8
Solu kú gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ Sitivĩ dɛ̀nↄ kpɛɛ.
Solu wɛ́ɛtãmma mↄna Yesudeenↄnɛ
Zĩ beeean wà nà wɛ́ɛtãna sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄa maamaa. Zĩ̀rinↄ baasi, aↄ̃ fã̀akↄ̃a ń píngi Yudea kↄ̃n Samaria bùsunↄ guu. Ludayãdari kenↄ Sitivĩ vĩ̀i aↄ̃ à gɛ̀ ↄ́ↄ dↄ̀ kↄ̃n wii gbãaao. Ben Solu aĩa kɛ̀ kↄ̃n sↄsi gbɛ̃nↄ kaatɛnao. Ègↄ̃ gɛ̃ɛ ua kↄ̃n uao àgↄ̃ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kũkũu àgↄ̃ ń gáɛɛ à gá à ń ká kpɛ́siaan.
Baarunnakpana Samaria bùsun
Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ fã̀akↄ̃aanↄ gàa wà Yesu baaru kpà gu sãnda píngin. Filipi gàa Samaria bùsu wɛ́tɛ ken, ben à Mɛsaya waazi kɛ̀ńnɛ. Kɛ̀ gbɛ̃nↄ Filipi yã mà, bensↄ̃ aↄ̃ dabuyã kɛ̀ à kɛ̀nↄ è, aↄ̃ làakari dↄ̀ yã kɛ̀ èe ooa kↄ̃n nↄ̀sɛo do. Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ zĩnnↄ gòḿma kↄ̃n wii gbãaaonↄↄ pari, bensↄ̃ gbɛ̃ kↄ̃̀ↄkũnanↄ kↄ̃n ɛrɛnↄ kɛ̃̀kↄ̃a pari. Ben wà pↄnnaa kɛ̀ maamaa wɛ́tɛ pì guu.
Gↄ̃gbɛ̃ kee kú gwe zaa zi wè benɛ Simↄ. Ègↄ̃ dabuyã kɛɛ à bↄ̀ Samariadeenↄ saɛ, ben à a zĩnda dìɛ gbɛ̃ bɛ̀ɛdee ũ. 10 Nɛ́ féte gbɛ̃nsi píngi è làakari dↄ à yãa aↄ̃ be: Gbɛ̃ pì nɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Luda Gbãabitadeemɛ. 11 Dabuyã kɛ̀ ègↄ̃ kɛɛ ń tɛ́ zaa gìkɛna ń kũ gbãa. 12 Mↄde kɛ̀ aↄ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia baaru kɛ̀ Filipi kpàńnɛ kↄ̃n Yesu Kirisi tↄ́o mà, aↄ̃ↄ sì, ben aↄ̃ batisi kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ ń píngi. 13 Baa Simↄ yã pì sì à batisi kɛ̀, ben à nà Filipia. Kɛ̀ à dabuyã kↄ̃n gbãa yã bíta kɛ̀ Filipi e kɛɛnↄ è, yã pìnↄ bↄ̀ à saɛ.
14 Kɛ̀ zĩ̀rinↄↄ mà zaa Yerusalɛmu Samariadeenↄ Luda yã sì, aↄ̃ Pita kↄ̃n Yohanao zĩ̀ḿma. 15 Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, aↄ̃ adua kɛ̀ńnɛ lɛ aↄ̃ Luda Nini e yãnzi. 16 Wà ń batisi kɛ̀ yã kↄ̃n Dii Yesu tↄ́o, mↄde Luda Ninii e di aↄ̃ gbɛ̃kearo. 17 Kɛ̀ aↄ̃ ↄ kɛ̀ḿma, ben aↄ̃ Luda Nini è sa. 18 Kɛ̀ Simↄ è aↄ̃ Luda Nini è kↄ̃n zĩ̀rinↄ ↄnammanao, ben à mↄ̀ńnɛ ↄↄo 19 à bè: À ma gba gbãaa pì se, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ ma ↄ kɛ̀a é Luda Nini e. 20 Ben Pita bènɛ: N ↄↄ kaatɛnyo, zaakɛ nɛ́ɛ daa nɛ́ ludangbaa lú kↄ̃n ↄↄomɛ. 21 N ↄↄ kú zĩi pì guuro, n baka kú à guuro, zaakɛ n nↄ̀sɛ maa Ludanɛro. 22 Ǹ kpɛɛ li n yã zaaa pìnɛ ǹ adua kɛ Diia, ke eé sùu kɛnyo kↄ̃n n laasuu beee takao gwɛɛ? 23 Zaakɛ má è kɛ̀ sɛwɛɛ kãsãa kú n guu, durun bà kànnɛ. 24 Ben Simↄ bè: À adua kɛmɛ Diia lɛ yã kɛ̀ á ò ke tón ma lero yãnzi.
25 Kɛ̀ Pita kↄ̃n Yohanao Dii sèeda kɛ̀ aↄ̃ à yã dàńnɛ, ben aↄ̃ ɛ̀ara aↄ̃ↄe taa Yerusalɛmu, aↄ̃ↄe baaru nnaa kpaa Samaria lakutunↄ guu pari.
Filipi kↄ̃n Etiopia gbãade keo
26 Dii malaika yã ò Filipinɛ à bè: Ǹ fɛɛ ǹ gá sↄↄmɛtɛ kpa. Ǹ zɛ́ kɛ̀ bↄ̀ Yerusalɛmu à gàa Gaza sɛ́, zɛ́ kɛ̀ bↄ̀ɛ gbáan. 27 Ben à dà zɛ́n. Etiopia gbɛ̃kee tɛ́ zɛ́ pìn. Etiopia bùsu kína kɛ̀ dɛ nↄgbɛ̃ ũu kɛ̀ wè benɛ Kandase bɛgwarimɛ, à auziki dãkparinↄ gbɛ̃nsimɛ. À mↄ̀ à dↄnzi kɛ̀ Yerusalɛmu, 28 ben à lìara èe taa vɛ̃ɛna a sↄ̃goro guu, èe annabi Isaya takada kyó kɛɛ. 29 Ben Luda Nini bè Filipinɛ: Ǹ gá ǹ sↄ̃ sↄ̃goro kɛ̀kãazi. 30 Ben Filipi bàa lɛ̀ à gàa. À mà èe annabi Isaya takada kyó kɛɛ, ben à à là à bè: Ń kyó kɛ̀ nɛ́ɛ kɛɛ bↄkↄ̃tɛ dↄ̃ↄ́? 31 À wèàla à bè: Tó gbɛ̃kee e à bↄkↄ̃tɛmɛro, mɛ́ fↄ̃ mà à dↄ̀rↄ dↄ̃ↄ́? Ben à Filipi sìsi à gɛ̃̀ à vɛ̃̀ɛ à saɛ. 32 Yã kɛ̀ èe à kyó kɛɛ pìn yɛ̀:
Lán sãa kɛ̀ wèe gaa à kòto kpá bà,
lán sãnɛ bↄ̀rↄ kɛ̀ wèe à kã kɛ̃ɛ bà,
à yĩtɛ kpɛ̃ èe lɛ́ wɛ̃kↄ̃aro.
33 Wà wí dàa,
wèe yãkpaɛ kɛo a zɛ́aro.
Dé bé eé fↄ̃ à à gurↄ gbɛ̃nↄ yã oo?
Zaakɛ wà à wɛ̃̀ndi bↄ̀ anduna guu.
34 Ben gↄ̃gbɛ̃ pì bè Filipinɛ: Ǹ omɛ, dé musun annabi yã beee ò sↄ̃ↄ? À zĩndan yↄ́ ke gbɛ̃ pãndemɛ? 35 Naana Luda yã pìa Filipi Yesu baaru nnaa kpànɛ. 36 Kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa aɛ, aↄ̃ kà í kiia, ben gↄ̃gbɛ̃ pì bè: Ǹ í gwa kɛ̀. Bↄ́ bé eé kpámɛ mà batisi kɛɛ? 37 Ben Filipi bènɛ: Tó n yã pì sì kↄ̃n nↄ̀sɛo do, nɛ́ fↄ̃. À wèàla à bè: Má sì kɛ̀ Yesu Kirisi nɛ́ Luda Nɛ́mɛ. 38 Ben à bè wà góro zɛ. Ben aↄ̃ plaa ń píngi aↄ̃ pìta wà gɛ̃̀ ín. Ben à à batisi kɛ̀. 39 Kɛ̀ aↄ̃ bikũ̀ baa, ben Dii Nini Filipi kpà guuzi, gↄ̃gbɛ̃ pì e à e dↄro, ben pↄnnaa guu à gɛ̃̀ zɛ́la. 40 Filipi a zĩnda è zɛ Azotu, ben à gàa à Yesu baaru nnaa kpà wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo ai à gàa à kào Sizarea.