11
Pita bori pãndenↄ yã gbãna Yuda Yesudeenↄnɛ
Zĩ̀rinↄ kↄ̃n Yesudee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yudeanↄↄ mà lán bori pãndenↄ Luda yã sì nà se. Kɛ̀ Pita sù Yerusalɛmu, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n bã̀ngukɛyãonↄ à taari è aↄ̃ bè: N gɛ̃ gɛfↄↄdeenↄ bɛ n pↄ́ blèńyo. Ben Pita fɛ̀ɛ èe yã pì bↄkↄ̃tɛɛńnɛ zɛ́azɛa à bè: Má kú Yↄpamɛ, mɛ́ɛ adua kɛɛ, ben ma wɛ́ɛgupu è. Ma pↄ́ke è lán bisa bíta bà, bà dↄdↄna à gɛ̃tɛ̃ɛ mɛ̀n siigↄ̃ↄnↄa, à bↄ̀ ludambɛ èe pitaa ma kiia. Ma wɛ́ɛ pɛ̀a tíii, ma nↄ̀bↄnↄ è à guu, sɛ̃̀tɛpↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n bãanↄ. Ben ma kòto mà wà bèmɛ: Pita, ǹ fɛɛ ǹ dɛ ǹ só. Ben ma bè, agya Dii, tɛ̃̀ pↄ́ kesↄ̃ pↄ́ gbãsĩ kee e gɛ̃ ma lɛ́n zikiro. Kòto pì bↄna ludambɛ gɛ̃̀n plaadee bè dↄ, pↄ́ kɛ̀ Ludaa kɛ̀kɛ à gↄ̃̀ wásawasa, màton à tɛ̃̀ boro. 10 À kɛ̀ lɛ gɛ̃̀n aagↄ̃, ben wà ɛ̀ara wà gà píngi wà tào ludambɛ. 11 Gurↄ beee zakan gↄ̃ↄn aagↄ̃ kɛ̀ wà ń zĩma bↄna Sizareanↄ mↄ̀ ua kɛ̀ má kún. 12 Ben Luda Nini bèmɛ mà gáńyo seka sai. Wa gbɛ̃ gↄ̃ↄn swɛɛdoo kɛ̀kiinↄ gàamao lɛdo se, ben wa gɛ̃ gbɛ̃ kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄ zĩ̀maa bɛ. 13 Ben à òwe lán a malaika è nà, à bↄ̀ à mↄ̀azi a kpɛ́n à òare à gbɛ̃ zĩ Yↄpa à ma sísi, 14 lɛ mà yã kɛ̀ eé a mì sí oare, api kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi. 15 Kɛ̀ ma na yã'onaa, Luda Nini pìtaḿma lán à pìtawa káaku nà. 16 Ben yã kɛ̀ Dii ò kɛ̀ dↄ̀magu kɛ̀ à bè, Yaaya gbɛ̃nↄ batisi kɛ̀ kↄ̃n ío, api sↄ̃ é wa batisi kɛ kↄ̃n Luda Ninio. 17 Kɛ̀ Luda gba dↄ̃nkↄ̃ kɛ̀ńnɛ kↄ̃n wamↄwa kɛ̀ wa Dii Yesu Kirisi náanɛ kɛ̀nↄ, dén ma ũ mà fↄ̃ mà gí Ludanɛ? 18 Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà, aↄ̃ↄe yãke o dↄro, ben aↄ̃ Luda tↄ́ bↄ̀ wà bè: Wá è Luda ɛ̀ara à bori pãndenↄ gbà zɛ́ dↄ aↄ̃ nↄ̀sɛ liɛ aↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo e.
Antiↄkudeenↄ zɛna kↄ̃n Yesuo
19 Wɛ́ɛtãmmana kɛ̀ fɛ̀ɛ Sitivĩ gaa gbɛra bé à tò gbɛ̃nↄ fã̀akↄ̃a wà tà Fenisia bùsun kↄ̃n Sipiru bùsuo kↄ̃n Antiↄkuo, aↄ̃ↄe Luda yã oo Yudanↄnɛ ńtɛ̃ɛ. 20 Mↄde aↄ̃ gbɛ̃ kenↄ nɛ́ Sipiru bùsu kↄ̃n Sirɛni bùsuo gbɛ̃nↄnɛ, ben aↄ̃ gàa Antiↄku aↄ̃ↄe yã oo bori pãndenↄnɛ se dↄ, aↄ̃ↄe Dii Yesu baaru nnaa kpaańnɛ. 21 Dii e ↄ daaḿma, ben gbɛ̃nↄ yã pì sì pari aↄ̃ aɛ dↄ̀ Diia.
22 Ben yã pì baaru kà Yerusalɛmu sↄsi gbɛ̃nↄ kiia, ben aↄ̃ Banaba zĩ̀ Antiↄku. 23 Kɛ̀ à kà gwe, à è lán Luda aubarika kɛ̀ńnɛ nà, ben à pↄↄ kɛ̀ nna. À lɛ́ dàḿma ń píngi aↄ̃ zɛ kↄ̃n Diio kↄ̃n nↄ̀sɛo do. 24 Banaba nɛ́ gbɛ̃ maaamɛ, Luda Nini kↄ̃n ludanaanɛkɛnao pɛ̀kↄ̃rɛa, ben wà kàara Dii gbɛ̃nↄ guu pari. 25 Ben Banaba gàa Taasu lɛ à Solu wɛtɛ. 26 Kɛ̀ à à è, ben à sùo Antiↄku. Aↄ̃ègↄ̃ kaakↄ̃a kↄ̃n sↄsi gbɛ̃nↄ paripari aↄ̃gↄ̃ yã daańnɛ ai wɛ̃̀ do papana. Antiↄku gwen wà Yesu ìbanↄ sìsin Yesudeenↄ ũ káaku.
27 Gurↄ beeean annabinↄ bↄ̀ Yerusalɛmu aↄ̃ mↄ̀ Antiↄku. 28 Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Agabu fɛ̀ɛ à zɛ̀ à gĩakɛ à dekaa bíta kɛ̀ eé ká anduna guu píngi yã òńnɛ kↄ̃n Luda Nini gbãaao. Kalaudiu kíblena gurↄn dekaa pì kà. 29 Ben Yesudeenↄ zɛ̀o wà ń gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yudeanↄ kámasa kɛ lán baade gbãaa kà nà wà kpãsãńnɛ. 30 Ben aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ aↄ̃ Banaba kↄ̃n Soluo zĩ̀o aↄ̃ kpá ń gbɛ̃nsinↄa.