12
Yemisi dɛna kↄ̃n Pita dana kpɛ́siaan-o
Gurↄ beeean kí Hɛrↄdu ↄ pɛ̀ɛ Yesude kenↄa pãsĩpãsĩ. À Yohana vĩ̀i Yemisi dɛ̀ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Kɛ̀ à è yã beee kɛ̀ Yudanↄnɛ nna, ben à ɛ̀ara à Pita kũ̀ dↄ. À beee kɛ̀ Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa zĩmɛ. Kɛ̀ à Pita kũ̀, à à dà kpɛ́siaan à à nà sozanↄnɛ ń ↄzĩ aↄ̃ à dãkpa. Soza pìnↄ gãli doo nɛ́ gↄ̃ↄn siisiigↄ̃mɛ lɛo siigↄ̃. À dìɛ à yãkpaɛ kɛo gbɛ̃nↄ wáa Banla zĩbaa gbɛra. Ben wà Pita kũna kpɛ́siaan, mↄde sↄsi gbɛ̃nↄↄ e adua kɛɛnɛ zɛna sai.
Pita bↄna kpɛ́siaan
Zĩ kɛ̀ tó guu dↄ̀ kɛ̀ Hɛrↄdu é bↄo, zĩ beeea gwãavĩn Pita e ii oo soza gↄ̃ↄn plaaanↄ dagura yina kↄ̃n mↄ̀kyakooo mɛ̀n plaa, bensↄ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄↄ kú kpɛɛlɛa aↄ̃ↄe kpɛ́ pì dãkpaa. Kãndo gↄ̃ↄ Dii malaika gɛ̃̀ gwe, ben kpɛ́ pì pù. À Pita lɛ̀ a gbã̀ntɛ̃a à à vù à bè: Ǹ fɛɛ kpakpaa. Ben mↄ̀kyakoo pìnↄ bↄ̀ɛ à ↄↄa. Ben malaika pì bènɛ: Ǹ n uta da ǹ n kyatee kpá. Pita kɛ̀ lɛ, ben malaika pì bè: Ǹ n uta kakↄ̃a ǹ kũ ǹ tɛ́mazi. Ben Pita bↄ̀ à tɛ̀zi. Èe yã kɛ̀ malaika e kɛɛnɛ dↄ̃ yãpuraa ũro, èe daa nanaan ée oo. 10 Aↄ̃ gɛ̃̀tɛ gudãkpari káakula kↄ̃n à plaadeeo, ben aↄ̃ kà bĩilɛa. Bĩilɛ pì gbà nɛ́ mↄ̀mɛ, ben à wɛ̃̀ńnɛ kↄ̃n a zĩndao. Aↄ̃ bↄ̀ɛ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛ wɛ́tɛn, ben gwe gↄ̃ↄ malaika pì Pita tò zɛ́daa guu. 11 Kɛ̀ Pita wɛ́ɛ kɛ̃̀kↄ̃a à bè: Má dↄ̃ sãnsãn sa kɛ̀ Dii a malaika zĩ̀, lɛ à ma bↄ Hɛrↄdu ↄzĩ kↄ̃n yã kɛ̀ Yudanↄ wɛ́ɛ dↄzi wà kɛmɛɛo píngi.
12 Kɛ̀ à làakari sù, à gàa Yohana kɛ̀ wè benɛ dↄ Maaku da Mariama bɛ. Wà kakↄ̃ana gwe pari wèe adua kɛɛ. 13 Kɛ̀ à gãnu gbà lɛ̀, ben nↄgbɛ̃ zĩkɛri kɛ̀ wè benɛ Roda gàa gwa. 14 Kɛ̀ à Pita kòto dↄ̃̀, pↄnnaa guu èe zɛ́ wɛ̃ro, à bàa lɛ̀ à ɛ̀ara à gàa à bèńnɛ Pita zɛ kpɛɛlɛa. 15 Wà bènɛ: Ĩa e kaamman yↄ́? Ben à zɛ̀o kɛ̀ yãpuramɛ. Ben wà bè: À malaikamɛ. 16 Pita kpɛ́ èe gbà lɛɛ. Kɛ̀ aↄ̃ↄ wɛ̃̀, aↄ̃ à è, ben yã pì bↄ̀ ń saɛ. 17 Ben à ↄ kɛ̀ńnɛ yáku aↄ̃ yĩtɛ, ben à tↄ̃̀kɛ̃ńnɛ lán Dii a bↄ kpɛ́siaan nà. Ben à bè: À gá à o Yemisinɛ kↄ̃n wa gbɛ̃ kpaaanↄ. Ben à bↄ̀ à gàa gu pãndea dↄ.
18 Kɛ̀ guu dↄ̀, zↄka gbãaa gɛ̃̀ sozanↄ dagura aↄ̃ↄe kↄ̃ lalaa: Bↄ́ bé à Pita lè? 19 Hɛrↄdu bè wà à wɛtɛ. Kɛ̀ wèe à ero, ben à yã làla gudãkpari pìnↄa, ben à bè wà ń dɛdɛ.
Hɛrↄdu gana
Beee gbɛra Hɛrↄdu bↄ̀ Yudea à gàa à gurↄplaa kɛ̀ Sizarea. 20 À pↄ fɛ̃̀ Tayadeenↄ kↄ̃n Sidↄ̃deenↄzi maamaa, ben gbɛ̃ beeenↄ lɛdolɛ kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ à gwa lɛdo. Aↄ̃ gàa kína pì bɛgwari Blasatu kiia. Kɛ̀ Blasatu ń yãzɛ è, aↄ̃ gàa lɛdolɛ kɛ kↄ̃n Hɛrↄduo, zaakɛ aↄ̃ bùsu pↄ́blee è bↄ à bùsummɛ.
21 Kɛ̀ gurↄↄ kɛ̀ wà dìɛ kà, Hɛrↄdu a kíble'utanↄ dà à gàa à vɛ̃̀ɛ a tintia, ben à yã ò gbɛ̃nↄnɛ. 22 Gbɛ̃nↄ wii lɛ̀ wà bè: Luda ke bé èe yã oo, èe kɛ gbɛ̃nteenlo. 23 Gwe gↄ̃ↄ Dii malaika à lɛ̀ à à nɛ̀, kɛ̀ èe bítakɛɛ dↄ̃ Ludanɛro yãnzi, ben à mɛ̀ kↄ̀kↄ kà à gà.
24 Luda yã gↄ̃̀ dagula èe kaara. 25 Banaba kↄ̃n Soluo sↄ̃, kɛ̀ aↄ̃ ń kámasa yã kɛ̀kɛ wà yã̀a, aↄ̃ bↄ̀ Yerusalɛmu aↄ̃ Yohana kɛ̀ wè benɛ Maaku sɛ̀ wà tào.