4
Yãkpaɛkɛna kↄ̃n Pitao kↄ̃n Yohanao
Kɛ̀ Pita kↄ̃n Yohanao e yã oo gbɛ̃nↄnɛ, sa'orinↄ kↄ̃n Luda kpɛ́ dogari gbɛ̃nsio kↄ̃n Sadusinↄ gɛ̃̀ńzi. Aↄ̃ pↄ fɛ̃̀, kɛ̀ aↄ̃ↄe yã daa gbɛ̃nↄnɛ yãnzi, aↄ̃ↄe gɛ̀nↄ fɛɛna Yesu guu kpàakpa kɛɛ. Ben aↄ̃ ń kũ aↄ̃ ń dá kpɛ́siaan ai guu dↄ̀, zaakɛ guu gĩakɛ à sì kↄ̀. Mↄde gbɛ̃ pari kɛ̀ aↄ̃ ń yã mànↄ Yesu náanɛ kɛ̀ ai aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃nↄ pari kũ̀ à kà gↄ̃ↄn bↄrↄ sↄↄro taka.
Kɛ̀ guu dↄ̀, Yuda gbãadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ kàkↄ̃a Yerusalɛmu. Sa'oriki Anasa kú gwe kↄ̃n Kayafao kↄ̃n Yohanao kↄ̃n Alɛsandao kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ sa'oriki pì danɛ ũunↄ ń píngi. Wà mↄ̀ kↄ̃n Pitao kↄ̃n Yohanao gbãadee pìnↄ aɛ, ben wà ń lá wà bè: Bↄ́ gbãaa ke dé tↄ́n a beee kɛ̀o? Ben Luda Nini sù Pitaa à bèńnɛ: Gbãadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ, lán ée wa lalaa gbã̀a nà yã maaa kɛ̀ wá kɛ̀ ɛrɛnɛ yãnzi, dian wá kɛ̀ à kɛ̃̀kↄ̃a nà, 10 amↄanↄ kↄ̃n Isarailinↄ píngi àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ zɛna a aɛ kɛ̀ aafia è kↄ̃n Yesu Kirisi Nazarɛti kɛ̀ a à pà lía Luda à fɛ̀ɛ bↄna gaan tↄ́omɛ. 11 Lɛmɛ gbɛ̀ kɛ̀ amↄa kpɛ́borinↄ a pã kpàzi bé à gↄ̃̀ kpɛ́ gooda gbɛ̀ mìdee ũ. 12 Gbɛ̃ pãnde kee kuu kɛ̀ eé gbɛ̃ mì síro, zaakɛ anduna guu píngi Ludaa e gbɛ̃ke diɛ gbɛ̃nteenↄnɛ à ń mì síro, séde àpi.
13 Kɛ̀ aↄ̃ Pita kↄ̃n Yohanao kùgbãakɛɛ è, bensↄ̃ aↄ̃ↄ dↄ̃̀ kɛ̀ talaka wɛ́ɛsiadeenↄmɛ ń ũ, à bↄ̀ ń saɛ, ben aↄ̃ dↄ̃̀ sa kɛ̀ aↄ̃ gĩakɛ wà kú kↄ̃n Yesuomɛ yã. 14 Lán aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃kↄ̃ana pì è zɛ nà ń saɛ, aↄ̃ↄe fↄ̃ wà yãke ò dↄro. 15 Aↄ̃ bèńnɛ aↄ̃ bↄɛ, ben aↄ̃ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ 16 wà bè: Wé kɛ dia kↄ̃n gbɛ̃ pìnↄo? Zaakɛ Yerusalɛmudeenↄↄ dↄ̃ píngi kɛ̀ aↄ̃ dabuyã bíta kɛ̀, wé fↄ̃ wà gí beeeziro. 17 Lɛ yã pì tón dagula dɛ kɛ̀laro, wà kpã̀kɛ̃ńzi pãsĩpãsĩ aↄ̃ton yã o gbɛ̃kenɛ kↄ̃n tↄ́ pìo dↄro. 18 Ben aↄ̃ ń sísi aↄ̃ yã dìɛńnɛ kɛ̀ aↄ̃ton yã o kesↄ̃ aↄ̃ yã dańnɛ kↄ̃n Yesu tↄ́oro pátipati. 19 Ben Pita kↄ̃n Yohanao wèńla wà bè: À gwa a zĩndanɛ. A yãn wé maↄ́, ke Luda pↄ́? À kparee bé à maa Ludanɛ? 20 Zaakɛ wé fↄ̃ wà gí wà yã kɛ̀ wá mà bensↄ̃ wá è oziro. 21 Gbãadee pìnↄ ɛ̀ara wà vĩa dàdańzi, ben aↄ̃ ń gbáɛ. Aↄ̃ↄe wɛ́ɛtãmmana zɛ́ ero, zaakɛ baade píngi e Luda sáabu kpaa yã kɛ̀ kɛ̀ pì yãnzi. 22 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kɛ̃kↄ̃ana dabuyã beee kɛ̀nɛ pì zii dɛ wɛ̃̀ baplaala.
Yesudeenↄ kùgbãa wɛ́ɛkɛna
23 Kɛ̀ wà ń gbáɛ, ben aↄ̃ tà ń gbɛ̃nↄ kiia, aↄ̃ↄ òńnɛ lán sa'orikinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄↄ òńnɛ nà. 24 Kɛ̀ aↄ̃ↄ mà, aↄ̃ wii pɛ̀ Ludazi lɛdolɛ wà bè: Dii, ḿbe n musu kɛ̀ kↄ̃n tↄↄtɛo kↄ̃n ísiaao kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú ń guunↄ píngi. 25 Ń dà n zĩkɛri wa dezi Daudanɛ kↄ̃n n Ninii gbãaao, ben à bè:
Bↄ́yãnzin boriinↄↄ e zↄka kaazi?
À kɛ̀ dia wèe lɛ́ pãa kpaakↄ̃sↄ̃ↄ?
26 Anduna kínanↄↄ e zĩ̀ soru kɛɛ,
kpatablerinↄↄ e kaakↄ̃a Diizi
kↄ̃n Kí kɛ̀ à kào.
27 Yãpuraamɛ, Hɛrↄdu kↄ̃n Pↄntiu Pilatio kↄ̃ kàkↄ̃a wɛ́tɛ kɛ̀ guu kↄ̃n Isarailinↄ kↄ̃n bori pãndenↄ n zĩkɛri kɛ̀ kú adona Yesu kɛ̀ ń kà kí ũu pìzi. 28 Aↄ̃ↄ kɛ̀ lán n gĩakɛ n zɛo nà n gbãaa kↄ̃n n pↄyezinao guu. 29 Tia sa Dii, ǹ yã pãsĩ kɛ̀ aↄ̃ↄ ò ma gwe. Wamↄwa n zↄ̀blerinↄ, ǹ wa gba lɛ́ wà n yã o kↄ̃n kùgbãaao maamaa. 30 Ǹ ↄ dawa lɛ wà gbɛ̃nↄ kɛ̃kↄ̃a wà dabuyãnↄ kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kɛ kↄ̃n n zĩkɛri kɛ̀ kú adona Yesu tↄ́o. 31 Kɛ̀ aↄ̃ adua kɛ̀ wà yã̀a, guu kɛ̀ aↄ̃ↄ kↄ̃kakↄ̃an nìgã, Luda Nini sùḿma ń píngi, ben aↄ̃ gàa wèe Luda yã oońnɛ kↄ̃n kùgbãaao.
Yesudeenↄ nↄ̀sɛdↄ̃nkↄ̃kɛna kↄ̃o
32 Yesu náanɛkɛrinↄ laasuu dↄ̃nkↄ̃ vĩ kↄ̃n lɛdolɛo. Aↄ̃ gbɛ̃ke è be a pↄ́ kɛ̀ á vĩinↄ nɛ́ a pↄ́mɛ adoro. Aↄ̃ pↄ́ píngi nɛ́ aↄ̃ píngi pↄ́mɛ. 33 Luda zĩ̀rinↄↄ e Dii Yesu fɛɛna gaan yã oo gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n gbãa bítao. Aↄ̃ Luda gbɛ̃kɛ bíta è ń píngi. 34 Pↄ́kee e kɛ̃sã ń gbɛ̃kearo, zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bú ke kpɛ́ vĩinↄ è yá wà mↄ́ kↄ̃n a ↄↄo 35 wà kpá zĩ̀rinↄa, lɛ aↄ̃ kpá baadea lán à à bↄkↄ̃tɛ dɛ nà. 36 Levi bori Yusufu kɛ̀ bↄ̀ Sipiru bùsun kú ń tɛ́. Luda zĩ̀rinↄ tↄ́ kpànɛ Banaba. Tↄ́ pì bè Làakarikpaɛri. 37 À bú kɛ̀ à vĩi yà, ben à mↄ̀ à a ↄↄ kpà zĩ̀rinↄa.