5
Anania kↄ̃n Safirao
Gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Anania kuu dↄ kↄ̃n a naↄ̃ Safirao. A tↄↄtɛ yà, à à ↄↄ kokɛ̃̀ kↄ̃n a naↄ̃ dↄ̃nao, ben à gàa à à kpaaa kpà zĩ̀rinↄa. Ben Pita bènɛ: Anania, bↄ́yãnzin ń tò Setãn dↄ̀nnɛ aɛ lɛ sɛɛ? N n tↄↄtɛ ↄↄ kokɛ̃̀, ben n ɛgɛɛ tò Luda Nininɛ. Gurↄↄ kɛ̀ nɛ́ɛ tↄↄtɛ pì yáro, n pↄ́nloo? Kɛ̀ ń yà sↄ̃, lán ń yezi nà, nɛ́ kɛ kↄ̃n à ↄↄoroo? À kɛ̀ dia n yã beee kɛna laasuu dànguu? Èe kɛ gbɛ̃nteen n ɛgɛɛ tònɛro, Ludan ń tònɛ. Kɛ̀ Anania yã pì mà, à lɛ̀ɛ à gà. Ben vĩa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã pì mànↄ kũ̀ maamaa. Gↄ̃kparɛnↄ gɛ̃̀ aↄ̃ bisa dààla, ben aↄ̃ à sɛ̀ wà gàa wà à vĩ̀i.
Kɛ̀ à kà lán awa aagↄ̃ↄ bà, yãke mana sai à naↄ̃ mↄ̀ à gɛ̃̀. Ben Pita à là à bè: Ǹ omɛ, a tↄↄtɛ pì yà lán kɛ̀ bàn yↄ́? À wèàla à bè: Eè, lɛmɛ. Ben Pita bènɛ: Bↄ́yãnzin a Luda Nini lɛ̀ á gwàzi? Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ n zã vĩ̀inↄ kú kpɛɛlɛ, aↄ̃é n sɛ́ wà bↄnyo se. 10 Gwe gↄ̃ↄ à lɛ̀ɛ à aɛ, à gà. Kɛ̀ gↄ̃kparɛnↄ gɛ̃̀, aↄ̃ↄ è à gà, ben aↄ̃ à sɛ̀ wà gàa wà à vĩ̀i a zã saɛ. 11 Ben vĩa sↄsi gbɛ̃nↄ kũ̀ maamaa ń píngi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã pì mànↄ ń píngi.
Dabuyãnↄ kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ
12 Luda zĩ̀rinↄↄ e dabuyã kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kɛɛ pari gbɛ̃nↄ tɛ́. Yesudeenↄ è kↄ̃kakↄ̃aa kɛ lɛdolɛ Sulemanu gbàdaan. 13 Gbɛ̃ pãndenↄ è we wà nàḿmaro, mↄde baade píngi è ń tↄ́ nnaa sí, 14 mↄde gbɛ̃ parii kɛ̀ aↄ̃ↄe Dii Yesu náanɛ kɛɛnↄ, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ ń píngi, aↄ̃ègↄ̃ kaara ń tɛ́. 15 Ben wà gyãreenↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n daɛbↄnↄ kↄ̃n gyãresɛbↄnↄ wà ń káɛ zɛ́n, lɛ tó Pita e gɛ̃tɛɛ, à ninii e à da ń gbɛ̃kenↄla yãnzi. 16 Parii bↄ̀ wɛ́tɛ kɛ̀ kú Yerusalɛmu saɛnↄn wà mↄ̀ kↄ̃n gyãreenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ zĩnnↄↄ e ĩa daaḿmanↄ, ben aↄ̃ kɛ̃̀kↄ̃a ń píngi.
Wɛ́ɛtãmma mↄna zĩ̀rinↄnɛ
17 Ben sa'oriki kↄ̃n Sadusi gãli gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ à gbɛ̃ ũunↄ fɛ̀ɛ wà nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpàńyo. 18 Aↄ̃ zĩ̀rinↄ kũ̀kũ aↄ̃ ń ká kpɛ́siaan, 19 ben Dii malaika mↄ̀ à kpɛ́ pì zɛ́ wɛ̃̀ńnɛ gwãavĩ à ń bↄ́ɛ à bè: 20 À gá àgↄ̃ kú Luda ua, à wɛ̃̀ndi dufu pì yã o baade pínginɛ. 21 Zĩ̀rinↄ yã pì mà, ben aↄ̃ gàa Luda ua kↄngↄ idɛ'idɛ aↄ̃ↄe yã daańnɛ.
Kɛ̀ sa'oriki kↄ̃n a gbɛ̃nↄ fɛ̀ɛ, aↄ̃ Isaraili gbãadeenↄ kↄ̃n ń gbɛ̃nsinↄ kàkↄ̃a, ben aↄ̃ dogarinↄ zĩ̀ aↄ̃ gá zĩ̀rinↄ bↄɛ kpɛ́siaan aↄ̃ mↄ́ńyo. 22 Kɛ̀ dogari pìnↄ kà gwe, aↄ̃ↄe ń e kpɛ́nlo. Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà wà bèńnɛ: 23 Kɛ̀ wa ka kpɛ́ pì kiia, wá è gbànↄↄ tatana gíngin a dãkparinↄↄ kú kpɛɛlɛ, mↄde kɛ̀ wá wɛ̃̀, wée gbɛ̃ke enlo. 24 Kɛ̀ Luda ua dãkparinↄ gbɛ̃nsi kↄ̃n sa'orikinↄ yã pì mà, aↄ̃ bídi kɛ̀ lán yã pì dɛ nà. 25 Ben gbɛ̃ke mↄ̀ à bèńnɛ: À ma! Gbɛ̃ kɛ̀ a ń ká kpɛ́siaa guunↄↄ kú Luda ua aↄ̃ↄe yã daańnɛ. 26 Ben Luda ua dãkparinↄ kↄ̃n ń gbɛ̃nsio gàa wà ń kũkũ wà sùńyo yãkete sai, zaakɛ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ gbɛ̃nↄnɛ, lɛ aↄ̃ton ń pápa gbɛ̀oro yãnzi.
27 Kɛ̀ aↄ̃ sùńyo, aↄ̃ ń zɛ́ gbãadeenↄ aɛ, ben sa'oriki ń lála yãzi à bè: 28 Wa giare pátipati à yã dańnɛ kↄ̃n tↄ́ pìo, ben á tò yã pì kpɛ́ e daa Yerusalɛmula píngi, bensↄ̃ á yezi à gbɛ̃ pì ga yã diwaↄ́? 29 Ben Pita kↄ̃n zĩ̀ri kpaaanↄ wèńla wà bè: Luda yã bé à kↄ̃ sìo wà ma dɛ gbɛ̃ntee pↄ́la. 30 Wa dezinↄ Luda bé à Yesu kɛ̀ a à lògo lía á dɛ̀ pì fɛ̀ɛ. 31 Luda à sɛ̀ à vɛ̃̀ɛ a ↄplaazi Kínɛ Mìsiri ũ, lɛ à Isarailinↄ gba zɛ́ aↄ̃ nↄ̀sɛ liɛ, à ń durunnↄ kɛ̃ńnɛ. 32 Yã pìnↄ sèedadeenↄn wa ũ, wapinↄ kↄ̃n Luda Nini kɛ̀ Luda è kpá gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è a yã maanↄao.
33 Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà, aↄ̃ pↄ fɛ̃̀ maamaa, ben aↄ̃ↄ yezi wà ń dɛdɛ. 34 Farisi kɛ̀ wè benɛ Gamaliɛli kú ń tɛ́. Ludayãdannɛrimɛ, baade píngi è à tↄ́ nnaa sí. À fɛ̀ɛ à zɛ̀ à bè wà bↄ kↄ̃n gbɛ̃ pìnↄo gĩa. 35 Ben à bèńnɛ: Isarailinↄ, à làakari kɛ yã kɛ̀ á yezi à kɛ gbɛ̃ pìnↄnɛa. 36 À gurↄↄ e gì kɛro kɛ̀ Tuda fɛ̀ɛ èe a zĩnda diɛɛ a ka. Wà tɛ̀zi lán gↄ̃ↄn wàa plaaa bà. Kɛ̀ wà à dɛ̀, ben à ìbanↄ fã̀akↄ̃a, ben yã yã̀a. 37 À gbɛra Galili gbɛ̃ Yudasi fɛ̀ɛ gbɛ̃narogurↄ à gbɛ̃nↄ gàɛ à nàawa pari. À gà se, ben à ìbanↄ fã̀akↄ̃a ń píngi. 38 Mɛ́ɛ ooare tia, àton gbɛ̃ pìnↄ yã daro, à ń tó. Tó aↄ̃ pↄyezi kↄ̃n ń yãkɛnanↄ bↄ̀ gbɛ̃ntee kiiamɛ, eé mì dɛ. 39 Tó à bↄ̀ Luda kiiamɛ sↄ̃, é fↄ̃ à kpáńnɛro. À làakari kɛ zĩ̀kana kↄ̃n Ludaozi. 40 Aↄ̃ à yã mà, ben aↄ̃ zĩ̀rinↄ sìsi aↄ̃ ń gbɛ̃. Aↄ̃ gìńnɛ aↄ̃ yã o kↄ̃n Yesu tↄ́o, ben wà ń gbáɛ.
41 Zĩ̀rinↄ bↄ̀ gbãadeenↄ kiia kↄ̃n pↄnnaao, zaakɛ aↄ̃ↄ è wà kà kɛ̀ wà wí daḿma Yesu tↄ́ yãnzi. 42 Lán guu e dↄↄ nà aↄ̃ègↄ̃ yã daańnɛ Luda ua guu kↄ̃n ń bɛɛnↄo, aↄ̃ègↄ̃ Yesu baaru nnaa kpaańnɛ kámmabosai, aↄ̃è be àmbe Mɛsaya ũ.