7
Sitivĩ yã'ona gbãadeenↄnɛ
Ben sa'oriki Sitivĩ là à bè: N yã pìnↄ ò yãpuran yↄ́? Ben à bè: Ma gbɛ̃nↄ kↄ̃n ma denↄ, à ma! Luda Gakuide bↄ̀ à mↄ̀ wa dezi káaku Ibraĩzi gurↄↄ kɛ̀ à kú Mɛsↄpↄtamia bùsun, zaalɛ à kpɛ́ à gá vɛ̃ɛ Arana. À bènɛ: Ǹ bↄ n bùsun n danɛnↄ tɛ́ ǹ tá bùsu kɛ̀ mɛ́ ↄdↄannɛɛn. Ben à bↄ̀ Kaladia bùsu pì guu à gàa à vɛ̃̀ɛ Arana. À de gaa gbɛra Luda sùo bùsu kɛ̀ á kún tiaa kɛ̀ pìn. Ludaa e bùsu pì tↄↄtɛ ke kpáa baa kɛ̀sɛ doro, mↄde à à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ à bè eé gↄ̃ à pↄ́ ũ kↄ̃n à boriinↄ. Gurↄ beeea sↄ̃ Ibraĩ nɛ́ vĩro. Luda bènɛ lán kɛ̀ bà: N boriinↄ é nibↄ ble bùsu pãnden. Gwen aↄ̃é zↄ̀ blen, weé wɛ́ɛ tãḿma ai wɛ̃̀ wàa plaa. Luda bè é ĩa da borii kɛ̀ aↄ̃é zↄ̀ bleńnɛnↄa, Ibraĩ borii pìnↄ é bↄɛ wà mↄ́ wà dↄnzi kɛare gura kɛ̀ pìn. Ben Luda bã̀ngukɛna yã dà Ibraĩnɛ a bà kuunao sèeda ũ. Kɛ̀ à Isaaku ì, à bã̀ngu kɛ̀nɛ à gurↄ sↄraagↄ̃dee zĩ. Lɛn Isaaku kɛ̀ Yakubunɛ lɛ dↄ, ben Yakubu kɛ̀ wa dezi káaku gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄnɛ lɛ se dↄ. Ben wa dezi káaku pìnↄ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpà kↄ̃n ń gbɛ̃ndo Yusufuo, aↄ̃ à yà wà tào Igipiti. Ludaa kúo 10 à à bↄ̀ à nawɛ̃a píngi guu. Luda Yusufu pì gbà ↄ̃ndↄ̃ↄ à tò à nna kↄ̃n Igipiti kí Fili'aunao, ben à à dìɛ Igipiti bùsu gbɛ̃nsi ũ kↄ̃n a bɛ uao. 11 Ben dekaa kà Igipiti kↄ̃n Kanaa bùsuo píngi. Nawɛ̃a kɛ̀ bíta, wa dezi pìnↄↄ e pↄ́ke e wà blèro. 12 Kɛ̀ Yakubu mà pↄ́wɛɛ kú Igipiti, à wa dezi pìnↄ zĩ̀ gwe. Aↄ̃ gana káakudeen gwe. 13 À gɛ̃̀n plaadeen Yusufu a zĩnda ↄ̀dↄa a vĩ̀inↄnɛ, ben Fili'auna Yusufu danɛnↄ dↄ̃̀. 14 Ben Yusufu gbɛ̃ zĩ̀ a de Yakubua à mↄ́ kↄ̃n a danɛnↄ ń píngi. Aↄ̃ píngi gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri asↄↄromɛ. 15 Ben Yakubu gàa Igipiti. Gwen à gàn kↄ̃n wa dezi pìnↄ ń píngi. 16 Wà sù kↄ̃n ń gɛ̀nↄo Sɛkɛmu, ben wà ń vĩi gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ Ibraĩ lù mira ũ guu Amↄ nɛ́nↄa à fĩa bòńnɛ kↄ̃n kondogio.
17 Kɛ̀ lɛ́ kɛ̀ Ludaa gbɛ̃̀ Ibraĩnɛ gurↄↄ kà kĩi à papa, wa borii pari kũ̀ à kàara Igipiti maamaa. 18 Ben kí dufu kɛ̀ Yusufu dↄ̃roo kpata blè Igipiti. 19 À pãsĩ kↄ̃n wa boriio à wɛ́ɛ tã̀ wa dezinↄa, à tò aↄ̃ ń nɛ́nↄ kwɛ̀ aↄ̃ gàga. 20 Gurↄ beeean wà Musa ì à àisi maa. Wà à gwà a de bɛ mↄ aagↄ̃mɛ. 21 Kɛ̀ wà à zĩ̀nna, ben Fili'auna nɛ́nↄgbɛ̃ à sɛ̀ à à gwà a zĩnda nɛ́ ũ. 22 Wà Igipitinↄ ↄ̃ndↄ̃ↄ dà Musanɛ píngi, à gↄ̃̀ gbɛ̃nsi ũ yã'ona guu kↄ̃n yãkɛnao.
23 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ baplaa, à dà a nↄ̀sɛ guu à gá a Isaraili daanↄ gwa. 24 Kɛ̀ à è Igipiti gbɛ̃ e ĩa daa a gbɛ̃ mɛ̀n dooa, ben à yã sì kↄ̃n a gbɛ̃o à gɛ̃ɛ bòa à à dɛ̀. 25 Kɛ̀ Ludaa yezi à a gbɛ̃nↄ mì sí à gãzĩ, èe daa aↄ̃ↄ dↄ̃mɛ, mↄde aↄ̃ↄ dↄ̃ro. 26 Kɛ̀ guu dↄ̀, Isaraili gↄ̃ↄn plaaanↄↄ e swèe kɛɛ, ben a mↄ̀ à ń yókↄ̃a à agbaa kpàńnɛ à bè: Ma gbɛ̃nↄ, à kɛ̀ dia ée ĩa daakↄ̃a kↄ̃ tɛ̃ɛɛ? 27 Ben gbɛ̃ kɛ̀ èe ĩa daa a gbɛ̃ndooa ↄ yĩ̀pa Musazi à bè: Dé bé à n kɛ kí yãgↄ̃gↄ̃ri ũwee? 28 Ń yezi ǹ ma dɛ lán n Igipiti gbɛ̃ dɛ̀ nà gĩan yↄ́? 29 Kɛ̀ Musa yã pì mà, à bàa lɛ̀ à tà Midiã bùsun. Gwen à nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ìn gↄ̃ↄn plaa.
30 Wɛ̃̀ baplaaa gbɛran malaika bↄ̀ à mↄ̀zi gbáan Sinai kpiii saɛ gyanto tɛ́ guu. 31 Kɛ̀ Musa dabuyã beee è, à bↄ̀ à saɛ. Kɛ̀ à sↄ̃̀zi à gwa, à Dii kòto mà à bè: 32 Mámbe n dezinↄ Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo Luda ũ. Vĩa Musa kũ̀ èe lugalugaa, èe fↄ̃ à wɛ́ɛ sɛ̀ à gwàro. 33 Ben Dii bènɛ: Ǹ n kyatee bↄbↄ, zaakɛ guu kɛ̀ ń zɛn kú adonamɛ. 34 Ma wɛ́ɛtãmma kɛ̀ wèe mↄↄ ma gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Igipitinↄnɛ è sãnsãn ma ń m̀bona mà, ben ma mↄ mà ń mì sí. Mɛ́ n zĩ Igipiti sa. 35 Musa kɛ̀ aↄ̃ gìnɛ yã wà bè, dé bé à à kɛ̀ kí yãgↄ̃gↄ̃ri ũńnɛ pìn Luda yã ònɛ malaika kɛ̀ bↄ̀ à mↄ̀zi gyanto guu gãzĩ, à à zĩ̀ kína kɛ̀ eé ń gbarɛ ũ. 36 Àmbe à bↄ̀ńyo à yãbↄnsaɛnↄ kↄ̃n dabuyãnↄ kɛ̀ Igipiti kↄ̃n Isia Tɛ̃aao kↄ̃n gbáa guuo wɛ̃̀ baplaa. 37 Musa pì bé à bè Isarailinↄnɛ, Luda é ń gbɛ̃ke sɛ́ annabi ũ lán a bà. 38 Musa pì kú kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ana pìnↄo gbáan, à kú gwe kↄ̃n wa dezinↄ kↄ̃n malaika kɛ̀ yã ònɛ Sinai kpiii musuo. Àmbe à yã wɛ̃̀ndideenↄ sì à kpáwa.
39 Wa dezinↄↄ e à yã maro, ben aↄ̃ gìzi aↄ̃ laasuu ɛ̀ara à tà Igipiti. 40 Aↄ̃ bè Arunanɛ: Ǹ tãa kenↄ kɛwe aↄ̃ dↄwe aɛ, zaakɛ Musa kɛ̀ wa bↄɛ Igipiti, wá dↄ̃ yã kɛ̀ à à lèro. 41 Gurↄ beeean aↄ̃ tãa pì lán zùswarenɛ bↄ̀rↄ bà, ben aↄ̃ saa òa aↄ̃ zĩbaa kɛ̀ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ ń zĩndanɛ pì yã musu. 42 Ben Luda kpɛɛ lìńnɛ à tò aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ ludambɛ pↄ́nↄnɛ lán wà kɛ̃̀ annabinↄ takada guu nà wà bè:
Isarailinↄ, èe kɛ mámbe a saa òma gbáan wɛ̃̀ baplaaro.
43 Tãa Mↄlɛki bisa kutaan á sɛna
kↄ̃n sↄsↄnɛ tãa Rɛfã kɛ̀ a zɛo takao.
Dii kɛ̀ á pì a dↄnzi kɛ̀ńnɛnↄ yãnzin
mɛ́ tó wà táao Babilↄnu kãa kpa.
44 Wa dezinↄ Luda bà kuunańyo kutaa vĩ gbáan. Luda à taka ↄ̀dↄa Musanɛ, ben wà kɛ̀ lán Ludaa ònɛ nà. 45 Kutaa pì gↄ̃̀ Yↄsuanɛ kↄ̃n wa dezinↄ, ben aↄ̃ mↄ̀ wà bori pãnde kɛ̀ Luda pɛ̀ḿmańnɛnↄ bùsu sìḿma. Kutaa pì kú gwe ai Dauda gurↄ. 46 Dauda pì nna kↄ̃n Ludao, ben à wɛ́ɛ kɛ̀a lɛ à e à kpɛ́ bo Yakubu Ludanɛ. 47 Sulemanu bé à kpɛ́ pì bònɛ. 48 Mↄde Luda Musude ègↄ̃ kú kpɛ́ kɛ̀ gbɛ̃nteenↄↄ bò guuro, lán annabi ò nà:
49 Dii bè:
Musu nɛ́ ma kíblekitamɛ,
tↄↄtɛ nɛ́ ma tintimɛ.
Kpɛ́ kparee takan é bomɛɛ?
Mákpan ma pitakii kún?
50 Mámbe ma pↄ́ píngi kɛ̀roo?
51 Ludayãdarisainↄn a ũ! A nↄ̀sɛ wɛ̃naro! A swã gbãamɛ! Eègↄ̃ gii Luda Ninizi, eègↄ̃ kɛɛ lán a dezinↄ bà. 52 Annabi kpareen a dezinↄ gì wɛ́ɛ tãazi? Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gĩakɛ wà Gbɛ̃ Maa mↄna yã ò pìnↄ dɛ̀dɛ. Adee pìn a bↄ à kpɛɛ a à dɛ̀ sa. 53 A doka kɛ̀ malaikanↄ sùo sì, mↄde ée zĩi kɛ à yãaro.
Sitivĩ papana gbɛ̀o
54 Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà aↄ̃ pↄ fɛ̃̀zi, aↄ̃ swaa sòzi. 55 Ben Luda Nini dì Sitivĩa à wɛ́ɛ pɛ̀ ludambɛɛa, ben à Luda gakui è kↄ̃n Yesuo zɛna à ↄplaazi. 56 Ben à bè: À ma! Ma ludambɛɛ è wɛ̃na, Gbɛ̃ntee Nɛ́ zɛna Luda ↄplaazi. 57 Ben aↄ̃ ↄ tàta ń swãlɛ aↄ̃ wii gbãaa lɛ̀, ben aↄ̃ kùsia lɛdolɛ. 58 Aↄ̃ à gàɛ wà bↄ̀o wɛ́tɛ kpɛɛ, ben aↄ̃ↄe à pápaa gbɛ̀o lɛ wà à dɛ. Aↄ̃ ń uta ìsinↄ bↄ̀ wà kàɛ ↄ̀wazi kɛ̀ wè benɛ Solu saɛ. 59 Kɛ̀ aↄ̃ↄe Sitivĩ pápaa gbɛ̀o lɛ, à adua kɛ̀ à bè: Dii Yesu, ǹ ma ninii sí. 60 Ben à kùɛ à wii gbãaa lɛ̀ à bè: Dii, ǹton ń durun kɛ̀kii daro. Yã beee ona gbɛran à gà.