14
Kuuna Ikↄniu
Aↄ̃ↄ kɛ̀ Ikↄniu lán aↄ̃ↄ kↄ̃ dↄ̃o nà, aↄ̃ gɛ̃̀ Yudanↄ aduakɛkpɛn aↄ̃ yã ò ai Yudanↄ kↄ̃n bori pãndenↄ Dii náanɛ kɛ̀ paripari. Ben Yuda kɛ̀ aↄ̃ gì yã pì sízinↄ bori pãndenↄ swã gbã̀gbã Yesudeenↄnɛ aↄ̃ íbɛtɛ kpàńyo. Baa kↄ̃n beeeo Pↄlu kↄ̃n Banabao gurↄplaa kɛ̀ gwe aↄ̃ Dii yã ò kↄ̃n kùgbãaao, ben Dii ń gbá zɛ́ aↄ̃ sèedanↄ kↄ̃n dabuyãnↄ kɛ̀, kɛ̀ yãpuraa kpà a gbɛ̃kɛyã kɛ̀ aↄ̃ↄe ooa. Ben wɛ́tɛdeenↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃a, gbɛ̃kenↄ zɛ̀ kↄ̃n Yudanↄ, gbɛ̃kenↄ sↄ̃ kↄ̃n zĩ̀rinↄ. Ben Yudanↄ kↄ̃n bori pãndenↄ kↄ̃n ń gbãadeenↄ zɛ̀o wà wɛ́ɛ tãḿma wà ń pápa gbɛ̀o. Kɛ̀ Pↄlu kↄ̃n Banabao ń yã dↄ̃̀, ben aↄ̃ bàa sì wà tà Likaonia bùsu wɛ́tɛnↄ guu, Lisitira kↄ̃n Dɛbio kↄ̃n ń lakutunↄ. Ben aↄ̃ↄ kpɛ́ wèe baaru nnaa pì kpaańnɛ gwe.
Kuuna Lisitira
Gↄ̃gbɛ̃ kee kú Lisitira à gbánↄↄ fɛ̃fɛ̃na. Zaa lán wà à ì nà ɛrɛmɛ, èe táa o zikiro. Èe swã kpaa Pↄlu yãzi, ben Pↄlu wɛ́ɛ pɛ̀a tíii, à è à ludanaanɛkɛna kà à à kɛ̃kↄ̃a, 10 ben à bènɛ kↄ̃n kòto gbãaao: Ǹ fɛɛ ǹ zɛ n gbáa. Ben à vĩ̀ à zɛ̀ à nà táa'onaa. 11 Kɛ̀ gbɛ̃nↄↄ è lán Pↄlu kɛ̀ nà, ben aↄ̃ wiii kàkũn kↄ̃n Likaonia yão wà bè: Tãanↄ lì gbɛ̃nteenↄ ũ aↄ̃ pìtawa. 12 Aↄ̃ tↄ́ kpà Banabanɛ Zusu, Pↄlu sↄ̃ Ɛmɛsi kɛ̀ àmbe è dↄńnɛ aɛ kↄ̃n yã'onao yãnzi. 13 Zusu pì kpɛ́ kú wɛ́tɛ kpɛɛ, ben à gbã̀gbãri mↄ̀ kↄ̃n zùswaree kɛ̀ wà lávu zãblebↄ kɛ̀ńnɛnↄo wɛ́tɛ bĩilɛa. À yezi gbɛ̃nↄ saa oo zĩ̀rinↄa. 14 Kɛ̀ Banaba kↄ̃n Pↄluo yã pì mà, aↄ̃ ń utanↄ gà wà kɛ̃̀kɛ̃, ben aↄ̃ sì gbɛ̃nↄ tɛ́ kↄ̃n wiiio 15 wà bè: Gbɛ̃nↄ, bↄ́yãnzi ée kɛɛ lɛzi? Gbɛ̃nteenↄn wa ũ se lán a bà. Baaru nnaan wée kpaaare, lɛ à kpɛɛ li pↄ́ gina kɛ̀nↄnɛ à aɛ dↄ Luda Wɛ̃̀ndidea. Àmbe à musu kɛ̀ kↄ̃n tↄↄtɛo kↄ̃n ísiaao kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú à guunↄ píngi. 16 À bori píngi tò yã aↄ̃ ń zĩnda zɛ́ sɛ̀. 17 Baa kↄ̃n beeeo à a zĩnda ↄ̀dↄaare maakɛna guu. È tó lou maare lɛ à pↄ́ kɛ̃ a gurↄↄa. È a gba pↄ́ble bíta lɛ àgↄ̃ kú pↄnnaa guu. 18 Baa kↄ̃n yãbee'onao, ↄsi kↄ̃n ↄsiio aↄ̃ gbasa wà gì gbɛ̃nↄnɛ wà saa oḿma.
19 Ben Yudanↄ bↄ̀ Antiↄku kↄ̃n Ikↄniuo aↄ̃ mↄ̀ wà gbɛ̃nↄ swã gbã̀gbã. Ben aↄ̃ Pↄlu pàpa gbɛ̀o aↄ̃ à gàɛ wà bↄ̀o wɛ́tɛ kpɛɛ, aↄ̃ↄe daa à gàmɛ. 20 Kɛ̀ Yesudeenↄ kàkↄ̃azi, ben à fɛ̀ɛ à gɛ̃̀ wɛ́tɛ guu. Kɛ̀ guu dↄ̀, àpi kↄ̃n Banabao gàa Dɛbi.
Zĩ̀rinↄ tana Antiↄku
21 Kɛ̀ aↄ̃ baaru nnaa kpàńnɛ wɛ́tɛ pì guu, aↄ̃ gbɛ̃nↄ è pari. Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà gàa Lisitira kↄ̃n Ikↄniuo kↄ̃n Antiↄkuo, 22 aↄ̃ↄe Yesudeenↄ gbaa gbãaa, aↄ̃ↄe lɛ́ daaḿma aↄ̃ zɛ gbãa Yesu náanɛkɛna guu wà bè: Séde wà nawɛ̃a kɛ maamaa gĩa, gbasa wà gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu. 23 Aↄ̃ gbɛ̃nsinↄ dìɛńnɛ sↄsi kↄ̃n sↄsio, ben aↄ̃ adua kɛ̀ńnɛ kↄ̃n lɛ́yinao aↄ̃ ń ná Dii kɛ̀ aↄ̃ à náanɛ kɛ̀ ↄzĩ.
24 Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ Pisidia bùsu kpa, ben aↄ̃ kà Pamfilia bùsun. 25 Aↄ̃ Luda yã ò Pɛga, ben aↄ̃ gàa Atalia. 26 Gwen aↄ̃ gɛ̃̀ góro'itɛn, aↄ̃ tà Antiↄku, guu kɛ̀ wà ń ná Ludanɛ a ↄzĩ yã, lɛ à gbɛ̃kɛɛ kɛńnɛ zĩi kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ wà yã̀a tia yã musu. 27 Kɛ̀ aↄ̃ kà, aↄ̃ sↄsi gbɛ̃nↄ kàkↄ̃a aↄ̃ yã kɛ̀ Ludaa kɛ̀ńnɛ gbã̀ńnɛ píngi, lán à bori pãndenↄ gbà zɛ́ aↄ̃ a náanɛ kɛ̀ nà. 28 Ben aↄ̃ gurↄplaa kɛ̀ńyo gwe.