3
Gↄ̃gbɛ̃ ɛrɛ kɛ̃kↄ̃ana
Zĩkea Pita kↄ̃n Yohanao gàa Luda ua fãantɛ̃ mↄ̀ aagↄ̃ aduakɛgurↄ. Gↄ̃gbɛ̃ kee kú gwe wà à ì ɛrɛ ũmɛ. Lán guu e dↄↄ nà wè à sɛ́ wà mↄ́ wà à diɛ Luda ua gãnu kɛ̀ wè be Gãnu Maaa guu. Gwen ègↄ̃ baa kɛɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛ ua pì guunↄa. Kɛ̀ à Pita kↄ̃n Yohanao è, aↄ̃ↄe mↄↄ gɛ̃ Luda ua, ben à baa kɛ̀ḿma. Aↄ̃ wɛ́ɛ pɛ̀a, ben Pita bènɛ: Ǹ wa gwa kɛ̀. Ben à wɛ́ɛ pɛ̀ḿma èe ń gba dãa. Ben Pita bènɛ: Má ↄↄ vĩro, mↄde pↄ́ kɛ̀ má vĩin mɛ́ n gba. Kↄ̃n Yesu Kirisi Nazarɛti tↄ́o ǹ fɛɛ ǹ táa o. Ben Pita à kũ̀ a ↄplaaa à à fɛ̀ɛ à zɛ̀. Gwe gↄ̃ↄ à gbálanↄ kↄ̃n à kɛ̀sɛwaazĩnↄ gbãa kũ̀. À vĩ̀ à zɛ̀, ben à nà táa'onaa. À gɛ̃̀ńyo Luda ua, èe táa oo èe vĩvĩi èe Luda sáabu kpaa. Baade píngi à è èe táa oo èe Luda sáabu kpaa, 10 ben aↄ̃ à dↄ̃̀ baakɛri kɛ̀ ègↄ̃ vɛ̃ɛ Luda ua Gãnu Maaan ũ, ben yã kɛ̀ à à lè ń kũ gbãa à bↄ̀ ń saɛ.
Pita waazikɛna Luda ua
11 Lán à na Pita kↄ̃n Yohanaoa nà guu kɛ̀ wè be Sulemanu gbàdaan, ben baade píngi e gɛ̃ɛ ń kiia, zaakɛ yã pì bↄ̀ ń saɛmɛ. 12 Kɛ̀ Pita gbɛ̃nↄ è, à bèńnɛ: Isarailinↄ, bↄ́yãnzin yã pì bↄ̀ a saɛzi? Bↄ́yãnzin a wɛ́ɛ fĩ̀fĩwa lɛzi? Ée daa wa zĩnda gbãaa kesↄ̃ wa ludayãdana bé à tò gbɛ̃ kɛ̀ táa ò gwɛɛ? 13 Wa dezi káakunↄ Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo Luda gwena kpà a zĩkɛri Yesua. Apinↄ sↄ̃ a à kpà gbãadeenↄa a bↄ à kpɛɛ Pilati kɛ̀ zɛ̀ kↄ̃n à gbarɛnao aɛ. 14 A bↄ Luda gbɛ̃ maaa kɛ̀ à kú adona pì kpɛɛ, ben a wɛ́ɛ kɛ̀ Pilatia à gbɛ̃dɛri gbarɛare. 15 A Wɛ̃̀ndikpammari dɛ̀, ben Luda à fɛ̀ɛ bↄna gaan. À sèedadeenↄn wa ũ. 16 Yesunaanɛkɛna bé à tò gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ á à dↄ̃ ée à gwaa kɛ̀ kɛ̃̀kↄ̃a Yesu tↄ́ gbãa yãnzi. Yesunaanɛkɛna bé à à gbà aafia a píngi wáa. 17 Tia ma gbɛ̃nↄ, má dↄ̃ kɛ̀ apinↄ kↄ̃n a gbãadeenↄ yã kɛ̀ á kɛ̀ nɛ́ wɛ́ɛsia yãmɛ. 18 Luda dↄ̀ annabinↄnɛ aɛ, ben aↄ̃ gĩakɛ wà ò ń píngi kɛ̀ Mɛsaya é wɛ́ɛtãmma e, bensↄ̃ à kɛ̀ lɛ. 19 Bee yãnzi à nↄ̀sɛ liɛ à aɛ dↄ Ludaa, a durunnↄ é kɛ̃awa, lɛ à mↄ́are nↄ̀sɛkpaɛnao 20 à Yesu kɛ̀ à gĩakɛ à à dìɛare Mɛsaya ũu pì zĩawa. 21 Séde àgↄ̃ kú musu gĩa ai gurↄↄ kɛ̀ Luda é pↄ́ píngi kɛkɛ à kɛ dufu, lán à dà a annabinↄnɛ nà aↄ̃ↄ ò zaa káaku. 22 Musa bè, Dii a Luda é a gbɛ̃ke sɛ́ annabi ũ lán a bà. À yã kɛ̀ eé oaree ma píngi. 23 Gbɛ̃ kɛ̀ èe annabi pì yã ma sↄ̃ro, Luda é adee bↄ a tɛ́ à à dɛ. 24 Annabi kɛ̀ aↄ̃ Luda yã ònↄ píngi naana Samuɛlia gurↄↄ kɛ̀ki baaru kpà. 25 Yã kɛ̀ annabi pìnↄↄ ò kↄ̃n Luda bà kɛ̀ kú kↄ̃n a dezi káakunↄo gↄ̃̀ a pↄ́ ũ, lán à ò Ibraĩnɛ nà à bè é aubarika da anduna bori píngin à borii gãzĩ. 26 Kɛ̀ Luda a zĩkɛri pì dìɛ, à à zĩ̀awa káaku, lɛ à aubarika daagu, à a baade kpɛɛ li a yãzaakɛnanↄnɛ.