15
Yãgↄ̃gↄ̃na Yerusalɛmu
Gbɛ̃kenↄ bↄ̀ Yudea aↄ̃ mↄ̀ Antiↄku, ben aↄ̃ yã dà Yesudeenↄnɛ wà bè: Tó ée bã̀ngu kɛ lán Musa dìɛ nàro, é mìsina ero. Pↄlu kↄ̃n Banabao zↄka kàńzi aↄ̃ lɛokpakↄ̃a kɛ̀ńyo maamaa yã pì musu. Ben Yesudeenↄ zɛ̀o Pↄlu kↄ̃n Banabao kↄ̃n ń gbɛ̃kenↄ gá Yerusalɛmu lɛ aↄ̃ yã pì gↄ̃gↄ̃ kↄ̃n zĩ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ. Aↄ̃ gàa wà zɛ̀ńnɛ, ben aↄ̃ bↄ̀ɛ Fenisia kↄ̃n Samariao bùsu kpaao. Aↄ̃ bori pãndenↄ nↄ̀sɛliɛna yã tↄ̃kɛ̃̀ ń gbɛ̃nↄnɛ gwe, ben aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna maamaa. Kɛ̀ aↄ̃ kà Yerusalɛmu, sↄsi gbɛ̃nↄ kↄ̃n zĩ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ gbãakɛ kpàńzi, ben aↄ̃ yã kɛ̀ Ludaa kɛ̀ńnɛ píngi baaru kpàńnɛ. Ben Farisi Yesude kenↄ fɛ̀ɛ wà bè: Séde bori pãndenↄ bã̀ngu kɛ, wà ońnɛ aↄ̃gↄ̃ Musa doka kũna. Ben zĩ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kↄ̃ kàkↄ̃a aↄ̃ↄe yã pì gwaa. Kɛ̀ yãgↄ̃gↄ̃na gbã̀a kũ̀, Pita fɛ̀ɛ à bèńnɛ: Ma gbɛ̃nↄ, á dↄ̃ kɛ̀ Luda ma diɛ a tɛ́ à gì kɛ̀, lɛ bori pãndenↄ Yesu baaru nnaa ma ma lɛ́n aↄ̃ à náanɛ kɛ. Luda baade píngi nↄ̀sɛ dↄ̃, ben à ń gbá a Ninii ń sina sèeda ũ lán à wa gba nà. Ludaa e ń diɛ doodo kↄ̃n wapinↄro. À ń nↄ̀sɛ pìpińnɛ kɛ̀ aↄ̃ Yesu náanɛ kɛ̀ yãnzi. 10 Bↄ́yãnzi ée Luda lɛɛ ée gwaa tiazi? Asoo kɛ̀ wa dezinↄ fùa wà sɛ́ kↄ̃n wapinↄ, àmbe á yezi à dińnɛↄ́? 11 Lɛnlo! Wá sì kɛ̀ wé mìsina e Dii Yesu gbɛ̃kɛ yãnzi lán aↄ̃pinↄ bà se.
12 Gbɛ̃nↄ kɛ̀ kítikiti ń píngi, ben aↄ̃ swã kpà Banaba kↄ̃n Pↄluozi, aↄ̃ↄe sèedanↄ kↄ̃n dabuyã kɛ̀ Ludaa kɛ̀ ń gãzĩ bori pãndenↄ tɛ́nↄ oońnɛ. 13 Kɛ̀ aↄ̃ yã ò wà yã̀a, Yemisi fɛ̀ɛ à yã ò à bè: Ma gbɛ̃nↄ, à ma yã ma. 14 Simↄ ò lán Luda wɛ́ɛ pã̀ bori pãndenↄla káaku nà à gbɛ̃nↄ sɛ̀ ń tɛ́ a pↄ́ ũ. 15 Annabinↄ yãnↄ kↄ̃ sɛ̀ kↄ̃n beeeo, zaakɛ aↄ̃ bè:
16 Beee gbɛra mɛ́ ɛara mà mↄ́ mà Dauda bɛzĩ bo,
mɛ́ à guforonↄ kɛkɛ mà tata mà à fɛɛ,
17 lɛ gbɛ̃ntee kpaaanↄ ma kii wɛtɛ,
bori pãnde gbɛ̃ kɛ̀ ma tↄ́ kúḿma pìnↄ ń píngi.
Dii kɛ̀ èe yã pì kɛɛ bé à ò,
18 àmbe à tò wà yã pì dↄ̃ zaa káaku.
19 Beee yãnzi má è à maa wà yã kɛ̀ zĩ'ũu diɛ bori pãnde kɛ̀ aↄ̃ↄe aɛ dↄↄ Ludaanↄnɛro. 20 Wà takada kɛ̃ńnɛ aↄ̃ mì kɛ̃ tãa pↄ́bleea kↄ̃n pãpãkɛnao kↄ̃n nↄ̀bↄ kòtokpasaio kↄ̃n aruo. 21 Zaakɛ à gì kɛ̀ kɛ̀ wègↄ̃ Musa takada kyó kɛɛ aduakɛkpɛnↄ guu kámmabogurↄↄ zĩ píngi wègↄ̃ à doka waazi kɛɛ wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo.
Gbɛ̃nↄ zĩna bori pãnde Yesudeenↄa
22 Ben zĩ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n sↄsi gbɛ̃nↄ píngi zɛ̀o wà gbɛ̃nↄ bↄ ń tɛ́ wà ń zĩ Antiↄku kↄ̃n Pↄluo kↄ̃n Banabao. Ben aↄ̃ ń aɛde kenↄ bↄ̀, Yudasi kɛ̀ wè benɛ Basaba kↄ̃n Silasio. 23 Wà ń zĩ láo, yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ à guun yɛ̀:
Wamↄwa zĩ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ wa ì kpà amↄa wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ bori pãnde ũunↄa zaa Antiↄku kↄ̃n Siria bùsuo kↄ̃n Silisia bùsuo. 24 Wá mà wa gbɛ̃kenↄ gàa a kiia wa lɛ́ saɛ, aↄ̃ a nↄ̀sɛ yàkaare aↄ̃ a da bídin ń yã'ona guu. 25 Ben wa lɛdolɛ kɛ̀ wa zɛo kɛ̀ wà gbɛ̃nↄ bↄ wà ń zĩawa kↄ̃n wa gbɛ̃ yenzideenↄ Banaba kↄ̃n Pↄluo 26 kɛ̀ aↄ̃ gì ń wɛ̃̀ndizi wa Dii Yesu Kirisi tↄ́bↄna yãnzi. 27 Beee yãnzi wée Yudasi kↄ̃n Silasio zĩiawa, lɛ aↄ̃ yã kɛ̀ wá kɛ̃̀ lán oare kↄ̃n lɛ́o. 28 Zaakɛ Luda Nini kↄ̃n wapinↄ wa zɛo wàton aso ke diarero, séde pↄ́ kɛ̀ zɛ́ vĩi kɛ̀kiinↄ. 29 À mì kɛ̃ nↄ̀bↄ kɛ̀ wà saa òo tãaaa kↄ̃n aruo kↄ̃n nↄ̀bↄ kòtokpasaio kↄ̃n pãpãkɛnao. À maa à mì kɛ̃ beeenↄa. Wà kↄ̃ e aafia!
30 Ben wà ń gbáɛ aↄ̃ gàa Antiↄku. Aↄ̃ sↄsi gbɛ̃nↄ kàkↄ̃a ń píngi, ben aↄ̃ lá pì kpàḿma. 31 Kɛ̀ aↄ̃ à kyó kɛ̀, ben aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna maamaa kↄ̃n nↄ̀sɛyĩikũyã pìo. 32 Yudasi kↄ̃n Silasio nɛ́ annabinↄmɛ, ben aↄ̃ lɛ́ dà ń gbɛ̃ pìnↄa maamaa aↄ̃ ń gbá gbãaa. 33 Kɛ̀ aↄ̃ gurↄplaa kɛ̀ gwe, Yesudeenↄ lɛ́ zàḿma, ben aↄ̃ tà ń zĩ̀rinↄ kiia aafia. 34-35 Pↄlu kↄ̃n Banabao gↄ̃̀ Antiↄku. Kↄ̃n gbɛ̃ pari pãndenↄ aↄ̃ Dii yã dàńnɛ, aↄ̃ baaru nnaa kpàńnɛ.
Pↄlu kↄ̃n Banabao kɛ̃kↄ̃ana
36 Gurↄ plaaa gbɛra Pↄlu bè Banabanɛ: Wà ɛara wà gá wa gbɛ̃nↄ gwa wɛ́tɛ kɛ̀ wa Dii yã waazi kɛ̀n yãanↄ guu, wàgↄ̃ dↄ̃ lán aↄ̃ↄ kuu nà. 37 Banaba yezi à Yohana Maaku sɛ́ à gáńyo, 38 ben Pↄlu e daa à maa aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃̀ḿma Pamfilia à gì tɛ́ńzi ń zĩi guu sɛ́ dↄro. 39 Kɛ̀ aↄ̃ↄe kↄ̃ yã maro, ben aↄ̃ kɛ̃̀kↄ̃a. Banaba Maaku sɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ góro'itɛn aↄ̃ gàa Sipiru. 40 Ben Pↄlu Silasi sɛ̀. Yesudeenↄ ń ná Diinɛ a ↄzĩ lɛ à gbɛ̃kɛɛ kɛńnɛ, ben aↄ̃ dà zɛ́n, 41 aↄ̃ bↄ̀ɛ Siria kↄ̃n Silisiao aↄ̃ sↄsi gbɛ̃nↄ gbà gbãaa.