9
Yesu bↄ à mↄna Soluzi
(Zĩr 22:6-16, 26:12-18)
Gurↄ beeea sↄ̃ Solu e pↄ́ bↄↄ a yĩn, èe yã pãsĩ oo Dii ìbanↄ dɛdɛna yã musu. À gàa sa'oriki kiia, à gbèkaa à takada kɛ̃ Damasiku aduakɛkpɛdeenↄnɛ à kpáawa, lɛ tó à zɛ́ pì deenↄ è gwe, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ ń píngi, eé ń kũkũ à suńyo Yerusalɛmu. Kɛ̀ à dà zɛ́n, èe gaa à kà kĩi kↄ̃n Damasikuo, ben kãndo gupuraa bↄ̀ ludambɛ à damala. À bↄ̀ à lɛ̀ɛ, ben à kòto mà à bènɛ: Solu, Solu, bↄ́ bé à tò nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãamaa? Ben à bè: Dén n ũu, Dii? Ben à wèàla à bè: Mámbe Yesu kɛ̀ nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãaa ũ. Ǹ fɛɛ ǹ gɛ̃ wɛ́tɛ guu, weé onnɛ yã kɛ̀ nɛ́ kɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa lɛdoonↄ gↄ̃̀ sã̀ii. Aↄ̃ kòto pì mà, mↄde aↄ̃ↄe gbɛ̃ke ero. Kɛ̀ Solu fɛ̀ɛ, à a wɛ́ɛ wɛ̃̀, ben èe guu ero. Ben wà à kũ̀ a ↄↄa wà gàao Damasiku. À kɛ̀ gurↄ aagↄ̃ gu'ena sai, èe pↄ́ blero èe í miro.
10 Yesude kee kú Damasiku kɛ̀ wè benɛ Anania. Dii yã ònɛ wɛ́ɛgupu'ena guu à bè: Anania. Ben à wèàla à bè: Maɛ kɛ̀, Dii. 11 Ben Dii bènɛ: Ǹ fɛɛ ǹ da zɛ́ kɛ̀ wè be Súusun ai Yudasi bɛ ua ǹ Taasu gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Solu gbeka. Èe adua kɛɛ gwe. 12 Wɛ́ɛgupu'ena guu à n e, n mↄ n ↄ kɛ̀a lɛ à guu e. 13 Ben Anania bènɛ: Dii, má mà wà gbɛ̃ pì yã ò pari, lán à yã zaaa kɛ̀ n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄnɛ nà. 14 Sa'orikinↄ à gbà zɛ́ à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe n sisii gura kɛ̀nↄ kũkũ. Beee yãnzin à mↄ̀zi. 15 Ben Dii bènɛ: Ǹ gá, zaakɛ ma gbɛ̃ pì sɛ̀ à gá ma tↄ́ bↄ bori pãndenↄnɛ kↄ̃n ń kínanↄ kↄ̃n Isarailinↄomɛ. 16 Lán eé wɛ́ɛtãmma e ma tↄ́ yãnzi nà mɛ́ ↄdↄanɛ. 17 Ben Anania bↄ̀ à gàa à gɛ̃̀ ua pìn, à ↄ kɛ̀ Solua à bè: Solu ma gbɛ̃, Dii Yesu kɛ̀ bↄ̀ à mↄ̀nzi zɛ́n gurↄↄ kɛ̀ nɛ́ɛ mↄↄ kɛ̀, àmbe à ma zĩ lɛ ǹ guu e Luda Nini summa yãnzi. 18 Gwe gↄ̃ↄ pↄ́ bↄ̀ɛ à wɛ́ɛn lán kpↄ̀tɛɛ bà aↄ̃ lɛ̀ɛ, ben à guu è. Ben à fɛ̀ɛ à batisi kɛ̀. 19 Kɛ̀ à pↄ́ blè, à gbãaa è.
Solu waazikɛna zaa Damasiku
Solu gurↄplaa kɛ̀ kↄ̃n Damasiku Yesudeenↄ, 20 ben à nà Yesu yã waazikɛnaa gↄ̃ↄ Yudanↄ aduakɛkpɛnↄ guu, à bè Yesu nɛ́ Luda Nɛ́mɛ. 21 Yã pì bↄ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ mànↄ saɛ aↄ̃ bè: Gbɛ̃ beee bé èe gbɛ̃ pì sìsirinↄ ásaru kɛ Yerusalɛmuroo? Àmbe èe mↄ́ kɛ̀ à ń kũkũ à táńyo sa'orikinↄ kiiaroo? 22 Solu sↄ̃ gbãaa ègↄ̃ kaara, ben à yã Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Damasikunↄ fù à ↄ̀dↄańnɛ kɛ̀ Yesu nɛ́ Mɛsayamɛ.
23 Gurↄ plaaa gbɛra Yudanↄ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi aↄ̃ à dɛ, 24 ben à ń lɛ́kpakↄ̃sↄ̃naazii pì mà. Aↄ̃ↄe wɛ́tɛ bĩilɛnↄ dãkpaa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo lɛ wà à dɛ yãnzi. 25 Gwãavĩn Solu gbɛ̃nↄ à dà gbíin wà à gbàrɛ kↄ̃n bào bàazi bↄna bĩi musu.
Solu waazikɛna zaa Yerusalɛmu
26 Kɛ̀ à kà Yerusalɛmu, à wɛ̀tɛ à na Yesudeenↄa, ben aↄ̃ vĩa kɛ̀nɛ ń píngi, aↄ̃ↄe à Yesudekɛ wɛ́ɛ síro. 27 Ben Banaba à sɛ̀ à gàao zĩ̀rinↄ kiia, à gbã̀ńnɛ lán Solu Dii è zɛ́n nà kↄ̃n yã kɛ̀ Dii ònɛo kↄ̃n lán à Yesu yã ò gupuraaa nà zaa Damasikuo. 28 Ben Solu gɛ̃̀ ń tɛ́ à lìgańyo Yerusalɛmu à yã ò gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n Dii tↄ́o gupuraan. 29 Kɛ̀ à yã ò Yuda Girikiyãmarinↄnɛ à lɛokpakↄ̃a kɛ̀ńyo, ben aↄ̃ↄe wɛtɛɛ wà à dɛ. 30 Kɛ̀ à gbɛ̃nↄↄ dↄ̃̀, aↄ̃ gàa wà zɛ̀nɛ Sizarea, ben à tà Taasu.
31 Beee gbɛra sↄsi kɛ̀ kú Yudea kↄ̃n Galilio kↄ̃n Samaria bùsuo kuu aafia píngi. Aↄ̃ↄe gbãa kũu wèe gaa aɛ vĩakɛna Diinɛ guu, aↄ̃ↄe kaara kɛ̀ Luda Nini ń làakari kpàɛńnɛ yãnzi.
Ainɛa kɛ̃kↄ̃ana
32 Pita è lili o wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo píngi, ben à gàa Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Lidanↄ gwa. 33 À gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Ainɛa è gwe, à kↄ̃̀ↄ kũ̀ kaɛna wɛ̃̀ sↄraagↄ̃. 34 Ben Pita bènɛ: Ainɛa, Yesu Kirisi n kɛ̃kↄ̃a. Ǹ fɛɛ ǹ n pɛ̀ koko. Ben à fɛ̀ɛ gↄ̃ↄ. 35 Lidadeenↄ kↄ̃n Sarↄnudeenↄ à è, ben aↄ̃ lìɛ wà aɛ dↄ̀ Diia.
Tabita fɛɛna gaan
36 Nↄgbɛ̃ Yesude kee kú Yↄpa à tↄ́n Tabita, kↄ̃n Giriki yão sↄ̃ Dↄkasi. Tↄ́ pì bè zↄ̃. Yã maa kɛna pɛ̀kↄ̃rɛa, bensↄ̃ à takaasideenↄ wɛ̃nda dↄ̃. 37 Gurↄ beeean à gyãa kɛ̀ à gà. Kɛ̀ wà à zú ò, wà à sɛ̀ wà dàɛ kpɛ́ musu guu. 38 Yↄpa sↄ̃ↄ zã̀ kↄ̃n Lidaoro. Kɛ̀ Yesudeenↄↄ mà Pita kú gwe, aↄ̃ ń gↄ̃ↄn plaaanↄ zĩ̀a aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a wà bè: Ǹ mↄ́ wa kiia kpakpaa. 39 Ben Pita fɛ̀ɛ à gàańyo. Kɛ̀ à kà, wà dìdio kpɛ́ pì musu. Ben gyaanↄnↄ sↄ̃̀zi ń píngi kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo, aↄ̃ uta kↄ̃n pↄ́kãsãa kɛ̀ Tabita kɛ̀ gurↄↄ kɛ̀ à kpɛ́ kúńyonↄ ↄ̀dↄanɛ. 40 Pita pɛ̀ḿma à ń bↄ́ɛ bàazi. À kùɛ à adua kɛ̀, ben à aɛ dↄ̀ gɛ̀ pìa à bè: Tabita, ǹ fɛɛ. Kɛ̀ à wɛ́ɛ wɛ̃̀, à Pita è, ben à fɛ̀ɛ à vɛ̃̀ɛ. 41 Pita à kũ̀ a ↄↄa à à fɛ̀ɛ à à zɛ̀. Ben à Luda gbɛ̃ pìnↄ sìsi kↄ̃n gyaanↄnↄ, ben à à kpàḿma bɛ̃ɛ. 42 Yã pì dà Yↄpala píngi, ben wà Dii náanɛ kɛ̀ gwe pari. 43 Pita gurↄplaa kɛ̀ gwe zaa Simↄ Ãa bɛ.