesôŋtɛnɛɛ́-ʼɛ ngáne ngíne e Dyǒb ésógé abɛ́. 25 Póndé echě bad bépuúʼɛ́ ámbīd e kwééd, mewóŋgé méebáá ámpē. Bad bɛ́bē nɛ̂ŋgáne ángɛl éche édé ámīn, béewóŋnɛ́ɛ́. 26 Bɔɔb-pɔɔ́, tə̂ŋgɛne mpuu, kíné nyéēlááʼɛ́ á kálag e Mosɛɛ á epɛd échě éhɔ́be áyə̄le mwǎ bwɛl awě ahyááʼáá-yɛ? Áhed, éténlédé bán áde Dyǒb álâŋgɛɛ́ Mosɛɛ tə̂ŋgɛne Abrahamɛ, Aisigɛ ne Jakɔbɛ ábe bêmmad awɛ́, Dyǒb dénhɔ̄b aá, ‘Mɛɛ́ ndé Dyǒb áde Abrahamɛ, Aisigɛ ne Jakɔbɛ.’ 27 Nɛ̂ álûmte nɛ́n bán bédé á aloŋgé. Dyǒb ádíi Dyǒb á bad ábe bédé á aloŋgé, saké Dyǒb á bad ábe béwédé. Nyêpaneʼ bwâmbwam.”
Mbéndé ébɛ éche étómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́
(Mat 22.34-40; Luk 10.25-28)
28 Meléede a mbéndé nhɔ́g awě ambɛ́ áhed anwóg chǒm éche béhɔ́bɛɛ́. Ádě ányíné aá Yesuɛ abagé Besadusia nkwɛntɛn ḿ bwâm, ansɛdéd Yesuɛ aá, “A meléed, átîntê e mbéndé ésyə̄ə̄l, mbéndé ehéé etómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́?” 29 Yesuɛ ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, “Mbéndé echě etómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́ edíi mbéndé echě ehɔ́be nɛ́n aá, ‘Á-bad bé Israɛl nyéwóglɛn: Sáŋgwɛ́ɛ́ ádɛd Dyǒb, mwěmpɛn-ɛɛ́ adé Sáŋgwɛ́ɛ́. 30 Édəŋ Sáŋgwɛ́ɛ́ ádoŋ Dyǒb ne ḿmoŋ nlém ńsyə̄ə̄l, ne échoŋ edəə́dəŋ ésyə̄ə̄l, ne ḿmôŋ mewêmtɛn mésyə̄ə̄l, édəŋ-ʼɛ mɔ́ ne echoŋ ngíne esyəə́l.’ 31 Echě elontɛ́né ébɛ echě chɔ́mpē edé etógnɛ́n, edíi echě ehɔ́be nɛ́n aá, ‘Édəŋ mwǎnyoŋ nɛ̂ŋgáne édə́ə́ echoŋ yə̌l.’ Mbéndé empée eésaá echě etómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́ nɛ̂ŋgáne échɛ́n ébɛ.” 32 Hɛ́ɛ ane meléede a mbéndé álâŋgɛɛ́ Yesuɛ aá, “A-meléed etə́ŋgɛ́né. Ekalé mbále wɛɛ́ Dyǒb ádíi ahɔ́g, Dyǒb démpēe déesaá-ʼɛ étómɛɛ́ mwěmpɛn. 33 Mod âdəŋ-ʼɛ mɔ́ ne ḿmē nlém ńsyə̄ə̄l, ne ḿmē mewêmtɛn mésyə̄ə̄l, ne eche ngíne esyəə́l, âdəŋ-ʼɛ mwǎnyaŋ ngáne ádə́ə́ eche yə̌l, atómtɛ́né etógnɛ́n abɛ tómaa âbɛ Dyǒb mendɛ ḿme béhyâŋtɛɛ́ ne mendɛ mémpēe.” 34 Áde Yesuɛ ányíné aá ane meléede a mbéndé ahɔ́bné debyɛ́ɛ́, anláá mɔ́ aá, “Nkamlɛn ń Dyǒb méechabnedɛɛ́ wɛ yə̌l.” Ámbīd enɛ̂ modmod enkênchǔʼɛ́ Yesuɛ dyamdyam asɛded ámpē.
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne Ane-awě-Béwɔ́gté
(Mat 22.41-46; Luk 20.41-44)
35 Yesuɛ ayə́gtéʼáá á Ndáb-e-Dyǒb. Áhed dɔ́ɔ áhɔ́bɛɛ́ aáken, “Chán bemeléede bé mbéndé béhɛle béhɔ̄bē bán Ane-awě-Béwɔ́gté abídé á mbyaa ḿme kə̂ŋ Dabidɛ? 36 Dabidɛ mwěn anhɔ́b áde Edəə́dəŋ éche Ésáá émbɛ̄ɛ̄ mɔ́ áte aá,
‘Sáŋ Dyǒbɛ anláá awêm Sáŋgwɛ́ɛ́ aá,
Dyɛɛ́ áwêm ekáá émbáá
kə́ə́ŋ ne á póndé echě mɛ́bɛnlé boŋ
ékɔgtéd ábōŋ bad bé ekɔyí ámīn ne mekuu.’
37 Nɛ́ɛ Dabidɛ mwěn ásébpé mɔ́ achəg aá Sáŋgwɛ́ɛ́, chán-nɔ̄ Ane-awě-Béwɔ́gté áhɛlɛɛ́ abɛ́ awe mwǎn?”
Elébé tə̂ŋgɛne bemeléede bé mbéndé
(Mat 23.1-36; Luk 20.45-47)
Ndun e mod ewóglánnáá Yesuɛ áhed ne menyiŋge bwâmbwam. 38 Áde áyə́gtɛɛ́ bɔ́ anhɔ́b aá, “Nyétêd póndé ne bemeléede bé mbéndé, bédəəʼ mengombe ḿme ńchábé ahyɔ́mɛn áte. Bédəə-ʼɛ bán bad bélɛnte bɔ́ ne edúbé ésyə̄ə̄l á mebwɔ́g nɛ́ɛ á dyɔn-tê nɛ̂. 39 Bédəə-ʼɛ metii mé edúbé adyɛɛ á ndáb é mekáne, bédə̄ŋ-ʼɛ eʼtə́l bé edúbé á hǒm á ngande. 40 Bédumeʼ mbwɔ́g é bekúd, bédogné-ʼɛ bad ntóŋ-ntóŋ mé mekáne. Bɛ́kǔd nkɔ́gsɛn ḿme ńchábé ámīn.”
Mendɛ mé nkúd a mmwaád
(Luk 21.1-4)
41 Yesuɛ andyɛɛ́ bɛnbɛn ne ntyə́g ḿme béhágéʼáá mɔné mé mendɛ áte á Ndáb-e-Dyǒb, ánɔnéʼ ngáne bad béhāgkē mɔné áwēd-te. Ekud é behɔn bé bad béhágéʼáá ekud é mɔné. 42 Dɔ́ɔ ntógétōke a nkúd a mmwaád ápédé, boŋ áhāg mɔné mé ekii ḿme ndé ké bedə́lɛɛ bébɛ. 43 Hɛ́ɛ Yesuɛ áchə́gé ábē bembapɛɛ bɛnbɛn boŋ álāŋgē bɔ́ aá, “Ne mbále, nlâŋge nyé mɛɛ́, ḿmɛ́n ntógétōke mé mmwaád ńhédé mɔné tómaa ábɛ́n behɔn bé bad bésyə̄ə̄l. 44 Mɔné ḿme ábɛ̂ bad béhédé, ndíi mɔné ḿme ńchɔ́bé bɔ́ ásē, boŋ anɛ́n mmwaád ne atóg áde ádíí, ahédé mɔné ńsyə̄ə̄l ḿme áwóó, ńsyə̄ə̄l ḿme ámbɛ̄ɛ̄ atɔgnan yə̌l.”