13
Banaba kↄ̃n Soluo zĩna
Annabinↄ kↄ̃n yãdannɛrinↄↄ kú Antiↄku sↄsi gbɛ̃nↄ tɛ́, aↄ̃ tↄ́n Banaba kↄ̃n Simɛↄ kɛ̀ wè benɛ Báasiaao kↄ̃n Sirɛni bùsu gbɛ̃ Lusiuo kↄ̃n Manaɛ kɛ̀ nɛ́ blè kↄ̃n kí Hɛrↄduo lɛdooo kↄ̃n Soluo. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe dↄnzi kɛɛ Diinɛ kↄ̃n lɛ́yinao, Luda Nini bè: À Banaba kↄ̃n Soluo diɛ ńdona zĩi kɛ̀ ma ń sɛ́a yãnzi. Kɛ̀ aↄ̃ lɛ́ yì aↄ̃ adua kɛ̀, ben aↄ̃ ↄ dìdiḿma aↄ̃ ń gbáɛ, aↄ̃ dà zɛ́n.
Kuuna Sipiru bùsun
Kɛ̀ Luda Nini Banaba kↄ̃n Soluo zĩ̀ lɛ, aↄ̃ gàa Sɛlusia. Zaa gwe aↄ̃ gɛ̃̀ góro'itɛn aↄ̃ gàa Sipiru bùsun. Kɛ̀ aↄ̃ kà Salami, aↄ̃ Luda yã waazi kɛ̀ Yudanↄ aduakɛkpɛnↄ guu. Yohana Maaku kúńyo dↄnlɛri ũ. Aↄ̃ bↄ̀ɛ luan pìn ai Pafↄ, ben aↄ̃ kpàkↄ̃a kↄ̃n Yuda dabukɛri kɛ̀ dɛ annabi ɛgɛɛ ũuo gwe. À tↄ́n Yesunɛ. Ègↄ̃ kú kↄ̃n bùsu pì gbɛ̃nsi Sɛgiu Pↄluo. Gbɛ̃nsi pì nɛ́ ↄ̃ndↄ̃rimɛ, ben à Banaba kↄ̃n Soluo sìsi kɛ̀ à yezi à Luda yã ma yãnzi. Dabukɛri pì tↄ́n Ɛlima kↄ̃n Giriki yão. À íbɛtɛ kpàńyo, èe wɛtɛɛ à gbɛ̃nsi pì swã gbãgbã lɛ àton Yesu náanɛ kɛro yãnzi. Ben Solu kɛ̀ wè be dↄ Pↄlu, Luda Nini dìa, ben a wɛ́ɛ pɛ̀ Ɛlimaa à bè: 10 Ibilisi nɛ́nↄ doken n ũ! Maa píngi kpaaside! Gbɛ̃ntee kɛ̀ yã zaa píngi pɛ̀kↄ̃rɛa! Wɛ́ɛzɛ̃ri pãsĩ! Nɛ́ Dii zɛ́ súusu liɛna kpɛɛgãnda tóroo? 11 Tia sa Dii é ↄ kúɛmma lɛ ǹ vĩ̀a kũ. Nɛ́ gurↄplaa kɛ ↄfãntɛ̃'esai. Gwe gↄ̃ↄ Ɛlima wɛ́ɛ gↄ̃̀ dãadãa, gusiaa kùɛa. Ben èe ↄ máɛmaɛɛ à gbɛ̃ wɛtɛ à a ↄ kũ. 12 Kɛ̀ gbɛ̃nsi pì yã kɛ̀ kɛ̀ pì è, à Dii náanɛ kɛ̀, zaakɛ Dii yã kɛ̀ Pↄlu dànɛ à kũ̀ gbãa.
Kuuna Antiↄku kɛ̀ kú Pisidia bùsun
13 Ben Pↄlu gɛ̃̀ góro'itɛn kↄ̃n a gbɛ̃nↄ aↄ̃ bↄ̀ Pafↄ wà gàa Pɛga, Pamfilia bùsun. Gwen Yohana Maaku ń tón à ɛ̀ara à tà Yerusalɛmu. 14 Bↄna Pɛga aↄ̃ gàa Antiↄku kɛ̀ kú Pisidia bùsun. Kámmabogurↄↄ zĩ aↄ̃ gàa wà vɛ̃̀ɛ aduakɛkpɛn. 15 Doka kↄ̃n annabinↄ takadanↄ kyókɛna gbɛra aduakɛkpɛ gbɛ̃nsinↄ gbɛ̃ zĩ̀ à bèńnɛ: Gbɛ̃nↄ, tó á kaarana yãke vĩ à o gbɛ̃nↄnɛ, à o. 16 Ben Pↄlu fɛ̀ɛ à ↄ zùńnɛ à bè: Isarailinↄ kↄ̃n bori pãnde dↄnzirinↄ, à ma yã ma. 17 Isarailinↄ Luda wa dezinↄ sɛ̀, ben à ń borii kàara kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Igipiti bùsun. Ben à bↄ̀ńyo gwe kↄ̃n a gbãa bítao. 18 À ń gwa gbáan lán wɛ̃̀ baplaaa bà. 19 À gbãaa blè Kanaa bùsu bori mɛ̀n swɛɛplaaanↄa, ben à ń bùsu pì kpàḿma. 20 À píngi kà wɛ̃̀ wàa plaa kpɛ́ baplaa akuri taka. Beee gbɛra à yãgↄ̃gↄ̃rinↄ dìɛńnɛ ai à gàa pɛ́ annabi Samuɛlia. 21 Kɛ̀ aↄ̃ kína gbèka, ben Luda Kisi nɛ́ Solu, Bɛyãmi borii dìɛńnɛ. À kpata blè wɛ̃̀ baplaa, 22 ben Luda à bↄ̀ kpatan à Dauda kà à gɛ̃ɛ ũ. Luda Dauda yã ò à bè á è Yɛsɛ nɛ́ Dauda pↄↄ kɛ̀are, eé a pↄyezi píngi yã kɛmɛ. 23 À borii guu à Yesu bↄ̀n Isarailinↄnɛ Mìsiri ũ lán à à lɛ́ gbɛ̃̀ nà. 24 Ai Yesu pì gↄ̃ gá mↄ́ Yaaya gĩakɛ à waazi kɛ̀ Isarailinↄnɛ ń píngi, à òńnɛ aↄ̃ ń nↄ̀sɛ liɛ aↄ̃ batisi kɛ. 25 Kɛ̀ Yaaya zĩi kà yãana à bè: Dén ée daa má dɛ a ũu? Gbɛ̃ kɛ̀ á wɛ́ɛ dↄzin ma ũro. À ma! Adee e mↄↄ ma gbɛra, mɛ́ɛ ká mà à kyatee bↄbↄnɛro.
26 Ma gbɛ̃nↄ, Ibraĩ boriinↄ kↄ̃n bori pãnde dↄnzirinↄ, wapinↄn Luda mìsina yã kɛ̀kii kpã̀sãwe. 27 Yerusalɛmudeenↄ kↄ̃n ń gbãadeenↄↄ e Yesu dↄ̃ro, aↄ̃ↄe annabinↄ takada kɛ̀ wègↄ̃ à kyó kɛɛ kámmabogurↄↄ zĩ píngi zɛ́ dↄ̃ro, ben aↄ̃ↄ tò annabi pìnↄ yã pàpa aↄ̃ yã vɛ̃̀ɛa. 28 Aↄ̃ↄe yãke ea kɛ̀ à kà wà à dɛro, ben aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀ Pilatia wà à dɛ. 29 Kɛ̀ aↄ̃ yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ à yã musu kɛ̀ píngi, wà à pìta lía wà à dàɛ mirawɛɛn. 30 Mↄde Luda à fɛ̀ɛ bↄna gaan. 31 Gurↄ pariinↄ guu à bↄ̀ à mↄ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ Galili aↄ̃ gàao Yerusalɛmunↄzi. Aↄ̃mbe à sèedadeenↄ ũ gbɛ̃nↄnɛ. 32 Wapinↄ sↄ̃, wa mↄ à baaru nnaa kpáare. Lán Luda lɛ́ gbɛ̃̀ wa dezinↄnɛ nà 33 à kɛ̀ wamↄwa kɛ̀ wá dɛ aↄ̃ borii ũunↄnɛ, à Yesu fɛ̀ɛ lán wà ò Saamu plaadee guu nà. Luda bè:
Ma nɛ́n n ũ,
gbã̀an ma n i.
34 Èe yai kũro, mↄde Luda à fɛ̀ɛ bↄna gaan lán Ludaa ò nà yã à bè:
Mɛ́ kúadona aubarika kɛare yãpura
lán má ò Daudanɛ nà.
35 Ben wà ò gukea dↄ wà bè:
Nɛ́ we n gbɛ̃ kɛ̀ kú adona yai kũro.
36 Dauda sↄ̃ Luda pↄyezi kɛ̀ a gurↄↄa, à gà wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n à dezinↄ pↄ́o, ben à yai kũ̀. 37 Gbɛ̃ kɛ̀ Luda à fɛ̀ɛ bↄna gaan pì e yai kũro. 38 Ma gbɛ̃nↄ, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ durunnↄ kɛ̃nnɛna waazi kɛ̀ wée kɛɛaree bↄ̀ Yesu gãzĩmɛ. 39 Musa doka è fↄ̃ à tò yã bↄńyo nnaro, mↄde Luda è tó yã bↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe Yesu náanɛ kɛɛnↄ nna à píngi guu. 40 À làakari kɛ, lɛ yã kɛ̀ annabinↄↄ ò tón a lero 41 aↄ̃ bè:
À ma, a faborinↄ,
à kɛ gìri à kaatɛ,
zaakɛ mɛ́ yãke kɛ a gurↄↄa.
Baa tó wà òare, é síro.
42 Kɛ̀ Pↄlu kↄ̃n Banabao e bↄɛɛ aduakɛkpɛn, wà kùɛńnɛ aↄ̃ ɛara wà mↄ́ yã pì ońnɛ kámmabogurↄ làa dↄ. 43 Kɛ̀ wèe fãakↄ̃a, Yudanↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è dↄnzi kɛńyonↄ bↄ̀ wà tɛ̀ Pↄlu kↄ̃n Banabaozi pari. Aↄ̃ yã òńnɛ aↄ̃ lɛ́ dàḿma, lɛ aↄ̃gↄ̃ gaa aɛ kↄ̃n gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Ludaa kɛ̀ńnɛo.
44 Kámmabogurↄ làa wɛ́tɛdeenↄ kàkↄ̃a ń píngi wà mↄ̀ Dii yã ma. 45 Kɛ̀ Yudanↄ parii è lɛ, aↄ̃ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpà maamaa, ben aↄ̃ↄe Pↄlu yã ɛgɛ boo wèe à sↄ̃sↄ̃ↄ. 46 Ben Pↄlu kↄ̃n Banabao yã òńnɛ kↄ̃n kùgbãaao wà bè: Ámbe à kↄ̃ sìo wà Luda yã oare gĩa káaku. Zaakɛ a gizi ée daa ée ká à wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo ero, wé ɛara wà aɛ dↄ bori pãndenↄa sa. 47 Zaakɛ Dii yã kɛ̀ dìɛwe à bè:
Ma n diɛ gupuraa ũ bori pãndenↄnɛ,
lɛ ǹ gá kↄ̃n mìsina yão ai tↄↄtɛ lɛ́ zɛkiia.
48 Kɛ̀ bori pãndenↄ yã pì mà, aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna aↄ̃ bɛ̀ɛ lì Dii yãnɛ, ben gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń díɛ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaro pↄ́ ũunↄ Yesu náanɛ kɛ̀. 49 Ben Dii yã dà bùsu pìla píngi. 50 Yudanↄ ↄ sↄ̃̀ bori pãnde nↄgbɛ̃ dↄnziri bɛ̀ɛdeenↄzi kↄ̃n wɛ́tɛ gbãadeenↄo, ben aↄ̃ wɛ́ɛ tã̀ Pↄlu kↄ̃n Banabaoa aↄ̃ pɛ̀ḿma ń bùsun. 51 Aↄ̃ lutɛ̃ gògo ń gbánↄa aↄ̃ tona kↄ̃n Ludao sèeda ũ, ben aↄ̃ gàa Ikↄniu. 52 Yesudeenↄ sↄ̃, Luda Nini pɛ̀kↄ̃rɛḿma kↄ̃n pↄnnaao.