6
Dↄnlɛri gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ diɛna
Gurↄ beeea kɛ̀ Yesu ìbanↄↄ e kaara, aↄ̃ Girikiyãmarinↄↄ e yãkete kaa aↄ̃ Eberuyãmarinↄzi wà bè, tó wèe pↄ́blee kpaatɛtɛ lán guu e dↄↄ nà, wè pã kpá ń gyaanↄnↄzimɛ. Ben zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ Yesudeenↄ sìsi ń píngi wà bè: À zɛ́ vĩ wà pã kpá Luda yãzi wà làakari dↄ pↄ́ble kpaatɛtɛnaaro. À gↄ̃gbɛ̃nↄ bↄ a tɛ́ gↄ̃ↄn swɛɛplaa, gbɛ̃ maaa kɛ̀ ↄ̃ndↄ̃ↄ pɛ̀kↄ̃rɛḿma kↄ̃n Luda Ninionↄ, lɛ wà ń diɛ zĩi pì gbɛ̃nsinↄ ũ, wé làakari dↄ aduakɛnaa kↄ̃n Luda yã'onnɛnao. Yã pì kɛ̀ńnɛ ń píngi, ben aↄ̃ Sitivĩ kɛ̀ Luda Nini pɛ̀kↄ̃rɛa kↄ̃n ludanaanɛkɛnao sɛ̀ kↄ̃n Filipio kↄ̃n Porokoruo kↄ̃n Nikanↄo kↄ̃n Timↄo kↄ̃n Pamɛnao kↄ̃n Antiↄku gbɛ̃ Nikola kɛ̀ Yudanↄ dↄnzizɛ sɛ̀ yãao. Wà gàańyo zĩ̀rinↄ kiia, ben aↄ̃ adua kɛ̀ńnɛ aↄ̃ ↄ kɛ̀ḿma.
Luda yã e daagula, Yesu ìbanↄↄ e kaara Yerusalɛmu maamaa, ben sa'orinↄ Yesu yã sì paripari.
Sitivĩ kũna
Luda aubarika kↄ̃n gbãaao pɛ̀kↄ̃rɛ Sitivĩa, ben èe dabuyã kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kɛɛ gbɛ̃nↄ tɛ́. Aduakɛkpɛ kee kuu kɛ̀ wè be wɛ̃ɛnɛnↄ aduakɛkpɛ. Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bↄ̀ Sirɛni kↄ̃n Alɛsandariao kↄ̃n Silisia bùsuo kↄ̃n Asia bùsuo. Ben aↄ̃ íbɛtɛ kpà kↄ̃n Sitivĩo aↄ̃ lɛokpakↄ̃a kɛ̀o. 10 Mↄde aↄ̃ↄe à fↄ̃ro ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀ Luda Nini à gbà yãnzi. 11 Aↄ̃ tɛ́ kà gbɛ̃nↄn, ben gbɛ̃ pìnↄ bè: Wá mà à bↄ̀ Musa kↄ̃n Ludao yã kpɛɛ. 12 Aↄ̃ Yudanↄ kↄ̃n ń gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ làakari fɛ̀ɛ, ben aↄ̃ gàa wà Sitivĩ kũ̀, aↄ̃ gàao ń gbãadeenↄ kiia. 13 Ben aↄ̃ mↄ̀ kↄ̃n sèedade ɛgɛɛnↄ aↄ̃ bè: Gbɛ̃ kɛ̀ bé ègↄ̃ Luda kpɛ́ kↄ̃n à dokao zaa boo yãana sai. 14 Zaakɛ wá mà à bè Yesu Nazarɛti é kpɛ́ pì kaatɛ à wa fɛɛakaarayã kɛ̀ Musa dàwee liɛ sɛ́. 15 Ben gbãadee kɛ̀ aↄ̃ↄ vɛ̃ɛna gweenↄ wɛ́ɛ pɛ̀ Sitivĩa ń píngi, aↄ̃ↄ è à uu dɛ lán malaika uu bà.