13
Yesuɛ ahɔ́bé aá
bɛ́pāŋtēd Ndáb-e-Dyǒb
(Mat 24.1-2; Luk 21.5-6)
Yesuɛ ambíd á Ndáb-e-Dyǒb. Áde ábídɛɛ́ nɛ̂ dɔ́ɔ awě mbapɛɛ nhɔ́g álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, “A-meléed nɔnéʼ, meláá ne nlóŋtéd ń Ndáb-e-Dyǒb mɛ́n ḿbóó bwâmbwam.” Yesuɛ ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, “Enyíneʼ échɛ́n ngíne é nlóŋtéd-ɛ? Aláá ké ahɔ́g déelyəgké ámīn e waáb, bɛ́pāŋtēd mɔ́ áte mésyə̄ə̄l.”
Eʼbébtéd éʼ mekan ábe bɛ́bɛnléd
(Mat 24.3-14; Luk 21.7-19)
Yesuɛ ankɛ̌ adyɛɛ á ekone é Menzab mîn. Échê Ekone ébédé á mǔdɛ ń Ndáb-e-Dyǒb. Áhed dɔ́ɔ Petro, Jemsɛ, Jɔnɛ ne Andreya bépédé boŋ bélāŋgē mɔ́ wɛ́ɛ bɔ́bɔ̄ɔ běnpɛn bébédé bán, “Láá sé póndé echě ḿmɛ́n mam mɛ́bɛnlédté, éláa-ʼɛ sé eʼchemléd ábe bɛ́lūmēd bán póndé echě mɛ́bɛnlédté epedé.” Yesuɛ anláá bɔ́ aá, “Nyétêd póndé nyéēmwāg-kɛ se modmod ádog nyé. Bad híin bɛ́pɛ̌ á dǐn ádêm béhɔ̄bē bán, ‘Mɛ-ɛɛ́ ndé Ane-awě-Béwɔ́gté.’ Bɛ́dǒg-kɛ bad híin. Nzé nyêwógé bán nzum éwanteʼ kéʼɛ nyêwógé nzunze é nzum, nyéētāgē áte. Nɛ́n átə́ŋgɛ́né abɛnled, boŋ nɛ̂ déēlūmtɛ̄ɛ̄ nɛ́n bán asóg ámáá apɛ. Aloŋ ahɔ́g dɛ́tyēēmɛ̄n ádíníí nzum. Nkamlɛn nhɔ́g-kɛ ńtyēēmɛ̄n ḿmíníí. Ndɔɔb eénəŋnéd mebwɔ́g ne mebwɔ́g, nzaa-ʼɛ ěbɛ̄. Nɛ́n dɛ́bɛ̄ nɛ̂ŋgáne mewɛ méʼsō ḿme mmwaád áwógɛɛ́ nzé ahɛde achyáa. Nzé ḿmɛ́n mam mébóótédé-ʼɛ abɛnled, nyétédɛn yə̌l póndé áyə̄le bɛ́kōb nyé, bébɛ nyé á mekáá mé bad bé kóte. Bɛ́wanɛ́n nyé á ndáb é mekáne, nyêtyéém-mɛ á nkáásé áʼsō éʼ benkamlɛnɛ ne kə̂ŋ é bad á yə̌l echêm. Nɛ́n dɛ́bɛnléd âbɛl nyékale bɔ́ nkalaŋ ḿ bwâm. 10 Bétə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ bésébpé nkalaŋ ḿ bwâm akal meloŋ mé nkǒŋsé áte mésyə̄ə̄l, boŋ asóg dɛ́pɛ̌. 11 Nzé békóbé-ʼɛ nyé boŋ bépɛ́ɛ́né nyé á kóte, nyéētāgē áte, áyə̄le dyam áde nyéhɔ̄bpē. Nzé ene póndé epedé, nyéhɔ̂b kéchéé echě ébagnéd nyé, áyə̄le dyam áde nyɛ́hɔ̄bpē dɛ́bīd ne Edəə́dəŋ éche Ésáá saké ne nyé. 12 Bad bɛ́bagé baányaŋ á mekáá mé bad bémpēe âwúu bɔ́. Besáá-bé-bǎn bɛ́bɛ̌l melemlem ne ábab bǎn. Bǎn-nɛ ámpē bɛ́kunnɛ́n besáá bɔ́ɔbɛ benyaá yə̌l âbɛl béwúu bɔ́. 13 Moosyəə́l ǎkɔɔ́ nyé áyə̄l e dǐn ádêm. Boŋ kénzɛ́ɛ́ awě ǎkaán ḿmê metake nlém kə́ə́ŋ ne á asóg, ǎkǔd eʼsoósoŋ.”
Dyam dé ébébtéd
(Mat 24.15-28; Luk 21.20-24)
14 “Nyɛ́ɛ̄nyīn nɛ́ɛ ekúkú é akan éche épɛɛne eʼsôn áʼsō éʼ Dyǒb édíí wɛ́ɛ énkêntə́ŋgɛ́nné abɛ́.” (Nyé ábe nyêláaʼ ḿmɛ́n mekan nyésôŋtɛn mɔ́ bwâm.) “Nzé nyênyíné nɛ̂, bad ábɛ̄ bédé á Judeya bétôm mehélé, békɛ bésɔɔm á eʼkone mîn. 15 Mod awě adé á nnoŋ ń ndáb mîn eétɔgné akɛ á ndáb-te âtéd chǒmchǒm. 16 Mod awě mɔ́-ʼɛ adé á nzag-tê, eétīmē ámbīd âtéd eche sɔ́te. 17 Ébɛ̄ ebébtéd ne bebaád ábe bɛ́bē nkog ne ábe bɛ́mwāŋtē ḿmê mesú. 18 Nyékânne nɛ́n bán, nɛ́n déebɛnlád ne nyé á póndé e nkóg áde ahéb ádíí ngíne bwâmbwam, 19 áyə̄le ndəŋge echě ěbɛ̄ ábê eʼpun, ěbɛ̄ ndín echě eébédé mbêd bootya Dyǒb áhəge nkǒŋsé apɛ epun éʼchii. Dyamdyam nɛ́ɛ ádê déebɛnléd-taá ámpē mbêd. 20 Boŋ Sáŋgwɛ́ɛ́ amaá ábê eʼpun éʼ metake asɛ́l áte. Nzé énkêmbɛ́ nɛ̂, né modmod éechoŋgé. Boŋ á etútú é bad ábe ápwɛ́dé, asɛ́lé ábɛ̂ eʼpun áte. 21 Ene póndé nzé mod aláŋgé nyé aá, ‘Nyénɔneʼ, Ane-awě-Béwɔ́gté mɔ̂nɛ́n’ káa, ‘Nɔnéʼ mɔ̂níníí,’ nyéedúbpéʼ. 22 Bad híin bɛ́bīd, bɔ́ mod tɛ́ ákalé metóm aá mɔ́ɔ mɔ́dē Ane-awě-Béwɔ́gté. Bekal béʼdəə́dəŋ bé metóm ámpē bɛ́bīd. Bɛ́bɛlé menyáké, bélūmtē-ʼɛ eʼchemléd híin. Bɛ́bɛl nɛ́n âbɛl boŋ bédog bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé, nzé nzii edé âdog bɔ́. 23 Nyétêd póndé. Nláŋgé nyé ḿmɛ́n mam mésyə̄ə̄l áʼsō éʼ póndé.
Epɛ é Mwǎn-a-Moonyoŋ
ne asóg dé nkǒŋsé
(Mat 24.29-31; Luk 21.25-28)
24 “Ábê eʼpun-nɛ, áde póndé e ndəŋge ne étómmé tómɛ́n
‘etondɛɛ ǎkwɛ ehíntɛ́n,
ngɔn-nɛ esóg apɛn,
25 betintinɛ bɛ́bīd ámīn béhūn ásē,
ngíne-ʼɛ éche édé ámīn énəŋnéd á eʼdii.’
26 Ene póndé dɔ́ɔ bɛ́nyīnnē nɛ́ɛ Mwǎn-a-Moonyoŋ áhúɛʼɛ́ á mbag-tê ne ngum ne ehúmé é ngíne. 27 Ǎlōm éche ángɛl á metóŋgé mé nkǒŋsé mésyə̄ə̄l méniin, âlad bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé áte, bootya atóŋgé dé nkǒŋsé ahɔ́g âpɛ ádíníí.
Yesuɛ aá bad bétêd
eláŋsɛ́n ne alín á ngəl
28 “Nyétêd eláŋsɛ́n ne alín á ngəl. Nzé ngɛn ébóótédé byaá békɔ̄ɔ̄lē abíded, nyêbɛle nyêbíí bán nchoŋ ńdé bɛnbɛn. 29 Melemlem nzé nyênyíné ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mébɛnlad, nyébíi nɛ́n bán, Mwǎn-a-Moonyoŋ akwogé apɛ, adé-ʼɛ bɛnbɛn. 30 Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, enɛ́n nyoŋgɛl e bad ědīi ebɛ́ ámīn boŋ ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mébɛnlád. 31 Nkoŋ ḿ mín ne nkǒŋsé bɛ́maá boŋ ábêm eʼyale bɛ́bē abɛ́ ne abɛ́.
Modmod eebíiʼɛ́ epun
éche Mwǎn-a-Moonyoŋ ápɛɛ́
(Mat 24.36-44)
32 “Modmod eebíiʼɛ́ epun pɛn kéʼɛ póndé echě ḿmɛ́n mam mɛ́bɛnlédté. Ké ángɛl éche édé ámīn éebíiʼɛ́, ké Mwǎn ámpē eebíiʼɛ́. Titɛ́ɛ mwěmpɛn mɔ́ abíí póndé eche ḿmɛ́n mekan mɛ́bɛnlédté. 33 Nyétêd póndé, nyéboŋsɛn, áyə̄le nyéebíiʼɛ́ áde ene póndé épɛɛ́. 34 Ébɛ̄ nɛ̂ŋgáne mod awě anlédé ekɛ akɛ, boŋ alyə́gnéd ábē bembəledɛ ndáb, ábɛ nhɔ́g-tɛ́ɛ́ ḿme nsɔ́n, aláá-ʼɛ mod awě anɔneʼ mmwɛ mé eʼkɛ́ aá ábɛle nsɔ́n bwâm. 35 Né-ɔɔ́, nyétêd póndé áyə̄le nyéebíiʼɛ́ pondé echě Sáŋgwɛ́ɛ́ a ndáb ápɛɛ́. Ahɛle ápɛ̄ ngukɛ́l, kéʼɛ melúde, kéʼɛ epɔg é mbwɛmbwɛ, kéʼɛ mbwɛmbwɛ. 36 Nzé apedé təléd eetə́ŋgɛnɛɛ́ nɛ́ɛ átáné nɛ́ɛ nyékúnɛɛ́. 37 Né-ɔɔ́, saké nyé běnpɛn ńlâŋgɛɛ́ ádɛ́n dyam boŋ nlâŋge moosyəə́l mɛɛ́, ‘Nyétêd póndé.’ ”