2
Luda Nini pitana
Kɛ̀ Pɛntikↄsi zĩbaa gurↄↄ kà, aↄ̃ↄ kú gu dↄ̃nkↄ̃a ń píngi. Kãndo aↄ̃ kĩi mà bↄna ludambɛ lán zàga'ĩa gbãaa bà, ben kpɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ vɛ̃ɛn wã̀. Aↄ̃ pↄ́ è lán tɛ́nɛnɛnↄ bà à fã̀akↄ̃a à zↄ̃̀ ń baadea. Ben Luda Nini pìtaḿma ń píngi, ben aↄ̃ nà yãkebori'onaa lán Ninii pì ń gbá lɛ́ nà.
Yuda kenↄ kú Yerusalɛmu gwe, ludayãdari kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ anduna bùsu píngi guunↄ ũ. Kɛ̀ aↄ̃ ń zↄka pì mà, aↄ̃ kàkↄ̃ańzi paripari, ben aↄ̃ bídi kɛ̀, kɛ̀ aↄ̃ↄ mà wèe ń baade píngi bori yã oo. Yã pì ń kũ gbãa à bↄ̀ ń saɛ aↄ̃ bè: Yã'ori pìnↄ nɛ́ Galilideenↄmɛ ń píngiroo? À kɛ̀ dia wá mà aↄ̃ↄe wa baade bùsu yã oo? Paatianↄ kↄ̃n Midianↄ kↄ̃n Elamunↄn wa ũ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Mɛsↄpↄtamianↄ kↄ̃n Yudeao kↄ̃n Kapadosiao kↄ̃n Pↄntuo kↄ̃n Asiao 10 kↄ̃n Firigiao kↄ̃n Pamfiliao kↄ̃n Igipitio kↄ̃n Libia bùsu kɛ̀ kú Sirɛni saɛo kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ Romunↄ. 11 Yudanↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ń dↄnzi zɛ́ sɛ̀nↄn wa ũ kↄ̃n Kɛrɛtinↄ kↄ̃n Larubunↄ, ben wée maa aↄ̃ↄe Luda yãbↄnsaɛ kɛnanↄ oo kↄ̃n wa baade boriyãnↄ. 12 Yã pì ń kũ gbãa aↄ̃ bídi kɛ̀, aↄ̃ↄe kↄ̃ lalaa wèe bee: Yã kpare takan gwee? 13 Gbɛ̃kenↄ sↄ̃ↄ e ń lalandi kɛɛ wà bè: Aↄ̃ í sɛ̀ wà kã̀mɛ.
Pita waazikɛna
14 Ben Pita fɛ̀ɛ à zɛ̀ kↄ̃n a gbɛ̃ kpaa gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄ, à yã ò gbãngbãn à bè: Amↄa Yudanↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ á kú Yerusalɛmunↄ píngi, à swã kpá à tó mà yã pì oare. 15 Í e gbɛ̃ pìnↄ kũ lán ée daa nàro, zaakɛ kↄngↄ mↄ̀ kɛ̃ndoon tia. 16 Yã kɛ̀ annabi Yoɛli òn yɛ̀:
17 Luda bè:
Ziaa zĩ mɛ́ ma Ninii pisi gbɛ̃ píngia,
a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ é annabikɛyã o,
a gↄ̃kparɛnↄ é wɛ́ɛgupu e,
a mare ìsinↄ é nanaa o.
18 Gurↄ beeenↄa
mɛ́ ma Ninii pisi ma zↄ̀blerinↄa
gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ ń píngi
aↄ̃é annabikɛyã o.
19 Mɛ́ sèedanↄ kɛ musu,
mɛ́ yãbↄnsaɛnↄ kɛ anduna guu,
aru kↄ̃n tɛ́o kↄ̃n tɛ́sukpɛ siaao égↄ̃ kuu.
20 Ɔfãntɛ̃ é sia kũ,
mↄvura é tã lán aru bà
ai Dii sugurↄ ìsi gakuidee gↄ̃ gá ká,
21 gbɛ̃ sãnda píngi kɛ̀ aↄ̃è Dii sísinↄ é bↄ.
22 Isarailinↄ, à yã kɛ̀ ma. Lán á dↄ̃ a zĩndanɛ nà, Luda Yesu Nazarɛti ↄ̀dↄaare a gbɛ̃ ũ kↄ̃n dabuyãnↄ kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kↄ̃n sèeda kɛ̀ à kɛ̀ à gãzĩ a tɛ́nↄ. 23 Luda zɛ̀o a pↄyezi kↄ̃n a dↄ̃nao guu wà à kpàawa, ben á tò bori pãndenↄ à pà lía wà à dɛ̀. 24 Ben Luda ga bà pòtoa à à fɛ̀ɛ, zaakɛ à zɛ́ kuu kɛ̀ ga é fↄ̃ àgↄ̃ à kũnaro. 25 Zaakɛ Dauda à yã ò à bè:
Mɛɛ̀gↄ̃ Dii ee ma wɛ́ɛn gurↄ píngi,
lán à kú ma ↄplaazi nà
pↄ́ke é ma degero.
26 Bee yãnzin ma pↄↄ ègↄ̃ nnazi,
ma nↄ̀sɛguu pù.
Má tãmaa vĩ kɛ̀ ma mɛ̀ égↄ̃ kuu,
27 zaakɛ nɛ́ ma tó mira guuro,
nɛ́ we man gbɛ̃ kɛ̀ kú adona yai kũro.
28 N ma da wɛ̃̀ndi zɛ́a,
ma pↄnnaa égↄ̃ pana n kiia.
29 Ma gbɛ̃nↄ, mɛ́ fↄ̃ mà wa dezi káaku Dauda yã oare wásawasa. À gà wà à vĩ̀i à mira kú wɛ́tɛ kɛ̀n ai kↄ̃n a gbã̀ao. 30 À annabikɛɛ guu à dↄ̃̀ kɛ̀ Luda lù sɛ̀are à bè, é a boriinↄ doke ká à kpatan. 31 Dauda gĩakɛ à Mɛsaya fɛɛna gaan è, ben à à yã ò à bè: Luda é à tó mira guuro, eé we à mɛ̀ yai kũro. 32 Yesu pìn Luda à fɛ̀ɛ gaan. À sèedadeenↄn wa ũ wa píngi. 33 Vɛ̃ɛna Luda ↄplaazi à à Ninii kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀wee sì a Dea. Yã kɛ̀ ée ee bensↄ̃ ée maa tiaa dɛ Luda Nini kɛ̀ à pìsiwaa ũmɛ. 34 Zaakɛ èe kɛ Dauda bé à fɛ̀ɛ à gàa ludambɛro, à bè:
Dii ò ma diinɛ à vɛ̃ɛ a ↄplaazi
35 ai àgↄ̃ à ibɛɛnↄ kɛnɛ a tinti ũ.
36 Isarailinↄ, àgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ Yesu kɛ̀ a à pà lían Ludaa dìɛ Dii ũ, Mɛsaya ũ dↄ.
37 Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà, à ń swɛ̃̀ zↄ̃̀, ben aↄ̃ Pita kↄ̃n zĩ̀ri kpaaanↄ là wà bè: Gbɛ̃nↄ, wé kɛ diamɛ? 38 Ben Pita bèńnɛ: A baade nↄ̀sɛ liɛ à batisi kɛ kↄ̃n Yesu Kirisi tↄ́o, a durunnↄ é kɛ̃awa é Luda Nini sí gbaa ũ. 39 Zaakɛ lɛ́ kɛ̀ Ludaa gbɛ̃̀ pì dɛ a pↄ́ ũmɛ kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú zã̀nↄ, gbɛ̃ kɛ̀ Dii wa Luda é ń sísi pìnↄ ń píngi. 40 À yã pãndenↄ òńnɛ pari à nàkↄ̃rɛḿma à bè: À a zĩnda bↄ tↄ̃ↄrigbɛ̃ zaaa kɛ̀nↄ tɛ́. 41 Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à yã pì sìnↄ batisi kɛ̀. Zĩ beeean wà kàara ń tɛ́ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃. 42 Aↄ̃ làakari dↄ̀ zĩ̀rinↄ yãdannɛnaa kↄ̃n kↄ̃gbɛ̃kɛnao kↄ̃n Dii pↄ́blenao kↄ̃n aduakɛnao.
Yesudeenↄ kuuna kↄ̃o
43 Zĩ̀ri pìnↄↄ e sèeda kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kɛɛ, ben vĩa baade píngi kũ̀. 44 Dii náanɛkɛrinↄ píngi gãli dↄ̃nkↄ̃mɛ. Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄ gↄ̃̀ aↄ̃ píngi pↄ́ ũ. 45 Tó aↄ̃ ń pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄ yà, aↄ̃è à ↄↄ kpaatɛtɛkↄ̃nɛ lán baade bↄkↄ̃tɛ dɛ nà. 46 Lán guu e dↄↄ nà aↄ̃ègↄ̃ kↄ̃ kaakↄ̃a Luda ua, aↄ̃ègↄ̃ pↄ́ blee kↄ̃ bɛ kↄ̃n pↄnnaao kↄ̃n nↄ̀sɛo do. 47 Aↄ̃ègↄ̃ Luda tↄ́ kpaa, bensↄ̃ aↄ̃ègↄ̃ nna kↄ̃n baade píngio. Dii ègↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ ée ń mì siinↄ kaara ń tɛ́ lán guu e dↄↄ nà.