10
Pita kↄ̃n Kↄnɛliuo
Gbɛ̃kee kú Sizarea à tↄ́n Kↄnɛliu. Àmbe soza gãli kɛ̀ wè be Itali gãli gbɛ̃nsi ũ. Gbɛ̃ pì nɛ́ ludayãdarimɛ, ègↄ̃ Luda vĩa vĩ, àpi kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi. È gba da maamaa, bensↄ̃ ègↄ̃ adua kɛɛ gɛ̃̀n baaagↄ̃. Zĩkea fãantɛ̃ mↄ̀ aagↄ̃ à Luda malaika è tɛ̃tɛ̃ntɛ̃ wɛ́ɛgupu guu, à gɛ̃̀ a bɛ à bènɛ: Kↄnɛliu. Ben Kↄnɛliu wɛ́ɛ bìia kↄ̃n vĩao, ben à bè: Bↄ́mɛɛ, Dii? À wèàla à bè: N aduakɛna kↄ̃n n gbadana gbɛ̃nↄnɛo kà Luda kiia, ben à sì. Ǹ gbɛ̃nↄ zĩ Yↄpa sa, lɛ aↄ̃ Simↄ kɛ̀ wè benɛ Pita sísi. À pìta gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Simↄ Ãa bɛ. À bɛɛ kú ísia lɛ́a. Kɛ̀ malaika pì tà, Kↄnɛliu a zĩkɛri gↄ̃ↄn plaa kenↄ sìsi kↄ̃n soza ludayãdari kɛ̀ nazio. Kɛ̀ à yã pì tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ píngi, ben à ń zĩ Yↄpa.
Kɛ̀ guu dↄ̀, ben aↄ̃ dà zɛ́n aↄ̃ kà kĩi kↄ̃n wɛ́tɛ pìo. Gurↄ beeea kɛ̀ ↄfãntɛ̃ kà mìdangura, Pita dì kpɛ́ musu lɛ à adua kɛ. 10 Nↄaa e a dɛɛ à yezi à pↄ́ ble, ben gurↄↄ kɛ̀ wèe pↄ́blee kɛɛ à wɛ́ɛgupu è. 11 À ludambɛɛ è wɛ̃kↄ̃ana, pↄ́kee e pitaa lán bisa bíta bà. Bà dↄdↄna a gɛ̃tɛ̃ɛ mɛ̀n siigↄ̃ↄnↄa píngi, èe suu gĩzĩ. 12 Pↄ́ bori píngi kú à guu, nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n bãanↄ. 13 Ben wà bènɛ: Pita, ǹ fɛɛ ǹ dɛ ǹ só. 14 Ben Pita bè: Agya Dii. Mɛ́ɛ tɛ̃̀ pↄ́ ke pↄ́ gbãsĩ ble zikiro. 15 Ben à kòto pì mà à gɛ̃̀n plaadeeo dↄ wà bè: Pↄ́ kɛ̀ Luda bè à zɛ̃na, ǹton à tɛ̃̀ boro. 16 À kɛ̀ lɛ gɛ̃̀n aagↄ̃, ben kãndo wà pↄ́ pì gà wà tào ludambɛ.
17 Pita e bídi kɛɛ wɛ́ɛgupu kɛ̀ à è pìa, ben Kↄnɛliu zĩ̀ri kɛ̀ aↄ̃ Simↄ bɛɛ gbèkanↄ kà gↄ̃ↄ, aↄ̃ↄ zɛna gãnulɛa. 18 Aↄ̃ lɛ́ zù wà gbèka tó gwen Simↄ kɛ̀ wè benɛ Pita pìtan. 19 Ai tia Pita e laasuu lɛɛ wɛ́ɛgupu kɛ̀ à èa, ben Luda Nini bènɛ: Gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄↄ e n gbekaa. 20 Ǹ pita ǹ gáńyo seka sai, zaakɛ mámbe ma ń zĩmma. 21 Ben Pita pìta à gàa gbɛ̃ pìnↄ kiia à bè: Mámbe gbɛ̃ kɛ̀ ée gbekaa ũ. Bↄ́yãnzin a mↄ kɛ̀zi? 22 Aↄ̃ bè: Sozanↄ gbɛ̃nsi Kↄnɛliu bé à wa zĩ. Gbɛ̃ maaamɛ, à Luda vĩa vĩ. Yudanↄ píngi è à tↄ́ nnaa sí. Luda malaika bènɛ à n sísi ǹ mↄ́ a bɛ lɛ à n yã ma. 23 Ben Pita gɛ̃̀ńyo ua à ń yàari kɛ̀.
Kɛ̀ guu dↄ̀, à fɛ̀ɛ à dàńyo zɛ́n. Yↄpa Yesude kenↄ gàao lɛdo. 24 À gurↄ aagↄ̃deen aↄ̃ kà Sizarea. Kↄnɛliu a danɛnↄ kↄ̃n a gbɛ̃nna fɛ̃̀fɛ̃nↄ kàkↄ̃a èe ń dãa. 25 Kɛ̀ Pita gɛ̃̀ ua, ben Kↄnɛliu gàa à dààlɛ à kùɛ à aɛzĩ. 26 Ben Pita à fɛ̀ɛ à bè: Ǹ fɛɛ ǹ zɛ. Gbɛ̃nteen ma ũ se. 27 Èe yã ooo ai aↄ̃ gàa wà gɛ̃̀o kpɛ́n, ben à gbɛ̃nↄ lè kakↄ̃ana gwe paripari. 28 À bèńnɛ: Á dↄ̃ kɛ̀ Yudanↄ zɛ́ vĩ aↄ̃ yãkↄ̃tɛ kↄ̃n bori pãndeo ai aↄ̃ gɛ̃ ń uaro. Mↄde Ludaa ↄ̀dↄamɛ màton gbɛ̃ke gbãsĩ gwa ke mà à tɛ̃̀ boro. 29 Beee yãnzi kɛ̀ wà ma sisi, ma mↄ seka sai. Má yezi mà yã kɛ̀ a ma sisia ma sa. 30 Ben Kↄnɛliu bè: À gurↄ siigↄ̃deen yɛ̀, kɛ̀ mɛ́ɛ adua kɛɛ ma bɛ ↄfãntɛ̃ mↄ̀ aagↄ̃ mↄndaa'i. Ben kãndo ma gbɛ̃ke è zɛna ma aɛ à pↄ́kãsãa kɛ̀ èe tɛ́ kɛɛ dana 31 à bè: Kↄnɛliu, Luda n aduakɛna sì, n gbadana kànɛ. 32 Ǹ gbɛ̃nↄ zĩ Yↄpa Simↄ kɛ̀ wè benɛ Pita sísi. À pìta Simↄ Ãa bɛ zaa ísia lɛ́a. 33 Ben ma gbɛ̃nↄ zĩ̀mma gↄ̃ↄ. Lán n mↄ nà à kɛ̀ maa. Tia sa wa píngi wá kú kɛ̀ Luda dↄ̃na guu, lɛ wà yã kɛ̀ Dii ònnɛ ǹ owee ma yãnzi.
Pita yã'onaa
34 Pita nà yã'onaa à bè: Má sì yãpura sa kɛ̀ Luda è gbɛ̃ke wɛ́ɛ gwaro. 35 Bori sãnda píngi tɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ èe vĩa kɛɛnɛ, bensↄ̃ è yã maaa kɛɛ, adee yã bé è kánɛ. 36 Ń lɛ́kpãsã kɛ̀ Ludaa kɛ̀ Isarailinↄnɛ dↄ̃, à kɛnaao nna Yesu Kirisi gãzĩ baaru nnaa kpàńnɛ. Àmbe bori sãnda píngi Dii ũ. 37 Á yã kɛ̀ kɛ̀ Yudea gu sãnda píngi dↄ̃, lán à nàa nà zaa Galili Yaaya waazikɛna batisikɛna yã musu gbɛra. 38 Á dↄ̃ lán Luda a Ninii pìsi Yesu Nazarɛtia nà, ben à kú kↄ̃n gbãaao à gàa wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo, à yã maaa kɛ̀ńnɛ à gbɛ̃ kɛ̀ Ibilisi ń gã̀sã fĩ̀ńnɛ ń kpɛɛnↄ kɛ̃̀kↄ̃a, zaakɛ Ludaa kúo. 39 Wámbe yã kɛ̀ kɛ̀ Yudea bùsun kↄ̃n Yerusalɛmuo píngi sèedadeenↄ ũ. Wà à lògo lía wà à dɛ̀, 40 ben Luda à fɛ̀ɛ bↄna gaan à gurↄ aagↄ̃dee zĩ à tò à a zĩnda ↄ̀dↄawe. 41 Èe kɛ gbɛ̃ sãnda píngi bé à à èro, sé wamↄwa kɛ̀ Luda gĩakɛ à wa sɛ à sèedadee ũunↄ. À fɛɛna gaan gbɛra wa pↄ́ blè wa í mìo. 42 Ben à dìɛwe wà waazi kɛ gbɛ̃nↄnɛ wà ońnɛ kɛ̀ ambe gbɛ̃ kɛ̀ Ludaa dìɛ gbɛ̃ bɛ̃ɛnↄ kↄ̃n gɛ̀wãadeenↄ píngi yãkpaɛkɛri ũ. 43 Annabinↄ píngi à yã ò aↄ̃ bè gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à náanɛ kɛ̀nↄ durunnↄ é kɛ̃ḿma à tↄ́ gãzĩ.
Luda Nini pitana bori pãndenↄa
44 Gurↄↄ kɛ̀ Pita kpɛ́ èe yã pì oońnɛ, Luda Nini pìta gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe yã pì maanↄa ń píngi. 45 Yã pì bↄ̀ Yuda Yesudee kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ kↄ̃n Pitaonↄ saɛ, kɛ̀ baa bori pãndenↄn Luda a Ninii pìsiḿma gbaa ũ yãnzi. 46 Zaakɛ aↄ̃ↄ mà aↄ̃ↄe yãke borii oo aↄ̃ↄe Luda yãbↄnsaɛ kɛnanↄ oo. Ben Pita bè: 47 Gbɛ̃ pìnↄ Luda Nini è lán wa bà. Dé bé é fↄ̃ à gíńnɛ ń batisikɛnazi? 48 Ben à bè wà batisi kɛńnɛ kↄ̃n Yesu Kirisi tↄ́o. Ben aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a à gurↄplaa kɛńyo.