6
Bad bé Nazarɛt béekobɛɛ́ Yesuɛ
(Mat 13.53-58; Luk 4.16-30)
Yesuɛ anhidé ádé hǒm, asú áwē dyad nchoo ne ábɛ̄ bembapɛɛ. Nɛ́ɛ mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte ḿpédé, ambootéd ayə́ged á ndáb e mekáne. Bad híin bémbɛ̄ áhed. Áde béwógé áde ayə́ge yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte. Bésɛdté bánken, “Héé mɔ́ ábídné ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l-ē? Ndín e debyɛ́ɛ́ éhéé bébágé mɔ́ nɛ́n? Chán ámwagké ḿmɛ́n menyáké abɛl-é? Kíné saá kápɛ́ntaa ádíí-yɛ? Saá mwǎn awě Maria nɛ́n-ɛ? Kíné saá Jemsɛ, Josɛbɛ, Judasɛ ne Simɔnɛ bɔ́ɔ bédé baányaŋ-ɛ? Baányaŋ bé bebaád bésyə̄ə̄l-lɛ ámpē béedyɛɛ́ʼɛ́ ádyad-tê hɛ́n ne syánē-yɛ?” Né-ɔɔ́, bênkɔɔ́ Yesuɛ. Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Nkal eʼdəə́dəŋ awóoʼ edúbé hǒm ásyə̄ə̄l étómɛɛ́ áwē dyad, áwē túmbé-te ne áwē abum á ndáb.” Eéhɛlɛɛ́ menyáké ké mehɔ́g abɛl áhed, étómɛɛ́ nguse é bad bé nkole ábe ábáné mekáá á yə̌l, bédyɛ̄ɛ̄-ʼɛ bwâm. Yə̌l enkɔ́m mɔ́ áte bwâmbwam ne adúbe ádē bad bénkênwóŋgé.
Yesuɛ alómé bembapɛɛ dyôm ne bébɛ
(Mat 10.5-15; Luk 9.1-6)
Dɔ́ɔ Yesuɛ ákíí á myad mésad ḿme médé bɛnbɛn, áyə̄gtē bad. Anchɛ́lé ábē bembapɛɛ dyôm ne bébɛ. Anlǎd bɔ́ áte, alóm bɔ́ bébɛ ne bébɛ. Ambɛ̌-ʼɛ bɔ́ kunze âbíded bad eʼdəə́dəŋ bé mbéb áte. Anlyə́gtɛ́n bɔ́ aá, “Nyéewánlé chǒmchǒm á ekɛ étōmɛɛ́ ntóŋ. Nyéewánlé ndyééd kéʼɛ ekwɛ, mod eesóó-ʼɛ mɔné á mesó mé abad. Nyéhɛ̂ metámbé boŋ nyéewánlé mbɔ́té ébɛ.” 10 Ambád aá, “Ndáb ké ehéé echě ekobé nyé nyédyɛ̄ɛ̄ áhed kə́ə́ŋ ne póndé echě nyéhidtɛɛ́ ádê dyad. 11 Nzé nyêpedé dyad áde béekobɛɛ́ nyé, káa béekwɛntɛnɛɛ́ nyé awóglɛn, nyétɛ̄dē dɔ́, nyékūd-tɛ ebumbú á mekuu, âlúmed nɛ́n bán échab ebébtéd énɔne běn.” 12 Né-ɔɔ́, bênkɛ̌ békaléʼ eyale é Dyǒb bán bad bétɛde ádab abɛ́ dé mbéb. 13 Bémbīdēd bad eʼdəə́dəŋ bé mbéb híin áte, béwɔ̄gtē bad bé nkole híin ne dyɔ̌g dé menzab, béchōōd bɔ́.
Kwééd echě Jɔnɛ, Ndusɛnɛ
(Mat 14.1-12; Luk 9.7-9)
14 Bɔɔb-pɔɔ́, Hɛrɔdɛ anwóg mam mésyə̄ə̄l ḿme Yesuɛ ábɛ́léʼáá. Áyə̄le mam mé bwâm ḿme Yesuɛ ábɛ́léʼáá mêmbɛ̌l ambyɛ́ɛn hǒm ásyə̄ə̄l. Doŋge á bad béhɔ́béʼáá bán, “Jɔnɛ, Ndusɛnɛ apuúdé. Nɛ́ɛ ákə́ə́ boŋ awóŋ ngíne âbɛl ḿmɛ́n menyáké mésyə̄ə̄l.” 15 Bémpēe béhɔ̄bē bán, “Elaijaa mɔ́ɔdé.” Ábíníí-ʼɛ bán, “Adíi nkal eʼdəə́dəŋ nɛ̂ŋgáne nhɔ́g átîntê e bekal béʼdəə́dəŋ ábe bémbɛ̄ seʼ bɔɔ́d.” 16 Áde Hɛrɔdɛ áwógé nɛ̂ anhɔ́b aá, “Jɔnɛ, Ndusɛnɛ awě mêmbɛnlé boŋ bésɛ̄l nló mɔ́ɔdé. Atimé ámbīd á aloŋgé.” 17 Hɛrɔdɛ anhɔ́b nɛ̂ áyə̄le anlóm bad aá békôb Jɔnɛ, béhaŋ mɔ́, béhɛ́-ʼɛ mɔ́ á mbwɔg. Ambɛl nɛ́n áyə̄le Hɛrodyasɛ, mwaád awě mwǎnyaŋ, Filibɛ ánsēbɛ̄ɛ̄ awóŋ, anwóŋ mɔ́. 18 Jɔnɛ aláŋgéʼáá Hɛrɔdɛ póndé tɛ́ɛ́ aá, “Weewóoʼɛ́ kunze âwóŋ Hɛrodyasɛ, mmwaád awě mwǎnyoŋ.” 19 Né-ɔɔ́, Hɛrodyasɛ anhíí Jɔnɛ pél á nlém-tê, áhɛdé-ʼɛ aá mɔ́wúu mɔ́. Boŋ Hɛrɔdɛ ambɛ̌l enkênhɛnlé. 20 Hɛrɔdɛ ambɛ́ mbwɔ́g áte tə̂ŋgɛne Jɔnɛ áyə̄le ambíi aá adíi mod a bwâm awě asáá. Né-ɔɔ́ akə̌ŋgé mɔ́ bwâm, âbɛl boŋ dyam dé mbéb déebɛnlád mɔ́. Adəə́ʼáá mɔ́ awóglɛn kénɛ́ɛ édíí bán póndé tɛ́ɛ́ nzé anwóglɛ́n mɔ́, atagéʼáá áte á mewêmtɛn-tê bwâmbwam. 21 Kə́ə́ŋne á asóg, Hɛrodyasɛ ankǔd nzii echě áhɛ́déʼáá. Nɛ́n ábédé epun-ɛ́ɛ Hɛrɔdɛ ábɛ́léʼáá ngande âwêmtɛn epun-ɛ́ɛ ánchyāādtē. Á ngande wɛ̂, Hɛrodɛ anlébé ábē bad bémbáá bé ngɔ́menaa, bad bémbáá bé sə́nze, ne kəse é bad é mbwɔg á Galilia. 22 Échê epun mwǎn a mmwaád awě Hɛrodyasɛ anhyɛ̌ aság esáke. Nɛ̂ dénwōgēd Hɛrɔdɛ ne ábē beken menyiŋge. Né-ɔɔ́, Kə̂ŋ Hɛrɔdɛ ansɛdéd ane mwǎn a mmwaád aáken, “Cheé édə́ə́ wɛɛ́ ḿbɛ wɛ? Mɛ̌bɛ̌ wɛ kéchéé échě éhɛdɛɛ́.” 23 Nɛ́n dêmbɛ̌l ammwɛ́ melɛ̌, álāŋgē mɔ́ aá, “Mmwâg melɛ̌ mɛɛ́, měbɛɛ́ wɛ kéchéé éche éhɛdɛɛ́. Ké epɛd é mbwɔ́g échêm échě ńkamlanné.” 24 Né-ɔɔ́ ane mwǎn ankɛ̌ nyaá asɛded aáken, “Cheé méhɛdɛ́nné mɔ́?” Dɔ́ɔ nyaá átímtɛ́né mɔ́ aá, “Hɛdɛ́n mɔ́ nló ḿme Jɔnɛ, Ndusɛnɛ.” 25 Hɛ́ɛ ane mwǎn átímé ámbīd ábwɔ̄g-ábwɔ̄g wɛ́ɛ kə̂ŋ, boŋ álāŋgē mɔ́ aá, “Bǎg mɛ nló ḿme Jɔnɛ, Ndusɛnɛ á taplêt-te hɛ́n bɔɔb.” 26 Nɛ́n dénwōgēd kə̂ŋ Hɛrɔdɛ ndutul bwâmbwam, boŋ ngáne âmmadté melɛ̌ amwɛ́ áʼsō wɛ́ɛ ábê beken, enkênhɛnlé mɔ́ nló ḿme Jɔnɛ abáan. 27 Hɛ́ɛ álómé sə́nze pɔ́g aá épɛɛn nló ḿme Jɔnɛ. Ene sə́nze enkɛ̌ á ndáb e mbwɔg, esɛ́l Jɔnɛ nló, 28 épɛ̄ɛ̄n ḿmê nló á taplêt-te, ábɛ̄ ane mwǎn a mmwaád. Ane mwǎn a mmwaád mɔ́-ʼɛ ábɛ nyaá. 29 Áde Jɔnɛ ábe bembapɛɛ béwógé nɛ̂, bêmpɛ̌, bétéd mɔ́ ndim, békɛ bélíme.
Yesuɛ adídté eʼkə́lé éʼ bad éʼtáan
(Mat 14.13-21; Luk 9.10-17; Jɔn 6.1-14)
30 Bembapɛɛ bé nlómag ábe Yesuɛ ánlōmmē bénhūu bétán mɔ́ béláá-ʼɛ mɔ́ mekan mésyə̄ə̄l ḿme bébɛ́lé ne ḿme béyə́gté. 31 Ekud é bad épágéʼáá wɛ́ɛ Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bétimé-ʼɛ ámbīd nyaa echě Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ benkênwóŋgé etə́l âdyɛ́ ké ndyééd. Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá, “Syáā détim á ahə́ŋgé á hǒm. Boŋ nyékɔ́me áte mwǎmpīn.” 32 Hɛ̂ dɔ́ɔ bésɔ́lé á bɔ̌lɛ-tê, boŋ bétiméʼ á ahə́ŋgé á hǒm. 33 Ekud é bad énnyīn áde békagké, bênchěm-mɛ bɔ́ ábwɔ̄g-ábwɔ̄g. Ábê bad bémbīd myad ne myad, békɛ̄ɛ̄n mekuu, bényə̄gēd áʼsō ne mekuu, bésébé apɛ wɛ́ɛ Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ békágéʼáá. 34 Áde Yesuɛ ábídé á bɔ̌lɛ-tê boŋ anyín ene ndun e mod, antómtɛ́n bɔ́ ngɔl abɛ́ áyə̄le bébédé nɛ́ɛ ńdyɔŋ ḿ mbód ḿme méēwōo nnɔn. Né-ɔɔ́ ambootéd bɔ́ ekud é mekan ayə́ged. 35 Áde bǐn éʼbóótédé ahín, ábē bembapɛɛ bémpɛ̌ áwē, béhɔ̄bē nɛ́n bán, “Hɛ́n ádé á etûn-tê, póndé emaá-ʼɛ atóm bwâmbwam. 36 Láá ábɛ́n bad bétimeʼ á myad-tê ḿme médé bɛnbɛn, âbɛl běn béchan medyɛ́ ḿme bɛ́dyɛ̄ɛ̄.” 37 Boŋ Yesuɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, “Nyé bɔ́ nyébɛ bɔ́ chǒm éche bɛ́dyɛ̄ɛ̄.” Hɛ́ɛ bésɛdtɛɛ́ mɔ́ bánken, “Ehɛde wɛɛ́ sékɛ séchan eʼwɛle éʼ mbwɔ́kɛl é kábpe ébɛ,* sébɛ bɔ́, bédyɛ̂-yɛ?” 38 Hɛ́ɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, “Eʼwɛle éʼtə́ŋ nyéwóó? Nyékɛ nyénɔn.” Áde bémáá anɔn dɔ́ɔ bélâŋgɛɛ́ mɔ́ bán, “Eʼwɛle éʼdé éʼtáan ne súu ébɛ.” 39 Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá bébɛl bad, békabɛn áte moŋge ne moŋge bédyɛɛ á nkəə́kəə mîn. 40 Né-ɔɔ́ ábe bad bêndyɛɛ́ ásē, doŋge á moŋge, mbwɔ́kɛl é bad, doŋge-ʼɛ móom mé bad métáan. 41 Hɛ̂ dɔ́ɔ Yesuɛ átédé ábɛ̂ eʼwɛle éʼtáan ne échê súu ébɛ, ánɔné ámīn, ásāgnān Dyǒb, ákabtáád bɔ́ áte, boŋ ábagé ábē bembapɛɛ aá békabpe ene ndun e mod. Ankabé-ʼɛ ábê bad kə́ə́ŋne échê súu ébɛ. 42 Moosyəə́l andyɛ́, akód-tɛ. 43 Bembapɛɛ bênlǎd eʼwɛle ne súu éche ênlyə̌g ásē, enlón eʼlóŋ dyôm ne éʼbɛ. 44 Mesoŋgé mé baachóm ábe béndyɛ̄ ene ndyééd mémbɛ̄ eʼkə́lé éʼtáan.
Yesuɛ akií á mendíb mîn
(Mat 14.22-33; Jɔn 6.15-21)
45 Melemlem mé póndé Yesuɛ anláá ábē bembapɛɛ aá bésɔ̂l á bɔ̌lɛ-tê, békag áʼsō á Betsaida, á múde mé edib-é-nzab ḿmíníí. Áde békagkɛ́ nɛ̂, anláá ene ndun e mod aá bésūɛ̄ʼ áwab mendáb. 46 Áde Yesuɛ ámáá bɔ́ alyə́gtɛn, anchə́gé á ekone mîn, âkáne. 47 Nɛ́ɛ ngukɛ́l épédé, Yesuɛ ábē bembapɛɛ bémbɛ̄ɛ̄n bɔ̌lɛ átîntê e edib, Yesuɛ-ʼɛ abɛ́ á nkin mwěnpɛn. 48 Annyín aá ábē bembapɛɛ bétage âkɛɛn bɔ̌lɛ áyə̄le epub é ngíne émbīd bɔ́ áʼsō-te. Né-ɔɔ́, dyam-ɛ́ɛ ádé epɔg-ne-ngwa ankɛ̌ bɔ́ atán, ákag á mendíb mîn. Ahɛdéʼáá aá mɔ́tôm bɔ́ ámīn. 49 Boŋ anyín áde bényíné akag á mendíb mîn, bénwēmtɛ̄n bán nwú mɔ́ɔ ńdé. Hɛ́ɛ bébóótédé abón. 50 Bébónéʼáá áyə̄le áde bényíné mɔ́, mbwɔ́g ménkōb bɔ́ moosyəə́l bwâmbwam. Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g Yesuɛ anláá bɔ́ aá, “Nlém méēhūnē nyé, mɛɛ́ ndé. Nyéebááʼ.” 51 Hɛ́ɛ ásɔ́lé á bɔ̌lɛ-tê wɛ́ɛ bémbɛ̄ɛ̄, epub-pɛ énsōg atóm. Yə̌l enkɔ́m ábe bembapɛɛ áte bwâmbwam. 52 Yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte áyə̄le bénkênsóŋtɛ́nné chǒm-ɛ́ɛ menyáké ḿme âmbɛnlé âdíde eʼkə́lé éʼ bad éʼtáan ńlûmtɛɛ́. Bénkênhɛnlé-ʼɛ achem.
Yesuɛ achǒŋté bad
bé nkole á Gɛnesarɛt
(Mat 14.34-36)
53 Nɛ́ɛ béchábpé edib-é-nzab, bêmpɛ̌ á múde ḿmíníí, á mbwɔ́g e Gɛnesarɛt. Áhed-taá bêntəə́-ʼɛ́ bɔ̌lɛ. 54 Bébídé-ʼaá á bɔ̌lɛ-tê bídɛ́n bad béchēm-mɛ Yesuɛ. 55 Hɛ́ɛ bényə́gté mbwɔ́g áte esyəə́l bépēmē bad bé nkole á mekále mîn, békɛɛnéʼ hǒm tɛ́ɛ́ áde bénwōgkē bán Yesuɛ adé. 56 Hǒm tɛ́ɛ́-ʼɛ áde Yesuɛ ánkɛɛ́, á myad mémbáá ne mésad, ne wɛ́ɛ bad bélóó á nzag-tê, bad bépɛ́ɛ́néʼáá bad bé nkole wɛ́ɛ bad bébúdé aladɛn á dyad-tê âkáb nyoŋgé. Nɛ́ɛ bêmpɛɛ́nné bɔ́, béchāā mɔ́ bán ámwɛ bad bé nkole bésitɛn ké mesó mé mbɔ́té ḿmē. Né-ɔɔ́ bad bé nkole bésyə̄ə̄l ábe bênsitɛ́n ḿme mesó mé mbɔ́té béndyɛɛ́ bwâm.
* 6:37 Mbwɔ́kɛl é kábpe ébɛ: ébédé nsábe ḿ mod nhɔ́g áyə̄le ngɔn waam.